اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

09:20:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3377

کیش

نشست | پایان دریافت بار

2

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

2

10:05:00

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

کارون

IRG2510

تهران

نشست | پایان دریافت بار

6

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:05

کاسپین

CPN6948

عسلویه

نشست

10:15:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

11:00:00

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

4

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

12:15:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:50

کاسپین

CPN6918

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

کارون

IRG2511

جزیره سیری

نشست | دریافت بار از نقاله

2

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

آسمان

IRC3823

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

آسمان

IRC3786

تهران

طبق برنامه

737-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:45

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

آسمان

IRC3905

ساری

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:05

قشم

QSM1298

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

سپهران

SHI4307

کیش

طبق برنامه

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:55

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 00:35

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:00

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 01:10

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:10

قشم

QSM1285

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:25

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:35

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:50

آسمان

IRC3780

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

کاسپین

CPN6938

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

کارون

IRG2516

لاوان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:50

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

کارون

IRG2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:20

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:55

آسمان

IRC617

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

قشم

QSM1207

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:25

آسمان

IRC3788

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:15

کیش

KIS7160

کیش

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:10

کارون

IRG2503

خارک

پرواز كرد

4

1397-05-30 09:35

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

سپهران

SHI4306

کیش

پرواز كرد

1, 2

1397-05-30 09:49

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

آسمان

IRC3940

رشت

پرواز كرد

15

1397-05-30 10:09

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

پرواز كرد

7

1397-05-30 09:43

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

کارون

IRG2510

جزیره سیری

پرواز كرد

5

1397-05-30 10:17

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:30

آسمان

IRC3822

آبادان

پرواز كرد

16

1397-05-30 11:15

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:55

کاسپین

CPN6949

عسلویه

پرواز كرد

11, 12

1397-05-30 11:06

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

ماهان

IRM4563

کرمان

پرواز كرد

3

1397-05-30 11:47

BAE146

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-05-30 11:55

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:40

کاسپین

CPN039

تهران

در حال سوار شدن

11, 12

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

در حال سوار شدن

7, 8

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

کارون

IRG2511

تهران

دريافت كارت پرواز

3, 4

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA427

تهران

دريافت كارت پرواز

8, 9, 10

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC3904

ساری

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:45

آسمان

IRC3787

تهران

طبق برنامه

737-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 18:10

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

قشم

QSM1299

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:45

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:50

قشم

QSM1284

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 05:45

سپهران

SHI4326

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

727-100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:15

آسمان

IRC3781

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:30

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

کاسپین

CPN6939

تهران

طبق برنامه

M83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

ایران ایر

IRA234

بندرلنگه

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

کارون

IRG2517

لاوان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3810

تبریز

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:20

ایران ایر

IRA235

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:30

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:45

قشم

QSM1299

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:50

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

کیش

KIS7177

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:10

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:00

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:30

آسمان

IRC616

کرمانشاه

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:50

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

کارون

IRG2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

کیش

KIS7150

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:40

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:15

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3387

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

قشم

QSM1206

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5690

مشهد

طبق برنامه

M83

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

کیش

KIS7161

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC855

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:55

فلای دبی

FDB271

دبی

نشست | دریافت بار از نقاله

1, 3

12:10:00

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:20

ایران ایر

IRA682

دوحه

نشست

2, 4

12:35:00

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:05

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 02:05

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:00

کیش

KIS6080

تفلیس

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:00

سلام ایر

OMS301

مسقط

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC6554

مسقط

پرواز كرد

1397-05-30 11:11

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:55

امارات

UAE2093

دبی

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 12:55

فلای دبی

FDB272

دبی

پایان پذیرش مسافر | انجام امور بازرسی

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:45

العربیه

ABY214

شارجه

دريافت كارت پرواز

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:00

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 03:00

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A319

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 04:00

کیش

KIS6081

تفلیس

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:45

سلام ایر

OMS302

مسقط

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷