اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7020

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کیش ایر

KIS7104

آبادان

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3327

جهرم

نشست | دریافت بار از نقاله

2

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

نشست | دریافت بار از نقاله

5

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

نشست | دریافت بار از نقاله

4

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:40

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

1

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

در حال نشستن

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:55

ایران ایر

IRA465

مشهد

تاخیر

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

تاخیر

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

منتظر اعلام باشید

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

در حال نشستن

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

در حال نشستن

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:05

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:30

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:40

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

تاخیر

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:25

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

تاخیر

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

باطل شد

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:00

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5674

دزفول

باطل شد

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

تاخیر

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

قشم ایر

QSM1295

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

زاگرس

IZG4008

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

آتا

TBZ5694

زاهدان

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:55

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:55

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:15

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:55

ایران ایر

IRA242

رشت

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:05

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ایران ایر

IRA3324

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

کارون

KRU2589

لاوان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1265

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

ایران ایر

IRA463

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3433

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:35

ایران ایر

IRA264

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA446

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ایران ایر

IRA353

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 10:20

کاسپین

CPN022

مشهد

پرواز كرد

7

1397-04-30 10:20

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:25

زاگرس

IZG4051

كيش

پرواز كرد

5

1397-04-30 10:33

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 14:30

5

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

پرواز كرد

8

1397-04-30 11:12

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

پرواز كرد

1

1397-04-30 11:00

ATR-72

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:40

آسمان

IRC3784

شیراز

پرواز كرد

25

1397-04-30 10:54

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

پرواز كرد

6

1397-04-30 11:34

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:15

آتا

TBZ5698

مشهد

پرواز كرد

10

1397-04-30 12:42

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

پرواز كرد

7

1397-04-30 11:41

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

پرواز كرد

20

1397-04-30 12:00

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:50

کاسپین

CPN6906

قشم

پرواز كرد

8

1397-04-30 12:48

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

پرواز كرد

9

1397-04-30 12:06

FOKER100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

8

1397-04-30 12:50

737-700

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

پرواز كرد

21

1397-04-30 13:24

A300-600ST

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

22

1397-04-30 13:31

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7021

كيش

پرواز كرد

9

1397-04-30 13:34

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

پرواز كرد

26

1397-04-30 13:36

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3331

رشت

آماده پرواز

2

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

آماده پرواز

11

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:35

کارون

KRU2620

اهواز

پرواز كرد

16

1397-04-30 13:50

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

پرواز كرد

27

1397-04-30 13:58

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA268

مشهد

تاخیر - 16:30

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4053

عسلویه

آماده پرواز

1

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

آماده پرواز

23, 24

747

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN028

مشهد

آماده پرواز

9

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:40

کاسپین

CPN040

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

10

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

دريافت كارت پرواز

28

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:50

آسمان

IRC826

رامسر

دريافت كارت پرواز

29

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:55

زاگرس

IZG4045

مشهد

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN024

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

دريافت كارت پرواز

8

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA497

اردبیل

تاخیر - 16:20

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

دريافت كارت پرواز

25

B737-400

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

دريافت كارت پرواز

9

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:45

کارون

KRU2618

اهواز

دريافت كارت پرواز

15

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

تاخیر - 16:50

7

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

تاخیر - 17:30

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

تاخیر - 17:40

5

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

27

B727

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

12

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

18

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

25

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

تاخیر - 19:20

8

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

19

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:50

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

9

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

29

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:55

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

باطل شد

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

20

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

24

B737-400

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آتا

TBZ5673

دزفول

باطل شد

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

9

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

14

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:50

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

13

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:00

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

15

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

تاخیر - 19:40

1

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:10

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

14

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

A310

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

16

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

تاخیر - 21:35

1

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

9

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

27

B737-400

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

22, 23

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

28

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

29

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

25

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

6

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

19

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

20

BAE146

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

تاخیر - 23:55

9

A319

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

15

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 04:35

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 04:55

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:00

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:10

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

آتا

TBZ5693

زاهدان

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

زاگرس

IZG4009

آبادان

طبق برنامه

320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:55

ایران ایر

IRA447

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3325

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

ایران ایر

IRA462

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

کارون

KRU2588

اصفهان/لاوان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:20

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

کاسپین

CPN6936

شیراز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:45

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:30

قشم ایر

QSM1264

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

ایران ایر

IRA265

آبادان

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3432

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

ایران ایر

IRA243

رشت

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN6910

ارومیه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:55

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

ایران ایر

IRA352

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

737-700

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

تابان

TBN6231

زاهدان

طبق برنامه

MD.88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

146-200

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:40

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

قشم ایر

QSM1294

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:20

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷