اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:30

کارون

IRG2548

خارک

نشست | پایان دریافت بار

1

09:20:00

F-27-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:45

آتا

TBZ5671

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

10:00:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:35

ایران ایر

IRA319

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

آتا

TBZ5685

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:45

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:35

زاگرس

IZG4125

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

ایران ایر

IRA405

تهران/شیراز

طبق برنامه

A330

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA319

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5685

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:00

کارون

IRG2549

خارک

پرواز كرد

4

1397-04-25 09:55

F-27-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

آتا

TBZ5672

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1397-04-25 11:15

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

ایران ایر

IRA318

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4124

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

ایران ایر

IRA404

تهران/شیراز

طبق برنامه

A330

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

ایران ایر

IRA318

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ