اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

09:45:00

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:45

آسمان

IRC3891

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

09:50:00

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:05

آسمان

IRC3782

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:50

کاسپین

CPN6918

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

12:00:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3344

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

6

11:50:00

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC3835

نوشهر

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

قشم

QSM1298

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

آسمان

IRC3786

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

سپهران

SHI4327

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

آسمان

IRC854

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:45

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:50

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 01:15

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 01:20

قشم

QSM1285

مشهد

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:05

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:15

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC3780

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:50

کاسپین

CPN6938

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

کیش

KIS7017

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:55

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

کارون

IRG2502

خارک

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:05

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:05

آسمان

IRC3782

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

سپهران

SHI4305

قشم

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:40

کارون

IRG2576

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:50

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

آسمان

IRC3786

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ایران ایر

IRA405

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

قشم

QSM1298

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

سپهران

SHI4307

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA404

بوشهر

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:50

آسمان

IRC3834

نوشهر

پرواز كرد

15

1397-04-25 10:07

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC3804

کیش

پرواز كرد

16

1397-04-25 10:42

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

آسمان

IRC3800

قشم

پرواز كرد

17

1397-04-25 11:08

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA235

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1397-04-25 11:54

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC3783

تهران

پرواز كرد

15

1397-04-25 12:24

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

پرواز كرد

7

1397-04-25 12:45

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

کاسپین

CPN039

تهران

پرواز كرد

11, 12

1397-04-25 12:56

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

آسمان

IRC818

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

قشم

QSM1299

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

737-200

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:50

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:00

قشم

QSM1284

مشهد

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 03:00

کیش

KIS7016

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

727-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:50

کاسپین

CPN6939

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:50

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3387

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

سپهران

SHI4304

قشم

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

کارون

IRG2503

خارک

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:55

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

سپهران

SHI4306

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC3783

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

کارون

IRG2577

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC3822

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

ایران ایر

IRA405

بوشهر

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

قشم

QSM1299

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA404

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:30

کیش

KIS6013

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 03:45

اتریشی

AUA877

وین

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A330

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:55

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:20

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 15:45

کیش

KIS6012

دبی

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:35

اتریشی

AUA877

وین

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A330

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:55

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷