اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:25

آسمان

IRC3854

تهران

باطل شد

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:05

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

ساها

IRZ166

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4000

تهران

باطل شد

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:15

آسمان

IRC3855

تهران

باطل شد

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:05

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

ساها

IRZ167

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:05

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

زاگرس

IZG4000

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC519

استانبول

باطل شد

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 23:50

آسمان

IRC518

استانبول

باطل شد

A320

۲۷ آبان ۱۳۹۷