اطلاعات پرواز فرودگاه کرمان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

نشست

09:40:00

A-310-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:25

ایران ایر

IRA474

تهران

باطل شد

A-310-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ماهان

IRM4561

تبریز/اصفهان

طبق برنامه

146-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 01:20

ماهان

IRM1053

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

کیش

KIS7170

کیش

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

ماهان

IRM1051

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ماهان

IRM1058

مشهد

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

ایران ایر

IRA474

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM1079

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

ماهان

IRM1067

تهران

باطل شد

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ماهان

IRM1055

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ماهان

IRM4595

کیش

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1074

تهران

باطل شد

146-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM1054

تهران

پرواز كرد

1, 2, 5

1397-04-25 10:56

A-310-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA475

تهران

باطل شد

A321

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

BAE146

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:30

ماهان

IRM1050

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

ماهان

IRM4562

شیراز/اهواز

طبق برنامه

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

کیش

KIS7171

کیش

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1059

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ماهان

IRM1054

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

ماهان

IRM4594

کیش

طبق برنامه

146-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

ماهان

IRM1078

تهران

طبق برنامه

146-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ماهان

IRM1066

تهران

باطل شد

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ماهان

IRM1052

تهران

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

ایران ایر

IRA475

تهران

باطل شد

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1197

بغداد

طبق برنامه

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

ایران ایر

IRA5304

بغداد

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:40

ماهان

IRM1196

بغداد

طبق برنامه

A310

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:55

ایران ایر

IRA5303

بغداد

طبق برنامه

A-310-300

۲۶ تير ۱۳۹۷