اطلاعات پرواز فرودگاه اصفهان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:30

تابان

TBN6291

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

09:40:00

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:20

کاسپین

CPN6926

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

10:20:00

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

10:35:00

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

معراج

MRJ2863

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

کارون

KRU2532

خارک

نشست | پایان دریافت بار

1

12:20:00

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3310

تهران

نشست

12:20:00

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

آتا

TBZ5704

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:20

ماهان

IRM4561

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

12:10:00

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7022

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:30

زاگرس

IZG4103

مشهد

باطل شد

320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

ایران ایر

IRA254

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

قشم ایر

QSM1205

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5700

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

کاسپین

CPN6904

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

کارون

KRU2623

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

آسمان

IRC3872

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1282

تهران

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:50

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:55

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:50

تابان

TBN6205

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

قشم ایر

QSM1280

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA391

مشهد

باطل شد

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4533

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

زاگرس

IZG4005

کیش

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

زاگرس

IZG4109

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3334

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

کارون

KRU2532

خارک

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

آتا

TBZ5704

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

کاسپین

CPN6926

عسلویه

طبق برنامه

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

تابان

TBN6207

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7022

کیش

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7147

مشهد

باطل شد

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

ایران ایرتور

IRB942

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کیش ایر

KIS7139

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

کاسپین

CPN6958

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3310

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5700

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

کاسپین

CPN6974

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

ایران ایر

IRA421

کیش

طبق برنامه

MD80

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

تابان

TBN6209

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3312

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC3758

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1282

تهران

باطل شد

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM4531

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM4532

تهران

پرواز كرد

1

1397-04-25 09:30

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

تابان

TBN6208

مشهد

پرواز كرد

13, 14

1397-04-25 11:10

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

کاسپین

CPN6927

عسلویه

پرواز كرد

2

1397-04-25 11:20

md83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:20

زاگرس

IZG4108

مشهد

پرواز كرد

15, 16

1397-04-25 11:30

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

کارون

KRU2533

خارک

پرواز كرد

5

1397-04-25 12:41

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

معراج

MRJ2862

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1397-04-25 12:15

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3311

تهران

در حال سوار شدن

9

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:10

آتا

TBZ5705

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

ماهان

IRM4561

کرمان

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

1

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA255

تهران

تاخیر - 15:40

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

ایران ایر

IRA253

تهران

دريافت كارت پرواز

11

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7023

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

زاگرس

IZG4102

مشهد

باطل شد

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

قشم ایر

QSM1204

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

آتا

TBZ5701

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

کاسپین

CPN6905

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC3873

اهواز

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کارون

KRU2622

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1283

تهران

طبق برنامه

F100

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM4530

تهران

طبق برنامه

BAE100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:10

قشم ایر

QSM1281

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:25

ایران ایر

IRA420

کیش

باطل شد

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM4532

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

زاگرس

IZG4004

کیش

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

تابان

TBN6208

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

زاگرس

IZG4108

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:35

ایران ایر

IRA3311

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

کارون

KRU2533

خارک

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

آتا

TBZ5705

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

کاسپین

CPN6927

عسلویه

طبق برنامه

md83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

کیش ایر

KIS7138

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

تابان

TBN6210

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

کیش ایر

KIS7023

کیش

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

کیش ایر

KIS7146

مشهد

باطل شد

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3337

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB943

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

کاسپین

CPN6959

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA390

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

آتا

TBZ5701

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کاسپین

CPN6975

اهواز

طبق برنامه

md83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6206

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3313

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

آسمان

IRC3759

آبادان

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1283

تهران

باطل شد

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA5372

تفلیس

تاخیر - 14:00

320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:15

ایران ایر

IRA666

کویت

اعلام ورود

13:40:00

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 03:05

ترکیش

THY892

استانبول

طبق برنامه

737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:35

اتریشی

AUA877

وین

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

تابان

TBN7224

تفلیس

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

فلای دبی

FDB261

دبی

طبق برنامه

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM1177

بغداد

طبق برنامه

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:15

ایران ایر

IRA667

کویت

پرواز كرد

1397-04-25 10:05

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

ایران ایر

IRA5373

تفلیس

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:05

ترکیش

THY893

استانبول

طبق برنامه

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:30

تابان

TBN7223

تفلیس

طبق برنامه

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:25

اتریشی

AUA877

وین

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

فلای دبی

FDB262

دبی

طبق برنامه

737-700

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

ماهان

IRM1176

نجف

طبق برنامه

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷