اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

07:15:00

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

آسمان

IRC600

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

07:35:00

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB960

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:10:00

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

آتا

TBZ5619

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:00:00

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

10:25:00

320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

ایران ایر

IRA468

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

10:15:00

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7048

كيش

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:50

قشم ایر

QSM1233

ماهشهر

نشست | دریافت بار از نقاله

1

10:40:00

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

معراج

MRJ2811

عسلویه

اعلام ورود

11:10:00

A319

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

کاسپین

CPN022

تهران

اعلام ورود

11:55:00

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

وارش

VRH5818

تهران

باطل شد

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

ایران ایرتور

IRB966

تهران

باطل شد

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB977

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:45

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:30

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

معراج

MRJ2872

تبریز

باطل شد

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

آتا

TBZ5661

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

وارش

VRH5803

ساری

باطل شد

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:15

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

آسمان

IRC3969

اردبیل

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

زاگرس

IZG4126

ایلام

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:35

قشم ایر

QSM1287

زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:10

تابان

TBN6326

تهران

باطل شد

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:25

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:50

ایران ایر

IRA356

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

ایران ایرتور

IRB8077

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

آتا

TBZ5728

زنجان

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

زاگرس

IZG4120

ایلام

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA258

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایرتور

IRB999

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:55

سپهران

SHI4349

اهواز

طبق برنامه

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

تابان

TBN6214

اهواز

طبق برنامه

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:30

ماهان

IRM1045

كيش

طبق برنامه

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:50

ایران ایرتور

IRB8043

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 01:30

آتا

TBZ5665

آبادان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 01:45

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:15

کیش ایر

KIS7169

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:15

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:55

ایران ایرتور

IRB960

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:00

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:10

ایران ایر

IRA3374

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:15

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:30

معراج

MRJ2804

تهران

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:55

ایران ایر

IRA482

یزد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:15

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

737-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:45

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:55

زاگرس

IZG4041

تهران

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:00

تابان

TBN6216

کاشان

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:15

تابان

TBN6326

تهران

طبق برنامه

737-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:50

ایران ایرتور

IRB959

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:05

ایران ایر

IRA3466

سمنان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:10

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:20

پويا

PYA2312

تهران

طبق برنامه

EMB145

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

747

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:45

قشم ایر

QSM1250

تهران

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:55

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:00

معراج

MRJ2866

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:05

کیش ایر

KIS7134

كيش

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:20

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:20

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

737-800

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:30

ایران ایرتور

IRB8077

آبادان

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:00

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

737-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:05

زاگرس

IZG4138

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:10

وارش

VRH5818

تهران

باطل شد

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:35

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:45

سپهران

SHI4344

كيش

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:20

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:30

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB999

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:15

قشم ایر

QSM1263

قشم

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:20

آتا

TBZ5701

رشت

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

ایران ایر

IRA334

اهواز

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

BAE100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:45

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:15

وارش

VRH5803

ساری

باطل شد

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:30

تابان

TBN6208

اصفهان

باطل شد

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:40

کاسپین

CPN6967

اهواز

طبق برنامه

737-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:55

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

پرواز كرد

15, 16

1398-12-08 08:45

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

پرواز كرد

17, 18

1398-12-08 09:15

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

آسمان

IRC837

اهواز

پرواز كرد

7

1398-12-08 08:48

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:15

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

پرواز كرد

15, 16, 17

1398-12-08 10:27

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:50

آتا

TBZ5662

كيش

پرواز كرد

29, 30

1398-12-08 10:05

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

معراج

MRJ2873

تبریز

باطل شد

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:55

ایران ایر

IRA469

تهران

در حال سوار شدن

13, 14

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1, 2

320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7049

كيش

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

زاگرس

IZG4127

ایلام

آماده پرواز

23, 24

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

قشم ایر

QSM1232

ماهشهر

دريافت كارت پرواز

10

RJ100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

سپهران

SHI4335

كيش

دريافت كارت پرواز

7, 8

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

آتا

TBZ5637

ساری

دريافت كارت پرواز

29, 30

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

معراج

MRJ2810

عسلویه

دريافت كارت پرواز

5, 6

A319

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:25

آسمان

IRC3968

اردبیل

دريافت كارت پرواز

3, 4

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

9, 10

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

وارش

VRH5802

ساری

باطل شد

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

1, 2

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:55

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

17, 18

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:05

ایران ایرتور

IRB8076

آبادان

طبق برنامه

15, 16

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

تابان

TBN6213

اهواز

طبق برنامه

7, 8

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:25

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

5, 6

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:50

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

9, 10

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:00

زاگرس

IZG4121

ایلام

طبق برنامه

23, 24

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB998

كيش

طبق برنامه

15, 16

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

آتا

TBZ5727

زنجان

باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:40

ایران ایرتور

IRB961

تهران

باطل شد

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

7, 8

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:50

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:55

ایران ایر

IRA259

شیراز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

وارش

VRH5819

تهران

باطل شد

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

3, 4

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

5, 6

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

کیش ایر

KIS7135

كيش

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:00

سپهران

SHI4348

اهواز

طبق برنامه

9, 10

B737

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

25, 26

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:15

ماهان

IRM1044

كيش

طبق برنامه

1, 2, 3

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

قشم ایر

QSM1286

زاهدان

طبق برنامه

7, 8

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA357

آبادان

طبق برنامه

F100

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:30

تابان

TBN6327

تهران

باطل شد

MD.88

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:35

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

1, 2

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB8042

اصفهان

طبق برنامه

15, 16

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آتا

TBZ5666

آبادان

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

737-500

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

باطل شد | باطل شد

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 06:00

ایران ایرتور

IRB963

تهران

باطل شد | باطل شد

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 07:55

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:00

تابان

TBN6215

کاشان

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:50

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه

F100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 08:55

ایران ایرتور

IRB958

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:00

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7168

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 09:45

ایران ایر

IRA3467

سمنان

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:00

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

737-800

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:10

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:15

ایران ایرتور

IRB8076

آبادان

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:30

معراج

MRJ2867

کرمانشاه

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 10:40

ایران ایر

IRA483

یزد

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:10

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:15

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

737-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:30

زاگرس

IZG4139

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:45

سپهران

SHI4345

كيش

طبق برنامه

737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:45

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:00

ایران ایرتور

IRB998

كيش

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 13:30

تابان

TBN6207

اصفهان

باطل شد

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:15

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه

MD.88

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 14:35

ایران ایر

IRA3375

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:00

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:20

سپهران

SHI4319

تهران

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:25

پويا

PYA2313

تهران

طبق برنامه

7, 8

EMB145

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:35

قشم ایر

QSM1262

قشم

طبق برنامه

f100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

747

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:00

معراج

MRJ2805

تهران

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:05

ایران ایر

IRA335

اهواز

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:10

آتا

TBZ5700

رشت

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:15

کیش ایر

KIS7135

كيش

طبق برنامه

A321

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:20

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 16:45

ایران ایرتور

IRB961

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:05

کاسپین

CPN6966

اهواز

طبق برنامه

737-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:15

وارش

VRH5819

تهران

باطل شد

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:25

زاگرس

IZG4040

تهران

طبق برنامه

A320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:55

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:20

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:30

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

MD83

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 19:55

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 20:30

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:10

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:15

قشم ایر

QSM1251

تهران

طبق برنامه

RJ100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

BAE100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 21:45

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

100

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:35

وارش

VRH5802

ساری

باطل شد

B737

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 22:40

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

737-500

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ6612

قندهار

نشست | پایان دریافت بار

1

10:10:00

MD83

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:30

عراقی

IAW117

بغداد/نجف

اعلام ورود

11:20:00

737-800

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:25

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

عراقی

IAW149

بصره

طبق برنامه

737-800

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

قطر

QTR492

دوحه

باطل شد

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:59

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 03:20

قطر

QTR494

دوحه

باطل شد

320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:30

عراقی

IAW117

بغداد/نجف

طبق برنامه

737-800

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ماهان

IRM5045

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 23:59

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-800

۹ اسفند ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM1149

کابل

پرواز كرد

1398-12-08 09:47

A300-600

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

عراقی

IAW118

نجف/بغداد

دريافت كارت پرواز

737-800

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

عراقی

IAW150

بصره

طبق برنامه

737-800

۸ اسفند ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

قطر

QTR493

دوحه

باطل شد

A320

۸ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 01:00

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 04:30

قطر

QTR495

دوحه

باطل شد

320

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 11:15

ماهان

IRM5046

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 12:30

عراقی

IAW118

نجف/بغداد

طبق برنامه

737-800

۹ اسفند ۱۳۹۸

جمعه 18:45

ماهان

IRM5086

نجف

طبق برنامه

A300-600

۹ اسفند ۱۳۹۸