اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4008

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA406

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

آتا

TBZ5622

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

تاخیر

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3304

خوی

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

rj100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

کارون

KRU2579

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA263

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:25

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:25

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA423

شیراز

تاخیر

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

تاخیر

A321

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:40

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:00

آتا

TBZ5610

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:20

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:15

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:00

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:10

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:15

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:20

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:45

کیش ایر

KIS7126

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:45

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:30

کارون

KRU2521

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:45

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:50

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:55

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:00

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:10

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:20

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:25

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:25

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:55

آتا

TBZ5676

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:10

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:20

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:50

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:15

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:20

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:25

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA327

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:05

آتا

TBZ5660

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:10

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:30

آتا

TBZ5642

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:00

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:05

آتا

TBZ5653

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:20

زاگرس

IZG4002

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:35

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:55

آتا

TBZ5607

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:10

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:15

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:20

آتا

TBZ5624

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:55

آتا

TBZ5719

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:30

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:40

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ایران ایر

IRA416

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:15

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:40

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:50

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA297

یزد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:50

ایران ایر

IRA351

كيش

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3421

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:30

آتا

TBZ5692

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:40

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آتا

TBZ5713

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:50

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA444

تبریز

طبق برنامه

A321

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایر

IRA278

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

پرواز كرد

23

1397-04-28 08:37

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

کیش ایر

KIS7105

آبادان

پرواز كرد

7

1397-04-28 08:28

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

پرواز كرد

26

1397-04-28 08:40

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

پرواز كرد

28

1397-04-28 09:02

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

پرواز كرد

24

1397-04-28 08:53

BAE146

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN6304

مشهد

پرواز كرد

12

1397-04-28 09:00

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:10

آسمان

IRC630

گرگان

پرواز كرد

25

1397-04-28 09:56

ATR

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

پرواز كرد

1

1397-04-28 10:30

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

پرواز كرد

18

1397-04-28 10:14

RJ85

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

زاگرس

IZG4093

مشهد

پرواز كرد

8

1397-04-28 09:54

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

26

1397-04-28 10:19

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

پرواز كرد

9

1397-04-28 12:03

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN026

مشهد

پرواز كرد

6

1397-04-28 09:47

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:45

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

7

1397-04-28 09:50

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

10

1397-04-28 10:08

320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

پرواز كرد

27

1397-04-28 10:44

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

پرواز كرد

2

1397-04-28 10:25

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

پرواز كرد

3

1397-04-28 10:36

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:25

زاگرس

IZG4041

مشهد

پرواز كرد

1

1397-04-28 10:39

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پرواز كرد

4

1397-04-28 10:42

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

8

1397-04-28 11:25

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:40

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

11

1397-04-28 11:09

737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

5

1397-04-28 11:06

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

پرواز كرد

1

1397-04-28 11:30

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

پرواز كرد

2

1397-04-28 11:35

320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آتا

TBZ5627

اهواز

پرواز كرد

10

1397-04-28 11:43

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

پرواز كرد

3

1397-04-28 11:33

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:35

سپهران

SHI4344

كيش

پرواز كرد

27

1397-04-28 11:49

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

پرواز كرد

8

1397-04-28 11:55

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

در حال سوار شدن

5

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3318

ساری

آماده پرواز

2

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

سپهران

SHI4330

قشم

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

28

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

تاخیر

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

دريافت كارت پرواز

19

747

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

دريافت كارت پرواز

20

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC3844

ایلام

دريافت كارت پرواز

28

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

9

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

22

BAE146

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

26

ATR-42-320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

B737-400

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

تاخیر - 16:20

1

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA422

شیراز

تاخیر - 17:30

2

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

9

f100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

5

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

B737-400

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

23

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

27

737-700

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

24

BAE146

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

13

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

26

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

16

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3358

گرگان

تاخیر - 19:40

2

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

14

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

28

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

20

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

15

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

22

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

B737-400

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

تاخیر - 22:00

2

A321

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:35

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

4

A319

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:25

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

16

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

جمعه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:00

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:10

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:15

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:20

آتا

TBZ5629

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:30

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:40

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:40

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:45

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 05:55

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:00

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:05

ایران ایر

IRA3420

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:10

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:15

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:25

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 06:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:00

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA326

لارستان

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:10

ایران ایر

IRA260

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:20

کارون

KRU2520

آغاجاری

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:35

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:35

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:40

آسمان

IRC3920

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 07:50

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:00

ماهان

IRM1033

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:05

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:05

آتا

TBZ5609

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:10

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:15

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:15

ماهان

IRM1006

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:20

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:30

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:45

ماهان

IRM4569

بجنورد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 08:55

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:00

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:05

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:10

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:15

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:15

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:30

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:35

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:40

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:50

آتا

TBZ5639

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 09:50

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:00

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:15

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:15

آتا

TBZ5675

آبادان

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:30

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:45

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 10:55

کیش ایر

KIS7127

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:00

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:00

ایران ایرتور

IRB962

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:20

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:30

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 11:35

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ماهان

IRM1001

لامرد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:00

آتا

TBZ5659

كيش

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:30

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:30

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 12:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:00

زاگرس

IZG4003

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:05

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:15

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:35

آسمان

IRC834

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

146-100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:50

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:50

کاسپین

CPN6982

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:00

آتا

TBZ5654

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:35

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:45

آتا

TBZ5623

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:45

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:55

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ایران ایر

IRA296

یزد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:05

آتا

TBZ5608

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:05

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:25

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:50

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:55

آتا

TBZ5718

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:00

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:35

ایران ایر

IRA417

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:40

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:50

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B727

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:30

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:50

کاسپین

CPN042

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:50

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:55

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:00

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:30

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

B727

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:20

آتا

TBZ5691

قشم

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:25

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:40

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:45

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:45

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:50

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:50

آتا

TBZ5712

كيش

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:25

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:30

ایران ایر

IRA279

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:40

ایران ایر

IRA445

تبریز

طبق برنامه

A321

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:05

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:10

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:20

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:40

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:45

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:50

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آسمان

IRC3913

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷