اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 07:55

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

آسمان

IRC818

شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

پرواز كرد

4

1397-08-27 21:52

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC819

شیراز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ