اطلاعات پرواز فرودگاه آبادان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:00

قشم

QSM1216

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

18:45:00

RJ100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:50

آسمان

IRC860

تهران

باطل شد

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 06:45

زاگرس

IZG4009

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:45

کیش

KIS7105

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3345

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB8076

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB914

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:00

قشم

QSM1216

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC3820

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:15

تابان

TBN6201

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آسمان

IRC860

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:30

آسمان

IRC3759

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:20

آتا

TBZ5648

تهران

پرواز كرد

1397-07-27 19:20

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ايرتور

IRB915

تهران

پرواز كرد

1397-07-27 19:10

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 19:35

قشم

QSM1217

تهران

پرواز كرد

2

1397-07-27 19:46

RJ100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:40

آسمان

IRC861

تهران

باطل شد

100

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:30

زاگرس

IZG4008

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ایران ایر

IRA3344

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 10:45

کیش

KIS7104

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB8077

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 18:45

قشم

QSM1217

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB915

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:20

آسمان

IRC3758

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5702

تبریز

طبق برنامه

737-600

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آسمان

IRC861

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:15

تابان

TBN6202

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 23:59

آسمان

IRC3821

شیراز

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ