اطلاعات پرواز فرودگاه گرگان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:20

آسمان

IRC630

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

10:00:00

ATR-72-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

قشم

QSM1257

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

11:17:00

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:40

آتا

TBZ5708

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC634

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

پويا

PYA2345

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3358

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3339

مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:50

آسمان

IRC630

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

کیش

KIS7102

کیش

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

آتا

TBZ5708

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

پويا

PYA2349

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

آسمان

IRC639

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

آسمان

IRC632

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:50

آسمان

IRC631

تهران

پرواز كرد

4

1397-04-25 10:47

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:25

قشم

QSM1256

بندرعباس

پرواز كرد

1

1397-04-25 12:25

F-27-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:40

آتا

TBZ5709

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

آسمان

IRC635

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

پويا

PYA2346

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3338

مشهد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3359

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

آسمان

IRC631

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کیش

KIS7103

کیش

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

آتا

TBZ5709

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC638

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC633

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ