اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

ایران ایر

IRA469

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

کیش ایر

KIS7084

یزد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5614

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

ایران ایر

IRA418

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

نشست | پایان دریافت بار

5

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

ایران ایر

IRA3427

یزد

نشست | پایان دریافت بار

3

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

معراج

MRJ2821

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

قشم ایر

QSM1203

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

6

737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲۷ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5630

مشهد

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

زاگرس

IZG4008

آبادان

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:50

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1213

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:15

ایران ایر

IRA320

خرم‌آباد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:05

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

کارون

KRU2579

اصفهان/سیری

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

قشم ایر

QSM1276

ارومیه

طبق برنامه

RJ85

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA255

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:35

ایران ایرتور

IRB913

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA263

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:25

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:25

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

زاگرس

IZG4084

قشم

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA423

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

کیش ایر

KIS7024

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

ایران ایر

IRA3416

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3359

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3313

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:55

ایران ایر

IRA310

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:00

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

پرواز كرد

2

1397-04-27 22:41

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

ماهان

IRM4571

رفسنجان

پرواز كرد

18

1397-04-27 22:53

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

پرواز كرد

11

1397-04-28 00:05

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

کیش ایر

KIS7057

كيش

پرواز كرد

5

1397-04-27 23:09

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:55

آتا

TBZ5606

تبریز

باطل شد

EMB145

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:05

قشم ایر

QSM1278

مشهد

پرواز كرد

8

1397-04-28 00:22

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

25

1397-04-28 00:50

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

1

1397-04-28 00:30

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

پرواز كرد

7

1397-04-27 23:46

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

پرواز كرد

11

1397-04-28 00:13

md88

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1288

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-28 00:42

F100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

29

1397-04-28 00:44

B737

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

پرواز كرد

10

1397-04-28 00:57

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

19

1397-04-28 00:15

AB6

۲۷ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:00

قدر ایر

SEP2702

شیراز

طبق برنامه

14

AN74

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:10

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:15

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

25

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:20

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

18

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:20

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

26

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:35

زاگرس

IZG4009

آبادان

طبق برنامه

2

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:40

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

27

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:45

ماهان

IRM4575

جیرفت/ایرانشهر

طبق برنامه

19

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

20

ab6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:50

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

2

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 05:55

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

14

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

28

B727

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:05

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

11

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:10

آسمان

IRC3764

لاوان

طبق برنامه

29

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

21

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

3

ATR-72

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

قدر ایر

SEP2704

بجنورد

طبق برنامه

14

AN-72

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

کارون

KRU2578

سیری/اصفهان

طبق برنامه

15

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:35

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:40

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

5

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

26

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3333

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:10

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

1

MD80

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:15

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:20

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

16

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

16

737-700

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:40

قشم ایر

QSM1212

اهواز

طبق برنامه

9

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:50

کاسپین

CPN6924

مشهد

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

12

110 BANDEIRANTE

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

ماهان

IRM4520

گچساران

طبق برنامه

23

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:20

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

26

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:50

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

24

BAE146

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

تابان

TBN6304

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:10

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

25

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:35

آسمان

IRC3962

اردبیل

طبق برنامه

26

B737-400

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:45

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:55

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:10

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:15

ایران ایر

IRA321

خرم‌آباد

طبق برنامه

3

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:25

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:40

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:45

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

5

RJ85

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:00

ایران ایرتور

IRB912

بندرعباس

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4033

چابهار

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:35

سپهران

SHI4344

كيش

طبق برنامه

27

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:40

قشم ایر

QSM1277

ارومیه

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:55

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

سپهران

SHI4330

قشم

طبق برنامه

28

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

19

747

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

20

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

28

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

21

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

9

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:20

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:30

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

25

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:40

ایران ایر

IRA311

اهواز

طبق برنامه

5

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

22

BAE146

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:55

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

26

ATR-42-320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3312

اصفهان

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:05

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:10

آسمان

IRC640

تبریز

طبق برنامه

27

B737-400

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:20

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

زاگرس

IZG4085

قشم

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:45

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

10

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:55

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:10

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:15

ایران ایر

IRA422

شیراز

طبق برنامه

2

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

طبق برنامه

3

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

9

f100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:40

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:45

ایران ایر

IRA254

اصفهان

طبق برنامه

5

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:20

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

29

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:25

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

28

B737-400

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

23

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

27

737-700

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

24

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

25

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

13

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

آسمان

IRC858

ارومیه

طبق برنامه

26

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

16

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3417

دزفول

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

27

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

کیش ایر

KIS7153

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:50

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3358

گرگان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

11

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:10

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

14

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

19

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

28

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

20

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

21

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

7

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:05

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

15

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

22

A310

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:15

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

25

B737-400

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

14

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

2

A321

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:50

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

کیش ایر

KIS7025

كيش

طبق برنامه

9

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:35

سپهران

SHI4327

شیراز

طبق برنامه

28

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:05

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

2

A320

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:30

ایران ایرتور

IRB8012

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

آتا

TBZ5606

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:50

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

4

A319

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:20

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:25

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

16

md88

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

23

AB6

۲۸ تير ۱۳۹۷

پنج شنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۲۸ تير ۱۳۹۷