اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:50

زاگرس

IZG4063

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:35:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:45

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1, 2

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:20

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه

F-27-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ