اطلاعات پرواز فرودگاه شيراز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

11:10:00

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

آتا

TBZ5623

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

12:05:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3805

کیش

نشست | پایان دریافت بار

4

12:10:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آتا

TBZ5705

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

13:30:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3435

بندرلنگه

نشست | پایان دریافت بار

1

12:05:00

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

ساها

IRZ164

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

6

13:15:00

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کاسپین

CPN048

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

14:00:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

سپهران

SHI4301

مشهد

نشست | دریافت بار از نقاله

2

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

آسمان

IRC3813

تبریز

اعلام ورود

15:10:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:15

کارون

KRU2534

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:00

ایران ایر

IRA232

تهران

طبق برنامه

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:45

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

آسمان

IRC3827

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:45

آتا

TBZ5702

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:25

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3455

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1236

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

کیش

KIS7060

کیش

تاخیر - 23:59

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:35

آسمان

IRC3777

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:59

آسمان

IRC3779

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:20

آتا

TBZ5706

تهران

طبق برنامه

M83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

آتا

TBZ5709

مشهد

طبق برنامه

M83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ماهان

IRM4562

کرمان

طبق برنامه

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3389

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

کاسپین

CPN6934

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

آسمان

IRC3763

لاوان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آسمان

IRC3771

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:55

وارش

VRH5836

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

ایران ايرتور

IRB984

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کاسپین

CPN6918

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

کاسپین

CPN048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

ماهان

IRM1089

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ماهان

IRM4563

اهواز

طبق برنامه

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

ایران ایر

IRA3386

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM4557

خارک

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

کاسپین

CPN6948

عسلویه

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

آسمان

IRC3773

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC3784

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

کیش

KIS7060

کیش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB924

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3391

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4011

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

آتا

TBZ5623

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

سپهران

SHI4303

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

آسمان

IRC3851

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

ایران ایر

IRA422

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

ساها

IRZ156

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3377

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

معراج

MRJ2840

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC3805

کیش

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ماهان

IRM1087

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3812

تبریز

پرواز كرد

15

1398-05-30 10:58

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1398-05-30 12:17

MDC-DC-9-80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1398-05-30 12:31

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5624

تهران

پرواز كرد

11, 12

1398-05-30 13:10

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

پرواز كرد

6

1398-05-30 13:06

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آتا

TBZ5704

مشهد

پرواز كرد

1, 2

1398-05-30 14:25

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

ایران ایر

IRA233

تهران

پرواز كرد

7, 8

1398-05-30 13:48

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA427

تهران

پرواز كرد

9, 10

1398-05-30 14:10

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:05

ساها

IRZ165

مشهد

پرواز كرد

11, 12

1398-05-30 14:18

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

کاسپین

CPN6949

عسلویه

آماده پرواز

13

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

آسمان

IRC3776

تهران

آماده پرواز

17

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

سپهران

SHI4300

مشهد

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

1, 2

B737-400

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

آسمان

IRC3826

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

کارون

KRU2535

ماهشهر

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3454

قشم

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:20

ایران ایر

IRA3379

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:10

آسمان

IRC3778

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5703

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:25

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

قشم

QSM1237

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:15

کیش

KIS7061

کیش

تاخیر - 01:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:00

آتا

TBZ5708

مشهد

طبق برنامه

M83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آسمان

IRC3770

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آتا

TBZ5707

تهران

طبق برنامه

M83

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:45

ماهان

IRM4562

اهواز

طبق برنامه

BAE146

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3387

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:00

سپهران

SHI4302

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:55

کاسپین

CPN6935

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آسمان

IRC3762

لاوان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آسمان

IRC3850

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:45

وارش

VRH5837

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

آسمان

IRC3772

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

کاسپین

CPN6919

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB925

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ماهان

IRM4563

کرمان

طبق برنامه

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

کاسپین

CPN6949

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

ماهان

IRM1088

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

ایران ایر

IRA3388

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ماهان

IRM4556

خارک

طبق برنامه

146-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

کاسپین

CPN049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

آسمان

IRC3785

تهران

طبق برنامه

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB985

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3376

کیش

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

زاگرس

IZG4010

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5624

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

آسمان

IRC3804

کیش

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

سپهران

SHI4300

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC3820

آبادان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

ایران ایر

IRA423

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ساها

IRZ157

تهران

طبق برنامه

737-300

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3390

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

کیش

KIS7061

کیش

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC3890

اهواز

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

معراج

MRJ2841

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

ماهان

IRM1086

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA657

دبی

نشست

12:55:00

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:10

ایران ایر

IRA664

کویت

نشست

12:45:00

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

سلام ایر

OMS555

مسقط

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 01:55

ترکیش

THY884

استانبول

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 04:45

هواپيمايي قطر

QTR476

دوحه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:50

فلای دبی

FDB271

دبی

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:15

العربیه

ABY213

شارجه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

کیش

KIS6013

دبی

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 19:15

ایران ایر

IRA656

دبی

طبق برنامه

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

سلام ایر

OMS556

مسقط

طبق برنامه

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:50

ترکیش

THY885

استانبول

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:55

هواپيمايي قطر

QTR477

دوحه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

فلای دبی

FDB272

دبی

طبق برنامه

737-800

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:55

العربیه

ABY214

شارجه

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کیش

KIS6012

دبی

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸