اطلاعات پرواز فرودگاه اهواز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:10

کارون

IRG2546

خارک

نشست | پایان دریافت بار

1

09:20:00

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:25

آتا

TBZ5627

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:30:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

کاسپین

CPN6975

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

09:50:00

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

آسمان

IRC830

تهران

نشست | پایان دریافت بار

11:40:00

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

کارون

IRG2550

خارک

نشست | پایان دریافت بار

1

F-27-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

کارون

IRG2616

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC834

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC837

مشهد

طبق برنامه

727-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:20

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

A500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

کارون

IRG2558

لارستان

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

آتا

TBZ5635

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:25

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:35

آسمان

IRC3826

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

کارون

IRG2620

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

تابان

TBN6275

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:35

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

آسمان

IRC3975

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

کاسپین

CPN6912

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

تاخیر - 01:30

A500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ماهان

IRM1060

تهران

طبق برنامه

A500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:55

آسمان

IRC3873

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

کارون

IRG2622

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 01:45

کیش

KIS7182

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:50

ایران ایر

IRA431

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:55

زاگرس

IZG4017

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:00

ماهان

IRM4586

تهران

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

کاسپین

CPN020

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

زاگرس

IZG4123

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

ایران ايرتور

IRB956

تهران

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

قشم

QSM1212

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM4562

شیراز

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3387

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

آتا

TBZ5627

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

تابان

TBN6213

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

تابان

TBN6245

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

کاسپین

CPN042

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

ایران ایر

IRA271

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:10

آسمان

IRC830

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

کاسپین

CPN6970

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC3890

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:20

آتا

TBZ5718

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

زاگرس

IZG4021

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

کاسپین

CPN018

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

آتا

TBZ5641

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

تابان

TBN6275

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

ایران ایر

IRA3337

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

آسمان

IRC832

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

زاگرس

IZG4013

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN6975

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5726

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

ایران ايرتور

IRB952

مشهد

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

ایران ایر

IRA419

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

ایران ايرتور

IRB988

تهران

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

زاگرس

IZG4113

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:25

آتا

TBZ5640

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1397-04-25 10:35

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

کاسپین

CPN021

تهران

پرواز كرد

2

1397-04-25 11:00

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

آسمان

IRC836

مشهد

پرواز كرد

12

1397-04-25 12:40

A-310-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

کارون

IRG2559

لارستان

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:15

کاسپین

CPN6913

مشهد

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC3974

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

A500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

کارون

IRG2623

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC3872

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

آتا

TBZ5636

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

تابان

TBN6276

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

آسمان

IRC835

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

ایران ايرتور

IRB953

مشهد

تاخیر - 02:15

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:40

ماهان

IRM1061

تهران

طبق برنامه

A500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:25

آسمان

IRC3827

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:45

کیش

KIS7183

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

کارون

IRG2617

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

کارون

IRG2551

خارک

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:40

ایران ایر

IRA270

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:45

زاگرس

IZG4016

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:10

ماهان

IRM4587

تهران

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

زاگرس

IZG4122

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

کاسپین

CPN021

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB957

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

قشم

QSM1213

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

ایران ایر

IRA3334

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:00

ماهان

IRM4563

شیراز/کرمان

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:25

آتا

TBZ5640

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

تابان

TBN6214

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

تابان

TBN6246

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

کاسپین

CPN043

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA430

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

آسمان

IRC831

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

کارون

IRG2613

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:50

کاسپین

CPN6971

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC3891

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

آتا

TBZ5719

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

زاگرس

IZG4020

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

کارون

IRG2615

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کاسپین

CPN6974

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:25

آتا

TBZ5628

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

ایران ایر

IRA3386

شیراز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6276

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

زاگرس

IZG4012

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

کارون

IRG2621

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC833

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کاسپین

CPN019

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5727

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کارون

IRG2633

رشت

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA418

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB989

تهران

طبق برنامه

A500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:59

زاگرس

IZG4112

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ