اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 13:10

کارون

KRU2613

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:20

زاگرس

IZG4092

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:25

قشم ایر

QSM1245

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:25

ایران ایر

IRA494

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:20

کارون

KRU2621

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:30

آتا

TBZ5665

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:50

زاگرس

IZG4030

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

نشست | پایان دریافت بار

2

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:10

ایران ایر

IRA427

شیراز

تاخیر

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:15

قشم ایر

QSM1253

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:20

ایران ایرتور

IRB963

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:25

آتا

TBZ5643

تبریز

نشست | دریافت بار از نقاله

4

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:45

کیش ایر

KIS7168

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

3

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:45

زاگرس

IZG4032

چابهار

نشست | دریافت بار از نقاله

2, 2

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

نشست | پایان دریافت بار

2

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:00

کیش ایر

KIS7054

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:20

زاگرس

IZG4002

كيش

تاخیر

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:35

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:35

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:50

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:10

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA217

بیرجند

تاخیر

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:25

قشم ایر

QSM1299

شیراز

تاخیر

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:30

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:15

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آتا

TBZ5636

اهواز

تاخیر

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:40

ایران ایر

IRA3309

شاهرود

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:30

کیش ایر

KIS7150

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:00

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7152

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:00

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:05

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:05

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:10

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:25

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:45

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:50

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

تاخیر

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA3421

اصفهان/زاهدان/کرمان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:00

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:10

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:15

معراج

MRJ2821

كيش

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:50

قشم ایر

QSM1259

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:55

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

rj100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:00

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:05

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ایران ایرتور

IRB965

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:40

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:05

ایران ایر

IRA272

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3408

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:40

زاگرس

IZG4076

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:40

ایران ایرتور

IRB947

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:55

آتا

TBZ5626

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:55

زاگرس

IZG4008

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:10

زاگرس

IZG4058

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:15

زاگرس

IZG4060

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3396

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA406

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:35

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:50

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:15

آتا

TBZ5694

زاهدان

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:15

قشم ایر

QSM1274

رشت

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:20

قشم ایر

QSM1211

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7020

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:00

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:05

کارون

KRU2505

خارگ

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:10

ایران ایر

IRA344

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:30

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA213

بیرجند

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3327

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:55

ایران ایر

IRA3400

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:30

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3321

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:40

زاگرس

IZG4040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:40

قشم ایر

QSM1253

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:55

ایران ایر

IRA465

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:05

ایران ایر

IRA235

بندرلنگه/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:20

ایران ایر

IRA383

چابهار/زاهدان

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:25

ایران ایر

IRA496

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:40

ایران ایر

IRA3304

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:40

قشم ایر

QSM1292

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:45

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:50

کارون

KRU2619

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:55

زاگرس

IZG4030

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:05

ایران ایر

IRA257

بندرعباس

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:30

کارون

KRU2613

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:35

قشم ایر

QSM1221

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:45

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:50

قشم ایر

QSM1249

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:15

ایران ایر

IRA215

قشم

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:20

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3430

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:30

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:40

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:40

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA2.3

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:25

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:25

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:45

کیش ایر

KIS7168

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ایران ایرتور

IRB915

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:25

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:00

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5674

دزفول

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1309

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:35

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:40

ایران ایر

IRA404

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3332

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA288

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA253

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA337

اصفهان

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB989

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3357

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

قشم ایر

QSM1237

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA475

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

پرواز كرد

18

1397-04-29 13:42

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:15

ماهان

IRM1018

عسلویه

پرواز كرد

20

1397-04-29 13:50

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

پرواز كرد

10

1397-04-29 13:57

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ایر

IRA3308

شاهرود

پرواز كرد

1

1397-04-29 14:27

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:35

آسمان

IRC834

اهواز

پرواز كرد

28

1397-04-29 13:53

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آسمان

IRC3786

شیراز

پرواز كرد

29

1397-04-29 14:09

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:45

ماهان

IRM1049

بیرجند

پرواز كرد

22

1397-04-29 13:58

BAE100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:50

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

پرواز كرد

8

1397-04-29 13:54

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 13:50

کاسپین

CPN6982

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-29 14:02

MD83

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

پرواز كرد

23, 24

1397-04-29 14:38

747

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:30

زاگرس

IZG4045

مشهد

پرواز كرد

6

1397-04-29 15:22

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:35

ایران ایر

IRA3333

رشت

پرواز كرد

2

1397-04-29 14:50

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:40

آسمان

IRC602

مشهد

پرواز كرد

28

1397-04-29 15:06

B.727

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:45

آسمان

IRC826

رامسر

پرواز كرد

27

1397-04-29 15:11

ATR-42-320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:45

ایران ایر

IRA216

بیرجند

آماده پرواز

2

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

پرواز كرد

21

1397-04-29 14:55

BAE146

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:10

کاسپین

CPN040

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-29 15:19

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:25

ایران ایر

IRA460

مشهد

تاخیر - 19:40

1

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:30

آتا

TBZ5650

تبریز

پرواز كرد

11

1397-04-29 16:03

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

پرواز كرد

7

1397-04-29 16:19

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:35

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

پرواز كرد

1

1397-04-29 16:41

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

پرواز كرد

8

1397-04-29 16:20

rj100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:40

آسمان

IRC640

تبریز

آماده پرواز

28

737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 15:50

کارون

KRU2618

اهواز

پرواز كرد

15

1397-04-29 15:58

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:00

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

پرواز كرد

8

1397-04-29 16:05

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:05

زاگرس

IZG4011

شیراز

پرواز كرد

5

1397-04-29 16:30

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:10

قشم ایر

QSM1298

شیراز

در حال سوار شدن

9

rj100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:15

آسمان

IRC3844

ایلام

در حال سوار شدن

26

320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:45

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

پرواز كرد

3

1397-04-29 16:57

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 16:50

کاسپین

CPN046

تبریز

پرواز كرد

7

1397-04-29 17:02

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کارون

KRU2614

اهواز

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

16

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

دريافت كارت پرواز

12

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:35

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

1

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

تاخیر - 00:30

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

دريافت كارت پرواز

18

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

دريافت كارت پرواز

2

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:50

کاسپین

CPN042

اهواز

دريافت كارت پرواز

6

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:55

آسمان

IRC844

رشت

دريافت كارت پرواز

25

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:55

کیش ایر

KIS7081

كيش

دريافت كارت پرواز

3

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 17:55

تابان

TBN6222

مشهد

دريافت كارت پرواز

12

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کاسپین

CPN028

مشهد

دريافت كارت پرواز

8

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

دريافت كارت پرواز

27

B737-400

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:15

کیش ایر

KIS7151

شیراز

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

دريافت كارت پرواز

21

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

دريافت كارت پرواز

28

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

دريافت كارت پرواز

17

737-700

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:35

معراج

MRJ2820

كيش

طبق برنامه

14

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

7

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 18:45

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

8

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:00

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:05

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

9

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:15

ایران ایر

IRA468

مشهد

تاخیر - 20:45

4, 4, 4

MD80

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

18

A310

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:25

تابان

TBN6275

اهواز

طبق برنامه

16

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

8

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:40

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

28

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

22, 23

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ماهان

IRM1073

سیرجان

طبق برنامه

19

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:50

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

15

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 19:55

تابان

TBN6233

اصفهان

طبق برنامه

15

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:00

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:05

پويا

PYA2349

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:15

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

8

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

1

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

25

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:25

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

9

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:35

ماهان

IRM1060

اهواز

طبق برنامه

18

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:35

قشم ایر

QSM1258

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 20:40

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

2

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

3

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:10

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

5

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

27

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:15

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

16

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:20

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

28

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:25

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

11

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 21:40

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

12

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

18

BAE146

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

3

A320

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:40

کیش ایر

KIS7057

كيش

تاخیر - 23:45

5

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

8

RJ85

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:50

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 22:55

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:05

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

14

md88

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:10

آسمان

IRC3913

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

8

A319

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

5

RJ100

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

27

B737

۲۹ تير ۱۳۹۷

جمعه 23:45

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

10

EMB145

۲۹ تير ۱۳۹۷

شنبه 04:30

ایران ایر

IRA431

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 04:35

ایران ایر

IRA273

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:00

ایران ایر

IRA3409

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:10

زاگرس

IZG4059

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:15

زاگرس

IZG4077

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:15

ایران ایرتور

IRB946

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:20

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

B727

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:25

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

A310

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:30

ماهان

IRM1085

زابل/ایرانشهر

طبق برنامه

BAE146

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:35

زاگرس

IZG4009

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:40

آسمان

IRC838

سنندج

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:40

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

747

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

ab6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:50

ایران ایر

IRA407

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:55

آتا

TBZ5693

زاهدان

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 05:55

ایران ایر

IRA3426

یزد/بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:00

آتا

TBZ5625

یزد

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:00

زاگرس

IZG4061

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:05

کارون

KRU2504

خارگ/شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

B727

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:10

ایران ایر

IRA382

زاهدان/چابهار

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

A310

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:20

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3397

همدان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA212

بیرجند

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:30

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:30

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:35

قشم ایر

QSM1252

مشهد

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:35

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:45

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 06:50

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:00

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3326

جهرم

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:10

کاسپین

CPN014

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:15

ایران ایر

IRA234

شیراز/بندرلنگه

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:20

قشم ایر

QSM1220

بندرعباس

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:20

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:25

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ماهان

IRM4533

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:35

ماهان

IRM4580

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 07:40

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

110 BANDEIRANTE

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:05

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:10

کاسپین

CPN6970

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:15

قشم ایر

QSM1210

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:25

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:30

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:35

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:35

ایران ایرتور

IRB964

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:40

قشم ایر

QSM1275

رشت

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:05

ایران ایر

IRA345

تبریز

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:15

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3401

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:45

آتا

TBZ5668

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:00

زاگرس

IZG4041

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:00

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3305

خوی

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:15

ایران ایر

IRA464

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:20

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:35

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:40

آسمان

IRC3784

شیراز

طبق برنامه

B727

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3320

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 10:40

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:10

زاگرس

IZG4031

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:15

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:35

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:45

ماهان

IRM1057

رفسنجان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 11:50

کاسپین

CPN6906

قشم

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:00

قشم ایر

QSM1293

سنندج

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:10

قشم ایر

QSM1248

زاهدان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ماهان

IRM1035

مشهد

طبق برنامه

747

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:10

ماهان

IRM4572

ایلام

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:15

کیش ایر

KIS7021

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:35

کارون

KRU2620

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:35

ایران ایر

IRA214

قشم

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:40

آسمان

IRC624

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 13:50

ایران ایر

IRA268

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:00

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

A310

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:15

ایران ایر

IRA3431

پارس‌آباد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:20

کاسپین

CPN028

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:40

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:45

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:50

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 14:55

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:10

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:15

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:20

ایران ایر

IRA497

اردبیل

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:30

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:30

ایران ایر

IRA474

کرمان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:35

ایران ایر

IRA252

اصفهان

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:40

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

B737-400

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 15:45

کارون

KRU2618

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:00

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:00

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:10

ایران ایر

IRA405

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:15

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3356

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:25

کیش ایر

KIS7169

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:25

ایران ایر

IRA236

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:30

ایران ایر

IRA256

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:40

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:50

ایران ایرتور

IRB914

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 16:55

آسمان

IRC3775

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:10

آسمان

IRC822

عسلویه

طبق برنامه

B727

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:25

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:30

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:30

ماهان

IRM1049

بیرجند

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:45

ماهان

IRM4537

سبزوار

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:50

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 17:55

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:00

آتا

TBZ5700

اصفهان

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:00

ماهان

IRM4542

شهرکرد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:10

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

B737-400

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:30

کاسپین

CPN016

چابهار

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1308

بندرعباس

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:35

آتا

TBZ5673

دزفول

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:40

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

737-700

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:45

زاگرس

IZG4049

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:45

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:50

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 18:55

سپهران

SHI4303

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:05

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:05

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:10

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

A310

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:30

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:30

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:35

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:35

کاسپین

CPN048

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:40

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:00

آسمان

IRC860

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:05

ایران ایر

IRA289

کرمانشاه

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

A310

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC3970

اردبیل

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:50

قشم ایر

QSM1236

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB988

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

BAE146

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷