اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

16:40:00

MDC-DC-9-80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ایران ایر

IRA424

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

17:40:00

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4111

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

17:25:00

MDC-DC-9-82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

17:30:00

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آتا

TBZ5705

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

17:45:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

آسمان

IRC3805

کیش

نشست | پایان دریافت بار

4

18:50:00

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

17:45:00

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

آسمان

IRC3795

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

18:10:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC3891

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

18:55:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

آتا

TBZ5702

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

19:35:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

کیش

KIS7060

کیش

اعلام ورود

20:15:00

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

اعلام ورود

20:20:00

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:50

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:35

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:59

آسمان

IRC824

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:00

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:20

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کارون

KRU2516

لاوان

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

وارش

VRH5836

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آتا

TBZ5705

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3435

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

ساها

IRZ164

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

آسمان

IRC846

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کارون

KRU2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

آسمان

IRC824

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

آسمان

IRC3837

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

آتا

TBZ5702

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:05

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:59

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC847

تهران

پرواز كرد

16

1398-06-26 17:45

737-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آتا

TBZ5624

تهران

پرواز كرد

1, 2

1398-06-26 16:10

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC3890

اهواز

پرواز كرد

16

1398-06-26 16:29

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

پرواز كرد

6, 7, 8

1398-06-26 17:59

MDC-DC-9-80

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:15

زاگرس

IZG4110

مشهد

پرواز كرد

9, 10

1398-06-26 18:26

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

پرواز كرد

7, 8

1398-06-26 18:30

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

پرواز كرد

6

1398-06-26 18:41

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آتا

TBZ5704

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1398-06-26 18:56

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC3820

آبادان

در حال سوار شدن

15

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

آسمان

IRC3850

مشهد

پرواز كرد

16

1398-06-26 19:25

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC825

تهران

آماده پرواز

17

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

آتا

TBZ5703

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

11, 12

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

کیش

KIS7061

کیش

دريافت كارت پرواز

4, 5

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ایر

IRA425

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:45

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:20

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3434

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

کارون

KRU2517

لاوان

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC847

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

وارش

VRH5837

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آتا

TBZ5704

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

ساها

IRZ165

مشهد

طبق برنامه

M83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

آسمان

IRC3836

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کارون

KRU2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC825

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:55

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA683

دوحه

پرواز كرد

1398-06-26 18:50

A320

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:50

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A321

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸