اطلاعات پرواز فرودگاه رشت

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:35

کیش

KIS7140

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

2

11:40:00

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:40

زاگرس

IZG4143

مشهد

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3331

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

14:15:00

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:50

آسمان

IRC844

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:50

آسمان

IRC3941

شیراز

پرواز كرد

7

1397-06-31 12:08

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB905

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1397-06-31 12:28

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 12:30

کیش

KIS7141

عسلویه

پرواز كرد

5

1397-06-31 12:33

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 13:30

زاگرس

IZG4142

مشهد

باطل شد

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 15:15

ایران ایر

IRA3330

تهران

پرواز كرد

1

1397-06-31 15:15

ATR-72-500

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:20

آسمان

IRC845

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ