اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 23:45

آسمان

IRC3775

تهران

نشست

3

23:55:00

100

۹ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:55

کارون

KRU2584

تهران

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 08:15

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:00

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

M83

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:50

کارون

KRU2585

لاوان

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:15

ایران ایر

IRA259

مشهد

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:55

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

M83

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

146-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:45

قشم

QSM1312

مشهد

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:45

سپهران

SHI4347

تبریز

طبق برنامه

727-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:15

کاسپین

CPN6908

تهران

طبق برنامه

M83

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:40

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA258

مشهد

طبق برنامه

F-28-1000

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

146-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 08:30

کارون

KRU2584

لاوان

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:05

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

M83

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:50

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:00

سپهران

SHI4346

تبریز

طبق برنامه

737-600

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:30

کارون

KRU2585

تهران

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:00

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:55

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

M83

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

146-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:30

قشم

QSM1313

مشهد

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:20

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:10

کاسپین

CPN6909

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:35

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:40

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-200

۱۰ مهر ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۱۰ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 03:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

نشست | دریافت بار از نقاله

2, 4

04:00:00

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:15

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

دريافت كارت پرواز

A320

۱۰ مهر ۱۳۹۹