اطلاعات پرواز فرودگاه مشهد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:20

ایران ایرتور

IRB964

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

06:00:00

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:35

کاسپین

CPN026

تهران

نشست | پایان دریافت بار

4

08:15:00

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:40

ماهان

IRM1081

تهران

نشست | پایان دریافت بار

3

08:00:00

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

آسمان

IRC600

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

08:10:00

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:20

سپهران

SHI4310

تهران

نشست | پایان دریافت بار

5

08:35:00

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

آتا

TBZ5698

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

2

09:45:00

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:30

معراج

MRJ2802

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

3

09:40:00

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

زاگرس

IZG4091

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:10

کاسپین

CPN022

تهران

اعلام ورود

10:10:00

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

تابان

TBN6304

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:40

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:50

پويا

PYA2335

یزد

طبق برنامه

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:00

زاگرس

IZG4132

چابهار

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:15

وارش

VRH5840

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

وارش

VRH5846

كيش

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB905

رشت

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

کاسپین

CPN6959

اصفهان

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC602

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:10

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:25

آسمان

IRC3901

ایلام

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

آتا

TBZ5615

تبریز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:50

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA260

تهران

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:05

آسمان

IRC3973

ساری

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:30

آسمان

IRC605

نوشهر

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB949

كيش

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

سپهران

SHI4307

اصفهان

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:40

فلای پرشیا

FPI7408

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

وارش

VRH5818

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

سپهران

SHI4344

كيش

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:30

ایران ایر

IRA3338

گرگان

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:35

کاسپین

CPN6919

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

سپهران

SHI4300

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:55

ایران ایر

IRA386

بیرجند

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:00

زاگرس

IZG4104

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:10

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:30

وارش

VRH5855

اصفهان

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ5720

رشت

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:55

کاسپین

CPN040

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:00

سپهران

SHI4340

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

تابان

TBN6230

قشم

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5629

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:45

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:59

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 00:45

سپهران

SHI4367

آبادان

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:35

سپهران

SHI4339

اهواز

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:45

زاگرس

IZG4128

آبادان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:45

تابان

TBN6328

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

ماهان

IRM1081

تهران

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

آتا

TBZ5619

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

آسمان

IRC600

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

وارش

VRH5818

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:30

معراج

MRJ2802

تهران

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:50

آتا

TBZ5698

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:00

زاگرس

IZG4132

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:15

تابان

TBN6224

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7072

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

وارش

VRH5840

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:00

معراج

MRJ2811

عسلویه

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:15

کارون

IRG2554

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:45

ایران ایرتور

IRB983

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

ایران ایرتور

IRB966

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

آسمان

IRC3850

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

زاگرس

IZG4116

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

آسمان

IRC619

یزد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:55

سپهران

SHI4334

كيش

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:05

کاسپین

CPN6990

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:10

سپهران

SHI4342

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:45

وارش

VRH5856

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

سپهران

SHI4337

قشم

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آتا

TBZ5664

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

آتا

TBZ5714

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

وارش

VRH5803

ساری

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC852

زاهدان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:05

ساها

IRZ170

تهران

طبق برنامه

737-300

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

تابان

TBN6342

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

زاگرس

IZG4106

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:35

ایران ایر

IRA466

تهران

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

کاسپین

CPN6905

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

وارش

VRH5855

اصفهان

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

سپهران

SHI4344

كيش

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB901

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

سپهران

SHI4357

تبریز

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:00

سپهران

SHI4307

اصفهان

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:30

آتا

TBZ5650

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

ایران ایر

IRA258

شیراز

طبق برنامه

AB4

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6258

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:15

زاگرس

IZG4134

قشم

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:25

تابان

TBN6252

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

کاسپین

CPN028

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6326

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC610

تهران

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:15

ایران ایر

IRA468

تهران

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:45

ایران ایرتور

IRB949

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:20

آتا

TBZ5640

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:59

سپهران

SHI4340

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5699

تهران

پرواز كرد

27, 28

1400-11-06 06:20

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 06:15

زاگرس

IZG4133

چابهار

پرواز كرد

23

1400-11-06 06:36

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

تابان

TBN6257

تهران

پرواز كرد

25

1400-11-06 07:15

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB948

كيش

پرواز كرد

13

1400-11-06 07:10

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:30

زاگرس

IZG4107

كيش

پرواز كرد

23

1400-11-06 07:35

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

ایران ایرتور

IRB904

رشت

پرواز كرد

15

1400-11-06 08:00

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:00

سپهران

SHI4335

كيش

پرواز كرد

1, 2

1400-11-06 08:10

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:30

سپهران

SHI4343

بندرعباس

پرواز كرد

3, 4

1400-11-06 08:45

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:40

آسمان

IRC3900

ایلام

پرواز كرد

5, 6

1400-11-06 09:20

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:50

کاسپین

CPN6958

اصفهان

پرواز كرد

7, 8

1400-11-06 09:15

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:20

سپهران

SHI4311

تهران

پرواز كرد

9

1400-11-06 09:45

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:20

آتا

TBZ5616

تبریز

دريافت كارت پرواز

27, 28

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:10

کاسپین

CPN6904

اصفهان

دريافت كارت پرواز

5, 6

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

تابان

TBN6303

تهران

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

1, 2

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:40

پويا

PYA2336

یزد

طبق برنامه

3

EMB145

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

زاگرس

IZG4090

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:15

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:30

وارش

VRH5847

كيش

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:45

ایران ایرتور

IRB965

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

کاسپین

CPN027

تهران

طبق برنامه

9, 10

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC3972

ساری

طبق برنامه

3, 4

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:55

سپهران

SHI4345

كيش

طبق برنامه

6

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

سپهران

SHI4306

اصفهان

طبق برنامه

8

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:10

آسمان

IRC604

نوشهر

طبق برنامه

5

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

1, 2, 3

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:25

سپهران

SHI4301

شیراز

طبق برنامه

4

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:50

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:50

کاسپین

CPN023

تهران

طبق برنامه

6

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:10

زاگرس

IZG4105

زاهدان

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

وارش

VRH5854

اصفهان

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:45

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه

7, 8

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5719

رشت

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:20

ایران ایر

IRA261

تهران

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:00

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

1, 2

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:15

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

3, 4

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

تابان

TBN6229

قشم

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:45

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:00

سپهران

SHI4341

تهران

طبق برنامه

5, 6

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:40

فلای پرشیا

FPI7409

تهران

طبق برنامه

1, 2

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

وارش

VRH5819

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:45

سپهران

SHI4366

آبادان

طبق برنامه

7, 8

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 19:50

آتا

TBZ5630

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:05

ایران ایر

IRA3339

گرگان

طبق برنامه

ATR

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:20

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:35

کاسپین

CPN6918

شیراز

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:40

ایران ایر

IRA387

بیرجند

طبق برنامه

F100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 20:45

سپهران

SHI4338

اهواز

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:00

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:10

زاگرس

IZG4129

آبادان

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:30

وارش

VRH5841

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:50

آسمان

IRC603

تهران

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:10

کاسپین

CPN041

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 05:15

زاگرس

IZG4133

چابهار

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:10

آتا

TBZ5699

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

ایران ایرتور

IRB982

بوشهر

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:50

ایران ایرتور

IRB967

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

سپهران

SHI4335

كيش

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:00

زاگرس

IZG4117

کرمانشاه

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:30

سپهران

SHI4343

بندرعباس

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:45

تابان

TBN6329

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

سپهران

SHI4336

قشم

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:20

آتا

TBZ5663

ارومیه

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:25

آسمان

IRC618

یزد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

ایران ایر

IRA259

شیراز

طبق برنامه

AB4

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:50

آتا

TBZ5715

یزد

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:15

تابان

TBN6223

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7073

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

وارش

VRH5802

ساری

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

معراج

MRJ2810

عسلویه

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

کارون

IRG2555

ماهشهر

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

ایران ایرتور

IRB948

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:45

زاگرس

IZG4107

كيش

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:50

آسمان

IRC853

زاهدان

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

ایران ایرتور

IRB900

تبریز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:40

آسمان

IRC601

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:55

سپهران

SHI4345

كيش

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

کاسپین

CPN6904

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

سپهران

SHI4356

تبریز

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

وارش

VRH5854

اصفهان

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

آتا

TBZ5620

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

سپهران

SHI4306

اصفهان

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

آتا

TBZ5649

اصفهان

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:30

زاگرس

IZG4135

قشم

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:15

وارش

VRH5819

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

معراج

MRJ2803

تهران

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

آسمان

IRC3851

شیراز

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:05

ساها

IRZ171

تهران

طبق برنامه

737-300

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:45

تابان

TBN6341

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:15

ایران ایر

IRA467

تهران

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:30

کاسپین

CPN6991

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5641

اهواز

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

وارش

VRH5857

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 19:45

ایران ایرتور

IRB976

آبادان

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

سپهران

SHI4341

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:05

سپهران

SHI4338

اهواز

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:40

آتا

TBZ5732

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

تابان

TBN6257

تهران

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

زاگرس

IZG4056

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:15

زاگرس

IZG4113

اهواز

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:30

تابان

TBN6251

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

ماهان

IRM1080

تهران

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:05

کاسپین

CPN029

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:30

تابان

TBN6327

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

آسمان

IRC611

تهران

طبق برنامه

F100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

وارش

VRH5841

تهران

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

ایران ایر

IRA469

تهران

طبق برنامه

A319

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:00

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

جزیره

JZR151

کویت

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:30

ماهان

IRM1148

کابل

طبق برنامه

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:25

سپهران

SHI7301

نجف

طبق برنامه

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:30

قشم ایر

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

کویت

KAC511

کویت

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:45

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA668

کویت

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

تابان

TBN7288

بغداد

طبق برنامه

MD.88

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:10

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 23:25

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 01:20

ترکیش

THY888

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

فلای دبی

FDB251

دبی

طبق برنامه

737-800

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:00

فلای بغداد

FBA561

بغداد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

کام ایر

KMF7701

کابل

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:15

ماهان

IRM5132

قندهار

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:30

قشم ایر

QSM2296

نجف

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:00

وارش

VRH6803

دوشنبه

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

معراج

MRJ4800

نجف

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:00

تابان

TBN7262

نجف

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:10

آتا

TBZ6638

نجف

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:30

تابان

TBN7264

نجف

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:00

فلای دبی

FDB253

دبی

طبق برنامه

737-800

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

ماهان

IRM5083

بغداد

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

وارش

VRH6807

بیشکک

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 22:00

عراقی

IAW161

بغداد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:25

قطر

QTR492

دوحه

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / IAW
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:30

آتا

TBZ6637

نجف

پرواز كرد

1400-11-06 06:45

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 07:00

تابان

TBN7287

بغداد

پرواز كرد

1400-11-06 07:10

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:15

ایران ایرتور

IRB9735

استانبول

| تاخیر - 13:00

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 08:45

ماهان

IRM1149

کابل

پرواز كرد

1400-11-06 09:15

A310

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 09:15

سپهران

SHI7300

نجف

پرواز كرد

1400-11-06 09:50

B737

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:30

معراج

MRJ4801

نجف

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:50

ایران ایر

IRA669

کویت

دريافت كارت پرواز

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:00

فلای دبی

FDB252

دبی

دريافت كارت پرواز

737-800

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:00

جزیره

JZR152

کویت

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:45

قشم ایر

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:00

کویت

KAC512

کویت

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 02:20

ترکیش

THY889

استانبول

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 03:20

قطر

QTR493

دوحه

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 06:30

آتا

TBZ6637

نجف

طبق برنامه

MD83

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:00

تابان

TBN7261

نجف

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:30

تابان

TBN7263

نجف

طبق برنامه

MD.88

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 09:00

ماهان

IRM5133

قندهار

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

وارش

VRH6802

دوشنبه

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:45

معراج

MRJ4801

نجف

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:30

فلای دبی

FDB252

دبی

طبق برنامه

737-800

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

فلای بغداد

FBA562

بغداد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:30

کام ایر

KMF7702

کابل

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:45

ماهان

IRM5084

بغداد

طبق برنامه

A310

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

قشم ایر

QSM2297

نجف

طبق برنامه

A300-600

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:00

وارش

VRH6806

بیشکک

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:00

فلای دبی

FDB254

دبی

طبق برنامه

737-800

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 23:00

عراقی

IAW162

بغداد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

 

                                                                   نظرسنجی