اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 00:20

آتا

TBZ5666

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:50:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:55

ایران ایر

IRA343

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:40:00

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

کاسپین

CPN030

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:30:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

نشست | پایان دریافت بار

1

09:30:00

146-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

آتا

TBZ5668

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

12:20:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB946

تهران

اعلام ورود

13:05:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:35

قشم

QSM1273

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

آتا

TBZ5616

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

12:50:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:50

آتا

TBZ5602

تهران

اعلام ورود

13:20:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

آتا

TBZ5644

تهران

تاخیر - 15:30

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

آتا

TBZ5618

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

121 XINGU

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:20

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3315

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ایران ایر

IRA445

تهران

باطل شد

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

آتا

TBZ5608

تهران

باطل شد

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:20

آتا

TBZ5666

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:10

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:05

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:35

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

قشم

QSM1215

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:50

معراج

MRJ2873

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:55

ایران ایر

IRA345

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

کیش

KIS7118

کیش

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

6, 7

1397-04-25 06:00

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

آتا

TBZ5607

تهران

باطل شد

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 07:35

ایران ایر

IRA342

تهران

پرواز كرد

1397-04-25 07:45

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

آتا

TBZ5615

مشهد

پرواز كرد

6, 7

1397-04-25 08:05

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:10

کاسپین

CPN031

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-04-25 08:20

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

اصفهان/کرمان

پرواز كرد

1

1397-04-25 11:00

146-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

آتا

TBZ5667

تهران

در حال سوار شدن

6, 7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 13:30

9, 10, 11

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

قشم

QSM1272

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:35

آتا

TBZ5665

تهران

دريافت كارت پرواز

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

آتا

TBZ5643

تهران

تاخیر - 16:30

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

121 XINGU

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

آتا

TBZ5617

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:05

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3314

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA444

تهران

باطل شد

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:35

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

قشم

QSM1214

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

ایران ایر

IRA344

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:50

معراج

MRJ2872

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:35

آتا

TBZ5665

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کیش

KIS7119

کیش

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1397-04-25 03:10

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ6601

استانبول

باطل شد

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷