اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

آتا

TBZ5667

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

کارون

KRU2505

خارگ

نشست | پایان دریافت بار

4

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

آتا

TBZ5665

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ85

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

زاگرس

IZG4030

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

4

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

ایران ایر

IRA427

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

3

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

کارون

KRU2577

شیراز/سیری

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

آتا

TBZ5620

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1253

مشهد

تاخیر

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

کارون

KRU2613

اهواز

تاخیر

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

ایران ایر

IRA327

لارستان

منتظر اعلام باشید

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

737-700

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:50

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کارون

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:40

آتا

TBZ5709

گرگان

طبق برنامه

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

تاخیر

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

کارون

KRU2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آتا

TBZ5674

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

تاخیر

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1303

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5686

بوشهر

طبق برنامه

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ایران ایر

IRA261

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

ایران ایر

IRA404

شیراز/بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

rj100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA282

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

ایران ایر

IRA342

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5717

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آتا

TBZ5694

زاهدان

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:10

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3433

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:05

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:30

کارون

KRU2517

شیراز/لاوان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:55

کارون

IRG2519

بهرگان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

قشم ایر

QSM1245

كيش

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA218

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA412

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA217

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3340

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

ایران ایر

IRA249

ساری

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7028

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

کارون

IRG2509

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آتا

TBZ5709

گرگان

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA414

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA286

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:50

کارون

IRG2507

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آتا

TBZ5674

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آتا

TBZ5636

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

قشم ایر

QSM1283

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

کیش ایر

KIS7084

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:40

ایران ایر

IRA461

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

ایران ایر

IRA375

زاهدان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA315

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:50

ایران ایر

IRA459

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:30

آسمان

IRC3962

اردبیل

پرواز كرد

25

1397-04-26 12:45

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

آتا

TBZ5668

تبریز

پرواز كرد

10

1397-04-26 12:50

737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

سپهران

SHI4330

قشم

پرواز كرد

28

1397-04-26 13:44

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

پرواز كرد

7

1397-04-26 13:39

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:50

آسمان

IRC622

کرمانشاه

پرواز كرد

26

1397-04-26 14:09

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:10

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

27

1397-04-26 13:32

ATR

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

21

1397-04-26 13:30

AB6

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

پرواز كرد

11

1397-04-26 13:49

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

22, 23

1397-04-26 14:40

747

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

پرواز كرد

24

1397-04-26 14:34

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

آسمان

IRC3786

شیراز

پرواز كرد

28

1397-04-26 15:20

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

پرواز كرد

2

1397-04-26 14:48

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1254

مشهد

پرواز كرد

8

1397-04-26 15:16

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

8

1397-04-26 15:24

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

18

1397-04-26 14:55

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3318

ساری

پرواز كرد

1

1397-04-26 15:03

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:55

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

6

1397-04-26 15:15

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

آسمان

IRC3930

زاهدان

پرواز كرد

29

1397-04-26 15:22

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

پرواز كرد

3

1397-04-26 15:42

ATR-72

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

آسمان

IRC3724

یزد

در حال سوار شدن

25

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

ایران ایر

IRA350

كيش

پرواز كرد

4

1397-04-26 15:50

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

کارون

KRU2506

ماهشهر

پرواز كرد

15

1397-04-26 15:54

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:20

قشم ایر

QSM1302

مشهد

آماده پرواز

5

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

قشم ایر

QSM1202

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-26 15:52

rj100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:35

ایران ایر

IRA474

کرمان

تاخیر

2

AB3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:40

آتا

TBZ5708

گرگان

آماده پرواز

12

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

ماهان

IRM1035

مشهد

آماده پرواز

19

ab6

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایر

IRA3397

همدان

آماده پرواز

6

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 16:30

1

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

آماده پرواز

9

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

ایران ایر

IRA277

ارومیه

در حال سوار شدن

8

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC844

رشت

در حال سوار شدن

26

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

کاسپین

CPN6950

یزد

آماده پرواز

7

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC3844

ایلام

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

27

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7027

كيش

در حال سوار شدن

1

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

آتا

TBZ5619

مشهد

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

10

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN018

اهواز

دريافت كارت پرواز

13

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

4

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

دريافت كارت پرواز

9

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

دريافت كارت پرواز

2

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

آسمان

IRC608

مشهد

دريافت كارت پرواز

28

B727

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کارون

KRU2508

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

14

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کاسپین

CPN022

مشهد

دريافت كارت پرواز

9

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ایران ایر

IRA405

شیراز/بوشهر

دريافت كارت پرواز

3

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

تاخیر - 18:40

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

20

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

12

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

29

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

آتا

TBZ5673

دزفول

تاخیر - 21:10

10

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

21

AB6

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

16

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

تاخیر - 19:30

6

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:50

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

22

BAE100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

B737-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

تاخیر - 20:25

7

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

13

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

23

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

تاخیر - 19:45

8

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

24

AB6

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آتا

TBZ5685

بوشهر

طبق برنامه

12

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC632

گرگان

طبق برنامه

26

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

18

A310

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

9

320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:30

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

3

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

4

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

27

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

19

BAE146

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

2

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

5

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:25

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

14

md88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

20

AB6

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:50

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:50

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:55

آسمان

IRC3780

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

ایران ایر

IRA283

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:05

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:05

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:20

آتا

TBZ5693

زاهدان

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:25

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:25

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

کاسپین

CPN6938

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:40

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

ماهان

IRM1085

زابل

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:50

ایران ایر

IRA343

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:55

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5716

بیرجند

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

ایران ایر

IRA374

زاهدان

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

کارون

KRU2516

لاوان/شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:10

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:55

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

ایران ایر

IRA314

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3432

کلاله

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:20

کارون

IRG2518

اصفهان/بهرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

سپهران

SHI4332

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

آتا

TBZ5635

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:05

قشم ایر

QSM1244

كيش

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC840

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3750

آبادان

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:05

ایران ایر

IRA413

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:25

ایران ایر

IRA219

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:00

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:10

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7151

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3341

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:45

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:25

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:35

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:40

کارون

KRU2506

ماهشهر

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:55

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کارون

KRU2508

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:05

ایران ایر

IRA460

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:35

کاسپین

CPN6930

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:45

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:55

ایران ایر

IRA415

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:20

ایران ایر

IRA287

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

ایران ایر

IRA216

بیرجند

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:55

آتا

TBZ5708

گرگان

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA248

ساری

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

کاسپین

CPN046

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

کاسپین

CPN6950

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:55

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC608

مشهد

طبق برنامه

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

کاسپین

CPN042

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:50

کیش ایر

KIS7029

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:05

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

آتا

TBZ5673

دزفول

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:40

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:45

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:50

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ماهان

IRM4541

زاهدان

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA458

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:10

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

کیش ایر

KIS7085

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

ایران ایر

IRA419

اهواز

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

قشم ایر

QSM1282

اصفهان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3426

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:25

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷