اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:25

سپهران

SHI4332

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

10:10:00

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

10:40:00

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:35

ایران ایر

IRA385

چابهار

باطل شد

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

کاسپین

CPN6960

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

11:55:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3364

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

12:20:00

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:55

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

قشم

QSM1256

گرگان

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

سپهران

SHI4343

مشهد

طبق برنامه

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

ایران ایر

IRA458

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:35

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:10

قشم

QSM1220

تهران

باطل شد

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA270

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3352

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:55

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

قشم

QSM1214

تبریز

باطل شد

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

کیش

KIS7138

اصفهان

باطل شد

737-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:00

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

پرواز کرد

7, 8

1397-04-25 09:00

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

پرواز کرد

1, 2, 3

1397-04-25 09:30

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

قشم

QSM1257

گرگان

پرواز کرد

10

1397-04-25 09:35

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

سپهران

SHI4342

مشهد

پرواز کرد

5, 6

1397-04-25 11:15

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

کیش

KIS7063

کیش

پرواز کرد

2, 3

1397-04-25 11:30

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:20

ایران ایر

IRA385

تهران

باطل شد

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3353

کیش

در حال سوار شدن

10

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:40

کاسپین

CPN6961

تهران

پرواز کرد

4, 5

1397-04-25 12:45

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

سپهران

SHI4333

تهران

طبق برنامه

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

ایران ایر

IRA459

تهران

باطل شد

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

قشم

QSM1215

تبریز

باطل شد

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

737-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

ایران ایر

IRA271

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

737-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:05

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

ايرتور

IRB

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

قشم

QSM1221

تهران

باطل شد

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

کیش

KIS7139

اصفهان

باطل شد

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷