اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

نشست | پایان دریافت بار

21:35:00

ATR

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:10

آسمان

IRC632

تهران

باطل شد

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

قشم

QSM1257

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

پرواز كرد

3

1397-08-27 22:15

ATR

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:40

آسمان

IRC633

تهران

باطل شد

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:00

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

قشم

QSM1256

بندرعباس

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ