اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:25

قشم

QSM1291

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:40:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 18:55

آسمان

IRC624

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

19:10:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

قشم

QSM1317

قشم

باطل شد

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

آتا

TBZ5632

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

آسمان

IRC626

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

22:10:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:15

قشم

QSM1291

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

آسمان

IRC624

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

آتا

TBZ5632

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:10

قشم

QSM1290

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-09-19 19:30

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

آسمان

IRC625

تهران

پرواز كرد

4, 5

1397-09-19 19:50

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

قشم

QSM1316

قشم

باطل شد

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

آتا

TBZ5631

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

دريافت كارت پرواز

4, 5

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

4, 5

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

قشم

QSM1290

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

آسمان

IRC625

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5632

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ