اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:30

کیش

KIS7060

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

21:15:00

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

21:25:00

A310

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

22:10:00

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آسمان

IRC3777

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

22:30:00

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 23:35

آسمان

IRC3827

اهواز

نشست

4

23:25:00

ATR-72-200/210

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 00:30

کیش

KIS7159

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

00:25:00

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 00:50

آسمان

IRC3779

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

00:55:00

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 01:05

سپهران

SHI4303

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

6

01:05:00

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:05

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3434

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

کارون

KRU2502

خارک

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:40

آسمان

IRC3763

لاوان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:10

ایران ایر

IRA3344

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

آسمان

IRC846

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3435

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:45

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:10

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

ایران ایر

IRA425

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:50

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:45

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:05

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:20

آسمان

IRC854

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

کاسپین

CPN6934

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:20

آسمان

IRC819

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

پرواز كرد

7

1397-08-27 21:31

ATR-72-200/210

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

کیش

KIS7061

کیش

پرواز كرد

4, 5

1397-08-27 22:23

MD82

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

پرواز كرد

2

1397-08-27 22:28

A310

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

پرواز كرد

7, 8

1397-08-27 23:06

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:15

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 05:45

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC3762

لاوان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3345

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:55

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:00

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:10

کارون

KRU2503

خارک

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3434

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:30

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:15

آسمان

IRC847

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 12:55

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 13:20

ایران ایر

IRA3435

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3387

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

کاسپین

CPN6935

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC818

زاهدان

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:25

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:55

ایران ایر

IRA424

تهران

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:05

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A310

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A330

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

کیش

KIS6013

دبی

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

A330

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 16:30

کیش

KIS6012

دبی

طبق برنامه

M83

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۸ آبان ۱۳۹۷