اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 06:40

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC3724

تهران

باطل شد

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 07:40

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:10

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

آسمان

IRC3725

تهران

باطل شد

B.727

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB939

تهران

باطل شد

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ