اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:51

قشم

QSM1227

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

MDC-DC-7

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:50

کاسپین

CPN6922

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3369

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 13:50

قشم

QSM1226

بندرعباس

پایان پذیرش مسافر

2

1397-06-31 14:37

MDC-DC-7

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:50

ایران ایر

IRA33668

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN6923

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ