اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:35:00

ATR72-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

آسمان

IRC3962

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

11:35:00

737-200

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه

727-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3400

تهران

پرواز كرد

2

1397-04-25 10:17

ATR72-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

آسمان

IRC3963

تهران

پرواز كرد

4

1397-04-25 12:50

777-200

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه

727-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR72-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ