اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:45

کاسپین

CPN038

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:40

کارون

KRU2502

خارک

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:20

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

آسمان

IRC846

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

کارون

KRU2576

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3477

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC3801

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:40

آسمان

IRC3941

رشت

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

وارش

VRH5836

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:25

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

ایران ایر

IRA424

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC3795

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:40

سپهران

SHI4303

تهران

تاخیر - 00:10

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:50

آسمان

IRC824

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:30

کیش

KIS7159

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:00

آسمان

IRC3821

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

زاگرس

IZG4077

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

ایران ایر

IRA426

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC3769

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کارون

KRU2516

لاوان

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:15

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3378

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:35

آسمان

IRC3793

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3891

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

سپهران

SHI4301

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

پويا

PYA2316

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC846

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3435

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC3819

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3813

تبریز

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:55

سپهران

SHI4309

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کارون

KRU2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:05

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:15

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A321

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

زاگرس

IZG4111

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:35

آسمان

IRC3837

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:59

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

پایان پذیرش مسافر

15

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 05:45

کیش

KIS7158

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

4, 5

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

تاخیر - 10:00

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

انجام امور بازرسی

17

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 06:30

آسمان

IRC3804

کیش

دريافت كارت پرواز

15

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:45

کاسپین

CPN039

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

کارون

KRU2503

خارک

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3476

لامرد

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:35

آسمان

IRC3800

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:50

آسمان

IRC3940

رشت

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

کارون

KRU2577

جزیره سیری

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC847

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

آسمان

IRC3794

بندرعباس

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

وارش

VRH5837

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:20

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC825

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:10

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ایر

IRA425

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:00

آسمان

IRC3768

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

کیش

KIS7158

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:15

آسمان

IRC3792

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

زاگرس

IZG4076

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

ایران ایر

IRA3434

بندرلنگه

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

کارون

KRU2517

لاوان

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:55

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:35

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

آسمان

IRC3818

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3812

تبریز

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

سپهران

SHI4308

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

پويا

PYA2317

تهران

طبق برنامه

ERJ-135

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC847

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ایران ایر

IRA233

تهران

طبق برنامه

A321

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:10

ایران ایر

IRA427

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3776

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

آسمان

IRC3836

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کارون

KRU2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:55

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:15

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

زاگرس

IZG4110

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:05

ترکیش

THY884

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

3, 4

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

نشست

04:35:00

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:30

فلای دبی

FDB5271

دبی

طبق برنامه

737-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:15

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:00

آسمان

IRC6555

مسقط

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA682

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 02:15

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA657

دبی

طبق برنامه

A321

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA664

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 04:00

ترکیش

THY885

استانبول

پرواز كرد

1398-02-03 04:22

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

در حال سوار شدن

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:50

آسمان

IRC6554

مسقط

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

فلای دبی

FDB5272

دبی

طبق برنامه

737-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:55

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA683

دوحه

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:10

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

ایران ایر

IRA665

کویت

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A321

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸