اطلاعات پرواز فرودگاه بندرعباس

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:35:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

ايرتور

IRB912

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

19:25:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

سپهران

SHI4343

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

20:45:00

737-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1, 1

21:00:00

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:20

آسمان

IRC3792

شیراز

تاخیر

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 23:20

ایران ایر

IRA3360

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

کیش

KIS7062

کیش

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

آسمان

IRC3792

شیراز

باطل شد

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:55

ماهان

IRM1095

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:05

آسمان

IRC644

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:15

زاگرس

IZG4059

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

قشم

QSM1220

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

کیش

KIS7065

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

پویا

PYA2358

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

آسمان

IRC647

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3390

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3388

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

قشم

QSM1214

تبریز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

آسمان

IRC3794

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش

KIS7138

اصفهان

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ایران ایر

IRA256

تهران

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

ايرتور

IRB912

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

آسمان

IRC3703

یزد

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM4593

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3352

کیش

باطل شد

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

ایران ایر

IRA3503

کرمان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:25

ايرتور

IRB913

تهران

پرواز کرد

9

1397-09-19 20:20

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

پرواز کرد

11

1397-09-19 20:30

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

سپهران

SHI4333

تهران

پرواز کرد

5, 6, 7

1397-09-19 21:45

737-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

پرواز کرد

1, 2, 3, 4

1397-09-19 22:10

A310

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC3793

شیراز

منتظر اعلام باشید | تاخیر

ATR-72-500

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3391

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:10

آسمان

IRC3793

شیراز

باطل شد

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:15

کیش

KIS7064

جزیره ابوموسی

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC646

رشت

طبق برنامه

boeing734

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

زاگرس

IZG4058

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:25

قشم

QSM1215

تبریز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1094

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

کیش

KIS7063

کیش

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

پویا

PYA2359

تهران

طبق برنامه

EMB-145

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA257

تهران

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

آسمان

IRC645

تهران

طبق برنامه

boeing734

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

ایران ایر

IRA3389

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3353

کیش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 15:55

قشم

QSM1221

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC3702

یزد

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش

KIS7139

اصفهان

باطل شد

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

آسمان

IRC3795

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

ايرتور

IRB913

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

زاگرس

IZG4038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4592

تهران

طبق برنامه

A310

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:15

ایران ایر

IRA676

دبی

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 18:40

ایران ایر

IRA677

دبی

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷