اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

اعلام ورود

13:15:00

727-200

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

ایران ایر

IRA378

تهران

باطل شد

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:05

آسمان

IRC818

شیراز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

ایران ایر

IRA486

مشهد

باطل شد

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

طبق برنامه

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:15

آتا

TBZ5693

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:55

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3930

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

آسمان

IRC638

گرگان

طبق برنامه

737-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

دريافت كارت پرواز

6

727-200

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

ایران ایر

IRA487

مشهد

باطل شد

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

آسمان

IRC819

شیراز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

ایران ایر

IRA379

تهران

باطل شد

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

طبق برنامه

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5694

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC639

گرگان

طبق برنامه

737-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC3931

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ