اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

وارش

VRS5803

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

کیش

KIS7098

کیش

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 07:10

وارش

VRS5801

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

وارش

VRS5802

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:20

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کیش

KIS7099

کیش

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ