اطلاعات پرواز فرودگاه مهرآباد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

ارومیه

نشست | پایان دریافت بار

1

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

باطل شد

EMB145

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:50

آتا

TBZ5699

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

4

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:00

قشم ایر

QSM1299

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:00

کارون

KRU2617

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:15

کیش ایر

KIS7052

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:15

زاگرس

IZG4026

مشهد

نشست

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1243

قشم

نشست | پایان دریافت بار

6

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

نشست | پایان دریافت بار

6

ATR-72

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5674

دزفول

باطل شد

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7056

كيش

نشست | پایان دریافت بار

3

FOKER100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

نشست | پایان دریافت بار

4

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

5

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:20

زاگرس

IZG4012

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

3

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:35

معراج

MRJ2805

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

5

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:45

ایران ایر

IRA3319

ساری

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

کارون

KRU2609

یزد

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

ایران ایر

IRA3427

یزد

نشست | پایان دریافت بار

5

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4028

آبادان

نشست | دریافت بار از نقاله

1

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4070

كيش

نشست | دریافت بار از نقاله

6

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

زاگرس

IZG4048

زاهدان

تاخیر

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:55

ایران ایر

IRA337

اصفهان

تاخیر

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

تاخیر

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

تاخیر

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:30

قشم ایر

QSM1203

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

4

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ایران ایر

IRA430

اهواز

تاخیر

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

تاخیر

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایر

IRA3359

گرگان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

ATR-72-500

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

تاخیر - 02:15

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

قشم ایر

QSM1279

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB961

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2621

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آتا

TBZ5601

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

آتا

TBZ5622

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

قشم ایر

QSM1289

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

کیش ایر

KIS7158

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

آتا

TBZ5678

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

کیش ایر

KIS7068

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

زاگرس

IZG4090

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

زاگرس

IZG4016

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

قشم ایر

QSM1281

اصفهان

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

ایران ایر

IRA410

اهواز

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

ایران ایر

IRA3350

ایلام

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB967

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

زاگرس

IZG4008

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:25

ایران ایرتور

IRB957

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

قشم ایر

QSM1241

قشم

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3414

دزفول

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

آتا

TBZ5694

زاهدان

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:55

آتا

TBZ5711

کرمانشاه

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:05

قشم ایر

QSM1231

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1255

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

معراج

MRJ2801

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

کیش ایر

KIS7104

آبادان

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:10

ایران ایر

IRA494

اردبیل

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:35

آتا

TBZ5667

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

زاگرس

IZG4092

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:10

کارون

KRU2525

شیراز/بهرگان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3322

رامسر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:20

ایران ایر

IRA3427

یزد

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

ایران ایر

IRA3406

ارومیه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

ایران ایر

IRA3419

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

قشم ایر

QSM1251

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

قشم ایر

QSM1272

تبریز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

آتا

TBZ5665

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:45

ایران ایر

IRA3330

رشت

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA233

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

قشم ایر

QSM1299

شیراز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

کارون

KRU2589

لاوان/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:05

زاگرس

IZG4050

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

کیش ایر

KIS7026

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:20

آتا

TBZ5620

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

کیش ایر

KIS7092

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

ایران ایر

IRA427

شیراز

طبق برنامه

A321

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

کارون

KRU2523

سیری/اصفهان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کیش ایر

KIS7054

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

آتا

TBZ5643

تبریز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

زاگرس

IZG4052

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

کیش ایر

KIS7052

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:30

معراج

MRJ2841

شیراز

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

زاگرس

IZG4080

عسلویه

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:55

آتا

TBZ5603

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

ایران ایر

IRA3342

نوشهر

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

زاگرس

IZG4044

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:40

قشم ایر

QSM1301

اهواز

طبق برنامه

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4072

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

ایران ایر

IRA3402

اردبیل

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:50

زاگرس

IZG4064

ماهشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB985

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

ایران ایر

IRA457

بندرعباس

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

کارون

KRU2615

اهواز

طبق برنامه

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:30

ایران ایر

IRA276

ارومیه

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:55

زاگرس

IZG4010

شیراز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

قشم ایر

QSM1217

آبادان

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

آتا

TBZ5699

مشهد

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:15

کیش ایر

KIS7128

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

ایران ایرتور

IRB969

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:35

آتا

TBZ5679

ارومیه

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

آتا

TBZ5701

اصفهان

تاخیر

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

قشم ایر

QSM1243

قشم

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

کیش ایر

KIS7056

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آتا

TBZ5628

اهواز

طبق برنامه

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

زاگرس

IZG4026

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:45

کیش ایر

KIS7124

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

قشم ایر

QSM1290

کرمانشاه

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

آتا

TBZ5605

تبریز

طبق برنامه

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

زاگرس

IZG4038

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4056

مشهد

طبق برنامه

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA3311

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

معراج

MRJ2805

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم ایر

QSM1219

بوشهر

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

زاگرس

IZG4012

اهواز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

زاگرس

IZG4070

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

کارون

KRU2617

اهواز

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3429

یزد

طبق برنامه

ATR-72

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:55

ایران ایر

IRA3410

کرمانشاه

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:10

زاگرس

IZG4062

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

ایران ایر

IRA3319

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

کارون

KRU2609

یزد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:45

کیش ایر

KIS7080

كيش

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

قشم ایر

QSM1203

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:50

ایران ایر

IRA425

شیراز

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایر

IRA469

مشهد

طبق برنامه

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:55

ایران ایرتور

IRB979

تبریز

طبق برنامه

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

پرواز كرد

18

1397-04-30 20:17

146-100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:15

زاگرس

IZG4029

آبادان

پرواز كرد

3

1397-04-30 20:28

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

پرواز كرد

5

1397-04-30 20:37

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:20

کاسپین

CPN034

دزفول

پرواز كرد

6

1397-04-30 22:40

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

کارون

KRU2608

یزد

پرواز كرد

14

1397-04-30 20:54

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 20:30

آسمان

IRC3970

اردبیل

پرواز كرد

29

1397-04-30 20:51

A320

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:00

قدر ایر

SEP2702

شیراز

پرواز كرد

15

1397-04-30 23:26

AN74

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 00:30

4

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:10

آسمان

IRC626

کرمانشاه

پرواز كرد

25

1397-04-30 21:44

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:20

آسمان

IRC634

گرگان

پرواز كرد

26

1397-04-30 21:31

ATR

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

پرواز كرد

6

1397-04-30 22:45

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

پرواز كرد

3

1397-04-30 23:29

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:30

آتا

TBZ5677

ارومیه

پرواز كرد

12

1397-04-30 23:15

737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1278

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-30 22:18

FOKER100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

پرواز كرد

19

1397-04-30 22:05

BAE146

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

پرواز كرد

20

1397-04-30 22:16

BAE146

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

پرواز كرد

7

1397-04-30 23:32

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:30

کیش ایر

KIS7057

كيش

پرواز كرد

3

1397-04-30 22:48

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:40

قشم ایر

QSM1242

قشم

پرواز كرد

8

1397-04-30 22:53

RJ100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

آماده پرواز

11

MD83

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:00

قشم ایر

QSM1288

مشهد

پرواز كرد

9

1397-04-30 23:13

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:10

آسمان

IRC3779

شیراز

پرواز كرد

27

1397-04-30 23:21

F100

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

پرواز كرد

1

1397-04-30 23:10

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 00:30

9

A319

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:20

تابان

TBN6224

مشهد

در حال سوار شدن

15

md88

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:30

سپهران

SHI4309

شیراز

پرواز كرد

25

1397-04-30 23:43

B737

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

پرواز كرد

21

1397-04-30 23:52

AB6

۳۰ تير ۱۳۹۷

شنبه 23:40

آتا

TBZ5666

تبریز

آماده پرواز

12

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:05

ایران ایر

IRA3351

ایلام

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:05

ایران ایر

IRA411

اهواز

طبق برنامه

3

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:10

ماهان

IRM4586

اهواز

طبق برنامه

20

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:15

زاگرس

IZG4017

اهواز

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

آتا

TBZ5693

زاهدان

طبق برنامه

10

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:20

آسمان

IRC620

کرمانشاه

طبق برنامه

25

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:30

کاسپین

CPN020

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

زاگرس

IZG4009

آبادان

طبق برنامه

3

320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

قشم ایر

QSM1280

اصفهان

طبق برنامه

8

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:35

آسمان

IRC864

دزفول

طبق برنامه

26

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:45

ماهان

IRM1095

بندرعباس

طبق برنامه

18, 19

747

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

ماهان

IRM1081

مشهد

طبق برنامه

21

ab6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 05:50

کاسپین

CPN038

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

ایران ایر

IRA3415

دزفول

طبق برنامه

4

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:05

آسمان

IRC850

زاهدان

طبق برنامه

27

B727

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:10

ایران ایر

IRA3418

اصفهان

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

آسمان

IRC644

بندرعباس

طبق برنامه

28

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:15

ماهان

IRM1016

عسلویه

طبق برنامه

24

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:20

کیش ایر

KIS7055

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

زاگرس

IZG4051

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:25

قشم ایر

QSM1273

تبریز

طبق برنامه

9

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

آسمان

IRC600

مشهد

طبق برنامه

29

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

ایران ایرتور

IRB956

اهواز

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:35

کاسپین

CPN030

تبریز

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:40

زاگرس

IZG4053

عسلویه

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:45

ماهان

IRM4550

خارگ

طبق برنامه

20

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کارون

KRU2522

اصفهان/سیری

طبق برنامه

14

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:50

کاسپین

CPN026

مشهد

طبق برنامه

8

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 06:55

آتا

TBZ5710

کرمانشاه

تاخیر - 07:50

11

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

ایران ایر

IRA3331

رشت

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:00

آسمان

IRC820

عسلویه

طبق برنامه

25

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

قشم ایر

QSM1230

ماهشهر

طبق برنامه

8

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:05

ایران ایر

IRA426

شیراز

طبق برنامه

3

A321

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:10

کاسپین

CPN024

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:15

کیش ایر

KIS7093

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC830

اهواز

طبق برنامه

27

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:20

آسمان

IRC3769

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

کارون

KRU2524

بهرگان/شیراز

طبق برنامه

15

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:25

زاگرس

IZG4081

عسلویه

طبق برنامه

1

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB960

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:35

ماهان

IRM4589

شیراز

طبق برنامه

18

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

معراج

MRJ2800

مشهد

طبق برنامه

13

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:45

ساها

IRZ162

مشهد

طبق برنامه

17

737-700

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 07:55

قشم ایر

QSM1254

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:00

کارون

KRU2588

اصفهان/لاوان

طبق برنامه

14

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

آتا

TBZ5602

تبریز

طبق برنامه

12

110 BANDEIRANTE

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

ماهان

IRM1051

کرمان

طبق برنامه

19

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

کیش ایر

KIS7105

آبادان

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:15

کاسپین

CPN6980

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:25

آسمان

IRC3771

شیراز

طبق برنامه

28

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

پويا

PYA2345

گرگان

طبق برنامه

14

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:30

آتا

TBZ5627

اهواز

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

زاگرس

IZG4091

مشهد

طبق برنامه

5

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 08:45

تابان

TBN6291

اصفهان

طبق برنامه

11

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

ماهان

IRM1029

طبس

طبق برنامه

20

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:05

تابان

TBN6258

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:10

ایران ایر

IRA495

اردبیل

طبق برنامه

4

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

آسمان

IRC630

گرگان

طبق برنامه

29

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:30

زاگرس

IZG4093

مشهد

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:35

ماهان

IRM1089

شیراز

طبق برنامه

18

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

آتا

TBZ5668

تبریز

تاخیر - 10:35

11

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:40

ایران ایر

IRA3407

ارومیه

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:45

آسمان

IRC3782

شیراز

طبق برنامه

25

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

مشهد

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:25

ایران ایر

IRA3323

رامسر

طبق برنامه

2

ATR

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

آتا

TBZ5698

مشهد

طبق برنامه

12

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:30

ایران ایرتور

IRB984

شیراز

طبق برنامه

4

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

کاسپین

CPN6936

شیراز

طبق برنامه

7

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

قشم ایر

QSM1240

قشم

طبق برنامه

9

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 10:55

قشم ایر

QSM1250

مشهد

طبق برنامه

8

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:25

کیش ایر

KIS7125

كيش

طبق برنامه

8

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:35

کاسپین

CPN022

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:40

قشم ایر

QSM1298

شیراز

طبق برنامه

5

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 11:45

سپهران

SHI4310

مشهد

طبق برنامه

25

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:00

سپهران

SHI4324

ماکو

طبق برنامه

26

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 12:45

کیش ایر

KIS7053

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

کاسپین

CPN6914

عسلویه

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:25

آسمان

IRC3773

شیراز

طبق برنامه

26

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:30

آتا

TBZ5644

تبریز

طبق برنامه

10

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:35

معراج

MRJ2840

شیراز

طبق برنامه

13

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 13:50

کارون

KRU2612

اهواز

طبق برنامه

14

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:15

ماهان

IRM1043

كيش

طبق برنامه

18, 19

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

ماهان

IRM1079

کرمان

طبق برنامه

20

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:20

آسمان

IRC602

مشهد

طبق برنامه

27

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:25

آسمان

IRC826

رامسر

طبق برنامه

28

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:30

کاسپین

CPN040

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:40

ایران ایر

IRA456

بندرعباس

طبق برنامه

4

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:50

ماهان

IRM1008

خرم‌آباد

طبق برنامه

21

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

ایران ایر

IRA3310

اصفهان

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 14:55

زاگرس

IZG4045

مشهد

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:15

ایران ایر

IRA3403

اردبیل

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:30

قشم ایر

QSM1300

اهواز

طبق برنامه

8

RJ85

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:35

زاگرس

IZG4065

ماهشهر

طبق برنامه

5

320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:40

قشم ایر

QSM1202

مشهد

طبق برنامه

9

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

کاسپین

CPN6928

مشهد

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:00

ایران ایر

IRA3343

نوشهر

طبق برنامه

6

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

آتا

TBZ5619

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:05

کاسپین

CPN6960

بندرعباس

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:10

ایران ایر

IRA277

ارومیه

طبق برنامه

4

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

کارون

KRU2614

اهواز

طبق برنامه

14

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:15

زاگرس

IZG4011

شیراز

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

کاسپین

CPN6910

ارومیه

طبق برنامه

8

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:30

کیش ایر

KIS7027

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:35

آسمان

IRC3710

اردبیل

طبق برنامه

29

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:45

ایران ایر

IRA232

شیراز

طبق برنامه

3

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 16:50

قشم ایر

QSM1216

آبادان

طبق برنامه

8

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:05

سپهران

SHI4317

عسلویه

طبق برنامه

25

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:10

کارون

KRU2616

اهواز

طبق برنامه

15

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

آسمان

IRC3844

ایلام

طبق برنامه

27

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

کیش ایر

KIS7081

كيش

طبق برنامه

3

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آتا

TBZ5680

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:35

آسمان

IRC844

رشت

طبق برنامه

28

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

آسمان

IRC3724

یزد

طبق برنامه

29

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:40

سپهران

SHI4312

كيش

طبق برنامه

26

737-700

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4039

بندرعباس

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

آسمان

IRC3914

بوشهر

طبق برنامه

24

B727

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:05

آتا

TBZ5700

اصفهان

تاخیر - 21:00

11

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:10

تابان

TBN6222

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:20

ماهان

IRM1055

کرمان

طبق برنامه

22

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

تابان

TBN6324

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:30

ساها

IRZ156

شیراز

طبق برنامه

17

737-700

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:35

معراج

MRJ2804

مشهد

طبق برنامه

13

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4071

كيش

طبق برنامه

7

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:00

قشم ایر

QSM1291

کرمانشاه

طبق برنامه

9

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

تابان

TBN6231

زاهدان

طبق برنامه

11

MD.88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

قشم ایر

QSM1218

بوشهر

طبق برنامه

8

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ماهان

IRM4593

بندرعباس

طبق برنامه

24

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

ایران ایر

IRA3428

یزد

طبق برنامه

5

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:35

ایران ایر

IRA3411

کرمانشاه

طبق برنامه

2

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:40

ماهان

IRM1037

مشهد

طبق برنامه

18, 19

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 19:50

زاگرس

IZG4013

اهواز

طبق برنامه

2

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

کاسپین

CPN034

دزفول

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:05

ایران ایر

IRA424

شیراز

طبق برنامه

4

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ماهان

IRM1087

شیراز

طبق برنامه

20

A310

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:10

ایران ایر

IRA468

مشهد

طبق برنامه

3

MD80

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

آسمان

IRC854

شیراز

طبق برنامه

28

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

بوشهر

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ایران ایر

IRA3318

ساری

طبق برنامه

1

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:30

ماهان

IRM4577

بم

طبق برنامه

21

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

کارون

KRU2608

یزد

طبق برنامه

14

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 20:50

زاگرس

IZG4073

مشهد

طبق برنامه

8

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

آسمان

IRC626

کرمانشاه

طبق برنامه

29

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:05

ایران ایرتور

IRB978

تبریز

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:10

آسمان

IRC3854

ارومیه

طبق برنامه

25

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

کیش ایر

KIS7129

كيش

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:20

آسمان

IRC628

گرگان

طبق برنامه

26

ATR-72-500

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

کیش ایر

KIS7069

مشهد

طبق برنامه

3

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC3777

شیراز

طبق برنامه

27

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB968

مشهد

طبق برنامه

4

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

کاسپین

CPN018

اهواز

طبق برنامه

6

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:35

آتا

TBZ5677

ارومیه

طبق برنامه

10

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

آسمان

IRC832

اهواز

طبق برنامه

28

B737-400

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 21:55

قشم ایر

QSM1242

قشم

طبق برنامه

9

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

ماهان

IRM1063

سیرجان

طبق برنامه

22

146-200

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:10

ماهان

IRM4531

اصفهان

طبق برنامه

24

BAE146

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

زاگرس

IZG4027

مشهد

طبق برنامه

7

A320

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

کیش ایر

KIS7057

كيش

طبق برنامه

5

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:25

قشم ایر

QSM1288

مشهد

طبق برنامه

8

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5621

مشهد

طبق برنامه

11

MD83

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:00

تابان

TBN6224

مشهد

طبق برنامه

11

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

کیش ایر

KIS7159

شیراز

طبق برنامه

1

MD82

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:15

زاگرس

IZG4057

مشهد

طبق برنامه

3

A319

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:20

آتا

TBZ5666

تبریز

طبق برنامه

12

EMB145

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

قشم ایر

QSM1278

مشهد

طبق برنامه

9

RJ100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:25

آسمان

IRC3779

شیراز

طبق برنامه

29

F100

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:30

تابان

TBN6256

مشهد

طبق برنامه

12

md88

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

ماهان

IRM1053

کرمان

طبق برنامه

18

AB6

۳۱ تير ۱۳۹۷

یکشنبه 23:40

سپهران

SHI4309

شیراز

طبق برنامه

25

B737

۳۱ تير ۱۳۹۷