اطلاعات پرواز فرودگاه ايلام

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC840

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

12:15:00

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

آسمان

IRC842

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ماهان

IRM4572

تهران

طبق برنامه

146-200

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

آسمان

IRC3844

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:55

آسمان

IRC840

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3351

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:35

آسمان

IRC842

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3328

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ماهان

IRM4572

تهران

طبق برنامه

146-200

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

آسمان

IRC3844

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC843

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

ماهان

IRM4573

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

آسمان

IRC3845

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC841

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3350

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

آسمان

IRC843

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3329

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

ماهان

IRM4573

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC3845

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ