اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 12:25

ایران ایر

IRA267

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA497

تهران

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 16:40

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

ساها

IRZ168

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 13:10

ایران ایر

IRA496

تهران

پرواز كرد

1

1397-06-31 14:10

A320

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:05

ایران ایر

IRA266

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:40

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 13:00

ساها

IRZ169

مشهد

طبق برنامه

737-100

۱ مهر ۱۳۹۷

یکشنبه 17:20

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ