اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 08:40

معراج

MRJ2800

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:25:00

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 08:50

ایران ایرتور

IRB960

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

09:05:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

کیش

KIS7072

کیش

تاخیر

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

ساها

IRZ162

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

09:10:00

737-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:20

زاگرس

IZG4122

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

7

09:25:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:20

کاسپین

CPN6919

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

3

09:20:00

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

آتا

TBZ5615

تبریز

نشست | پایان دریافت بار

1

09:45:00

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:50

ایران ایرتور

IRB966

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

10:00:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

زاگرس

IZG4091

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

10:10:00

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:15

تابان

TBN6304

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

10:30:00

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:30

آسمان

IRC852

زاهدان

نشست | پایان دریافت بار

3

10:20:00

B.727

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

سپهران

SHI4310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

10:45:00

737-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

کاسپین

CPN6928

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

10:55:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:55

زاگرس

IZG4093

تهران

نشست | پایان دریافت بار

7

11:15:00

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

آسمان

IRC605

نوشهر

نشست

4

12:25:00

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:05

زاگرس

IZG4041

تهران

باطل شد

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:05

قشم

QSM1200

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

12:15:00

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:10

آتا

TBZ5698

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

6

12:20:00

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:20

تابان

TBN6208

اصفهان

نشست | دریافت بار از نقاله

3

12:20:00

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:25

آتا

TBZ5640

اهواز

نشست | دریافت بار از نقاله

5

12:10:00

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

زاگرس

IZG4108

اصفهان

اعلام ورود

12:45:00

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:55

سپهران

SHI4342

بندرعباس

اعلام ورود

13:00:00

737-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

معراج

MRJ2862

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:55

آسمان

IRC836

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:10

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:20

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

ساها

IRZ167

ارومیه

طبق برنامه

737-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:40

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:00

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:05

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:25

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:25

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:45

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

ایران ایر

IRA460

تهران

تاخیر - 18:30

MDC-DC-9-80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:10

کاسپین

CPN024

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

آتا

TBZ5707

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:00

کاسپین

CPN6913

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:30

آتا

TBZ5617

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:15

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:20

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:15

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:40

ایران ایر

IRA387

بیرجند

تاخیر - 22:00

MDC-DC-9-80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

قشم

QSM1204

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:20

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

قشم

QSM1250

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

ایران ایرتور

IRB968

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

ماهان

IRM1045

کیش

طبق برنامه

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:35

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

737-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:40

آتا

TBZ5612

دزفول

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:59

آتا

TBZ5658

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:59

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه

M83

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:10

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:15

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:40

زاگرس

IZG4057

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 01:30

تابان

TBN6202

آبادان

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:10

زاگرس

IZG4112

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:15

كارون

KRU2513

اهواز

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 03:45

قشم

QSM1284

شیراز

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:00

ایران ایرتور

IRB953

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:30

کیش

KIS7016

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:40

کیش

KIS7183

اهواز

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:40

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:35

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:50

معراج

MRJ2800

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:05

ساها

IRZ162

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:20

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:40

سپهران

SHI4310

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

کاسپین

CPN6928

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

تابان

TBN6304

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

قشم

QSM1252

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

کیش

KIS7169

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

کاسپین

CPN6920

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

كارون

KRU2515

اهواز

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

زاگرس

IZG4093

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC3961

اراک

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

کاسپین

CPN026

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:40

زاگرس

IZG4104

شهرکرد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

آتا

TBZ5652

همدان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:10

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:15

ماهان

IRM1059

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:25

زاگرس

IZG4031

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:25

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

زاگرس

IZG4108

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:35

کاسپین

CPN6952

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:45

قشم

QSM1267

زابل

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:15

ایران ایرتور

IRB925

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

معراج

MRJ2872

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4142

رشت

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ساها

IRZ165

کیش

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:30

کیش

KIS7188

ساری

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:45

سپهران

SHI4334

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

زاگرس

IZG4045

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

قشم

QSM1254

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:25

آتا

TBZ5638

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC3928

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

قشم

QSM1302

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:50

قشم

QSM1202

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:15

ماهان

IRM1035

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

تابان

TBN6210

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:35

ایران ایرتور

IRB964

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5634

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

کاسپین

CPN022

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ایران ایر

IRA3368

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:25

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

آسمان

IRC608

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

زاگرس

IZG4110

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:15

ایران ایر

IRA240

کرمان

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4124

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:20

تابان

TBN6222

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

زاگرس

IZG4073

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

کیش

KIS7007

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:10

ماهان

IRM1037

تهران

طبق برنامه

747

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:25

ایران ایر

IRA390

اصفهان

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کاسپین

CPN6923

ساری

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

قشم

QSM1304

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:55

قشم

QSM1208

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کیش

KIS7072

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ایران ایرتور

IRB943

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

تابان

TBN6206

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

کیش

KIS7069

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:40

زاگرس

IZG4027

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:59

آتا

TBZ5658

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:59

آتا

TBZ5727

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:59

قشم

QSM1278

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 08:45

آسمان

IRC604

نوشهر

پرواز كرد

5

1397-04-25 08:57

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:00

ماهان

IRM1032

تهران

پرواز كرد

1, 2, 3

1397-04-25 09:36

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:05

زاگرس

IZG4109

اصفهان

پرواز كرد

24

1397-04-25 09:08

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:40

معراج

MRJ2863

اصفهان

پرواز كرد

6

1397-04-25 09:49

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 09:55

ساها

IRZ166

ارومیه

پرواز كرد

7

1397-04-25 10:22

737-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

پرواز كرد

17, 18

1397-04-25 10:18

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:20

کاسپین

CPN6918

شیراز

پرواز كرد

10

1397-04-25 10:33

737-500

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:35

ایران ایرتور

IRB967

تهران

پرواز كرد

15, 16

1397-04-25 11:08

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:40

آتا

TBZ5616

تبریز

پرواز كرد

29, 30

1397-04-25 11:01

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:05

زاگرس

IZG4143

رشت

پرواز كرد

25

1397-04-25 11:22

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:15

تابان

TBN6303

تهران

پرواز كرد

7

1397-04-25 11:45

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:20

سپهران

SHI4311

تهران

پرواز كرد

4

1397-04-25 11:53

737-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:25

زاگرس

IZG4129

آبادان

پرواز كرد

23, 24

1397-04-25 11:39

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

پرواز كرد

1

1397-04-25 12:05

B.727

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:40

کاسپین

CPN6929

تهران

پرواز كرد

9

1397-04-25 11:49

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:45

زاگرس

IZG4092

تهران

پرواز كرد

26

1397-04-25 12:15

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:45

آسمان

IRC601

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

1

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:55

قشم

QSM1201

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

22

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

زاگرس

IZG4040

تهران

باطل شد

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:05

آتا

TBZ5706

آبادان

دريافت كارت پرواز

29

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:25

آتا

TBZ5637

ساری

دريافت كارت پرواز

27, 28

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:35

تابان

TBN6207

اصفهان

دريافت كارت پرواز

8

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:40

آتا

TBZ5618

تبریز

دريافت كارت پرواز

29, 30

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:55

سپهران

SHI4343

بندرعباس

دريافت كارت پرواز

6

737-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:40

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

3

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

ایران ایرتور

IRB969

تهران

طبق برنامه

15, 16

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

23, 24

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:05

آسمان

IRC837

اهواز

طبق برنامه

7

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:20

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

10

M83

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:30

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

17, 18

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:45

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

5

737-300

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:25

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:50

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

7

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

23, 24

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

14

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:15

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه

25, 26

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:25

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:35

قشم

QSM1205

اصفهان

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:55

ایران ایر

IRA386

بیرجند

تاخیر - 19:15

MDC-DC-9-80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:10

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

10

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:15

ماهان

IRM1044

کیش

طبق برنامه

1, 2, 3

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 18:50

آتا

TBZ5611

دزفول

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

کاسپین

CPN6912

اهواز

طبق برنامه

7

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:30

آتا

TBZ5657

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:50

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

10

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:55

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه

23, 24

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

25, 26

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:10

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:25

ایران ایر

IRA461

تهران

تاخیر - 22:45

MDC-DC-9-80

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

146-100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

23, 24

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:40

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

کاسپین

CPN025

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:35

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:50

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:30

قشم

QSM1285

شیراز

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB952

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:20

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:50

کیش

KIS7182

اهواز

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 03:00

كارون

KRU2512

اهواز

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:30

قشم

QSM1251

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:30

کیش

KIS7017

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:45

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:15

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:20

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

کیش

KIS7068

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 06:45

تابان

TBN6221

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:20

زاگرس

IZG4105

شهرکرد

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC3960

اراک

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5651

همدان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:10

ایران ایر

IRA391

اصفهان

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:00

زاگرس

IZG4109

اصفهان

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:50

معراج

MRJ2873

تبریز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:10

ساها

IRZ164

کیش

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:25

سپهران

SHI4311

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:35

کاسپین

CPN6953

یزد

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

آتا

TBZ5616

تبریز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:50

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:00

قشم

QSM1266

زابل

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:05

زاگرس

IZG4143

رشت

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:15

تابان

TBN6303

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

کیش

KIS7189

ساری

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

زاگرس

IZG4092

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:55

کاسپین

CPN6921

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

كارون

KRU2514

اهواز

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:20

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:35

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5633

کرمانشاه

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

ماهان

IRM1034

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1058

کرمان

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

زاگرس

IZG4030

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:25

آتا

TBZ5637

ساری

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:25

قشم

QSM1253

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:30

زاگرس

IZG4125

بوشهر

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:40

کاسپین

CPN6929

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:00

زاگرس

IZG4111

شیراز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB924

شیراز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:50

معراج

MRJ2801

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

ساها

IRZ163

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:15

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:30

کیش

KIS7168

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

قشم

QSM1255

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:00

زاگرس

IZG4044

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:05

کاسپین

CPN6958

اصفهان

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:20

زاگرس

IZG4072

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

قشم

QSM1305

آبادان

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:30

آسمان

IRC3929

چابهار

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:40

قشم

QSM1209

کرمانشاه

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

سپهران

SHI4335

کیش

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:20

ایران ایرتور

IRB942

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:30

تابان

TBN6209

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:35

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:55

ایران ایر

IRA3369

ساری

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5726

اهواز

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:10

کاسپین

CPN6922

ساری

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:25

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:30

آتا

TBZ5657

آبادان

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:35

آسمان

IRC609

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 19:50

زاگرس

IZG4026

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

ایران ایر

IRA241

کرمان

طبق برنامه

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 20:50

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

تابان

TBN6201

آبادان

طبق برنامه

737-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

کیش

KIS7006

تهران

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

قشم

QSM1303

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:30

ماهان

IRM1036

تهران

طبق برنامه

747

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:40

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:50

قشم

QSM1203

تهران

طبق برنامه

RJ100

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

کیش

KIS7073

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

تابان

TBN6205

اصفهان

طبق برنامه

MD.88

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB8052

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:50

کیش

KIS7182

اهواز

طبق برنامه

M83

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:30

ماهان

IRM1148

کابل

نشست | پایان دریافت بار

1

09:25:00

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 11:30

العراقيه

IAW161

بغداد

نشست | پایان دریافت بار

2

11:00:00

737-700

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:00

قشم

QSM2296

بغداد

اعلام ورود

13:10:00

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

العراقيه

IAW175

ناصريه

طبق برنامه

CRJ-900

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:15

العربیه

ABY205

شارجه

طبق برنامه

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:00

کیش

KIS6077

اسلام آباد

تاخیر

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:25

ایران ایر

IRA662

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 17:00

ماهان

IRM1177

بغداد

طبق برنامه

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 20:30

العراقيه

IAW1181

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

العراقيه

IAW149

بصره

طبق برنامه

737-800

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 00:45

العراقيه

IAW1183

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 01:40

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:40

هواپيمايي قطر

QTR494

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 09:45

قشم

QSM2292

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:15

امارات

UAE967

دبی

طبق برنامه

777

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

کام ایر

KMF401

هرات

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

العراقيه

IAW161

بغداد

طبق برنامه

737-700

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:00

قشم

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:40

ماهان

IRM1157

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 14:50

ماهان

IRM5110

لاهور

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 16:40

آتا

TBZ6656

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

العراقيه

IAW117

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

العراقيه

IAW149

بصره

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

العراقيه

IAW1181

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:00

کیش

KIS6076

اسلام آباد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 10:45

ماهان

IRM1176

بغداد

پرواز كرد

1397-04-25 11:36

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 12:30

العراقيه

IAW118

نجف

پرواز كرد

1397-04-25 12:22

737-800

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 13:00

قشم

QSM2297

بغداد

پایان پذیرش مسافر | تاخیر - 14:30

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:00

العراقيه

IAW176

ناصريه

طبق برنامه

CRJ-900

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:55

العربیه

ABY206

شارجه

دريافت كارت پرواز

A320

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 16:55

ایران ایر

IRA663

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

العراقيه

IAW1182

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 23:15

العراقيه

IAW150

بصره

طبق برنامه

737-800

۲۵ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 01:45

العراقيه

IAW1184

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 02:35

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A319

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 04:45

ماهان

IRM1149

کابل

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 05:40

هواپيمايي قطر

QTR495

دوحه

طبق برنامه

A320

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ6655

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 08:45

ماهان

IRM5111

لاهور

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 10:45

قشم

QSM2293

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 11:45

امارات

UAE968

دبی

طبق برنامه

777

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

کام ایر

KMF402

هرات

بدون مسافر

MDC-DC-7

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 12:30

العراقيه

IAW118

نجف

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

قشم

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 15:10

ماهان

IRM1156

بیروت

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

ماهان

IRM1168

نجف

طبق برنامه

A300-600

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

العراقيه

IAW162

بغداد

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:45

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 23:15

العراقيه

IAW150

بصره

طبق برنامه

737-800

۲۶ تير ۱۳۹۷