اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 19:10

قشم ایر

QSM1203

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC3751

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

5

320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4010

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

A319

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

کاسپین

CPN6951

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

KRU2507

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

قشم ایر

QSM1217

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

تابان

TBN6223

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

آسمان

IRC845

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5630

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

4

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:35

آسمان

IRC833

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ماهان

IRM4543

شهرکرد

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

rj100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

کیش ایر

KIS7150

شیراز

تاخیر

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آتا

TBZ5636

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

نشست | پایان دریافت بار

2

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

ایران ایرتور

IRB8013

تبریز

تاخیر

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

FOKER100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

آسمان

IRC609

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC3778

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

5

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

6

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

کاسپین

CPN019

اهواز

تاخیر

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

آتا

TBZ5653

تبریز

تاخیر

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5620

کرمانشاه

تاخیر

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

نشست | دریافت بار از نقاله

4

A300B4

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

4

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

یزد

تاخیر

B737-400

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

5

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

سپهران

SHI4333

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

5

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN6981

مشهد

تاخیر

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کارون

KRU2619

اهواز

منتظر اعلام باشید

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

کاسپین

CPN049

شیراز

منتظر اعلام باشید

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

آسمان

IRC603

مشهد

تاخیر

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

نشست

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC855

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM1061

اهواز

تاخیر

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ماهان

IRM4540

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

747

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

تاخیر

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کاسپین

CPN035

دزفول

تاخیر

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

آسمان

IRC3768

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ماهان

IRM4530

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ماهان

IRM1050

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

سپهران

SHI4302

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3770

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

ماهان

IRM1062

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4570

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

کاسپین

CPN021

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

آسمان

IRC621

کرمانشاه

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:15

زاگرس

IZG4018

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4587

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

آسمان

IRC3855

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:45

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:45

آسمان

IRC841

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC601

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

تابان

TBN6221

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:35

ماهان

IRM1032

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1225

كيش

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ماهان

IRM1094

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC821

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:05

سپهران

SHI4311

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:10

ماهان

IRM4568

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC631

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:25

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

MD80

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

آسمان

IRC3963

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کاسپین

CPN6929

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

کاسپین

CPN017

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1088

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:25

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:35

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC3765

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:45

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

ATR

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:05

ماهان

IRM4574

ایرانشهر/جیرفت

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

آتا

TBZ5729

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

کارون

KRU2579

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

آسمان

IRC3785

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:10

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC827

رامسر

طبق برنامه

ATR

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

کاسپین

CPN027

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ایران ایرتور

IRB937

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC851

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

ماهان

IRM4551

خارگ

طبق برنامه

146-200

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

سپهران

SHI4308

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:25

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

ماهان

IRM4573

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:40

آسمان

IRC3845

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC3787

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1054

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

ماهان

IRM1017

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3396

همدان

باطل شد

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ساها

IRZ163

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

کاسپین

CPN015

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC641

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

ماهان

IRM1034

مشهد

طبق برنامه

747

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:05

ماهان

IRM1007

خرم‌آباد

طبق برنامه

146-200

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

کاسپین

CPN6961

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

کاسپین

CPN023

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:50

ماهان

IRM1042

كيش

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آسمان

IRC831

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

آسمان

IRC845

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

تابان

TBN6223

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

آسمان

IRC3725

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

آسمان

IRC859

ارومیه

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

ماهان

IRM1048

بیرجند

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:55

آسمان

IRC823

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

کاسپین

CPN029

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:05

آسمان

IRC3778

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:05

آسمان

IRC3915

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:10

ساها

IRZ157

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

آسمان

IRC861

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

سپهران

SHI4313

كيش

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

زاگرس

IZG4000

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM4576

بم

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

کاسپین

CPN035

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ماهان

IRM1052

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

آتا

TBZ5620

کرمانشاه

طبق برنامه

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

آسمان

IRC603

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA429

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

معراج

MRJ2845

قشم

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:25

آسمان

IRC627

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

کاسپین

CPN025

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

ماهان

IRM1072

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

آسمان

IRC833

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1086

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM1036

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ماهان

IRM4592

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

پرواز كرد

1

1397-07-25 19:23

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

پرواز كرد

3

1397-07-25 22:19

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

پرواز كرد

23

1397-07-25 19:52

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:25

کاسپین

CPN018

اهواز

آماده پرواز

6

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ماهان

IRM1037

مشهد

پرواز كرد

18, 19

1397-07-25 20:00

747

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

پرواز كرد

9

1397-07-25 20:37

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

پرواز كرد

25

1397-07-25 20:13

B727

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

پرواز كرد

7

1397-07-25 19:54

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

آتا

TBZ5619

کرمانشاه

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3426

یزد

پرواز كرد

5

1397-07-25 20:23

ATR-72-500

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC854

شیراز

پرواز كرد

26

1397-07-25 20:32

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

20

1397-07-25 20:30

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

پرواز كرد

21

1397-07-25 22:14

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

2

1397-07-25 21:23

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

پرواز كرد

15

1397-07-25 21:51

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2618

اهواز

آماده پرواز

14

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

پرواز كرد

7

1397-07-25 22:22

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

پرواز كرد

9

1397-07-25 20:59

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

12

1397-07-25 22:10

md88

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

پرواز كرد

27

1397-07-25 21:34

A320

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

28

1397-07-25 21:48

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

1

1397-07-25 21:35

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

7

1397-07-25 23:02

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

کاسپین

CPN034

دزفول

آماده پرواز

10

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

8

1397-07-25 22:31

rj100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5629

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 01:15

11

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 00:30

22

RJ100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

23

1397-07-25 22:23

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

آماده پرواز

24

BAE146

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7069

مشهد

باطل شد

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

تاخیر - 02:30

12

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

آماده پرواز

10

MD83

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کیش ایر

KIS7029

كيش

در حال سوار شدن

1

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

وارش

VRH000

نا مشخص

طبق برنامه

737-700

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

آماده پرواز

29

F100

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:45

8

MD82

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:45

5

A319

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

26

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

دريافت كارت پرواز

18

AB6

۲۵ مهر ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

سپهران

SHI4327

شیراز

دريافت كارت پرواز

27

B737

۲۵ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:20

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:20

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

4

MD80

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:20

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:20

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:20

زاگرس

IZG4019

یزد

طبق برنامه

1

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:25

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:30

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:35

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

3

MD80

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

9

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

کارون

KRU2578

سیری/اصفهان

طبق برنامه

14

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1224

كيش

طبق برنامه

5

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

10

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

8

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

15

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

9

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

10

110 BANDEIRANTE

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:05

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:35

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

8

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:45

پويا

PYA2358

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:45

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

2

MD80

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA464

مشهد

تاخیر - 10:50

5

ATR

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:25

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

9

RJ85

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:35

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:10

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

آتا

TBZ5728

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

7

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

9

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:40

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:20

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:35

ایران ایرتور

IRB936

تبریز

طبق برنامه

3

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3397

همدان

باطل شد

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

ایران ایر

IRA350

كيش

طبق برنامه

3

MD80

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

9

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:30

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

طبق برنامه

5

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

4

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:05

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

9

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

5

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

معراج

MRJ2844

قشم

طبق برنامه

15

A320

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

8

f100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

10

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

5

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4001

ارومیه

طبق برنامه

1

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

15

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5619

کرمانشاه

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

10

MD83

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

1

A319

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۶ مهر ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۶ مهر ۱۳۹۷