اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:30

وارش

VRS5802

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

737-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

آسمان

IRC3974

اهواز

نشست

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

کیش

KIS7098

کیش

تاخیر - 23:00

MDC-DC-7

۱۹ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC3975

اهواز

آماده پرواز

4

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کیش

KIS7099

کیش

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:45

1

MDC-DC-7

۱۹ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ