اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 06:55

ایران ايرتور

IRB946

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:45:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 07:55

قشم

QSM1273

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:05:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

کاسپین

CPN030

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:30:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:05

آتا

TBZ5602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:05:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:00

قشم

QSM1271

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

13:05:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:15

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

13:25:00

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:45

کاسپین

CPN6911

عسلویه

نشست | پایان دریافت بار

1

13:55:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:55

آتا

TBZ5654

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

14:10:00

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

15:00:00

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:30

ایران ايرتور

IRB973

کیش

نشست | پایان دریافت بار

1

15:30:00

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 18:40

ایران ایر

IRA291

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

1

18:55:00

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:05

آتا

TBZ5604

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

19:25:00

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:45

معراج

MRJ2825

تهران

نشست | پایان دریافت بار

19:35:00

A319

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:55

ایران ايرتور

IRB936

تهران

تاخیر - 23:00

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

ایران ايرتور

IRB946

تهران

باطل شد

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:05

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3445

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

باطل شد

146-100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:00

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3405

رشت/گرگان

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:45

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:30

ساها

IRZ168

مشهد

باطل شد

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:25

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:15

ایران ایر

IRA3443

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:55

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB8051

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 07:35

آتا

TBZ5667

تهران

پرواز كرد

5, 6

1398-03-05 07:45

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

پرواز كرد

10, 11

1398-03-05 08:05

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 08:30

قشم

QSM1270

شیراز

پرواز كرد

3, 4

1398-03-05 08:55

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 09:00

کاسپین

CPN6910

عسلویه

پرواز كرد

2, 3

1398-03-05 09:15

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

پرواز كرد

5

1398-03-05 10:05

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 13:40

قشم

QSM1272

تهران

پرواز كرد

2, 3

1398-03-05 14:05

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

پرواز كرد

9, 10, 11

1398-03-05 14:35

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 14:45

کاسپین

CPN031

تهران

پرواز كرد

2, 3

1398-03-05 14:55

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:05

آتا

TBZ5603

تهران

پرواز كرد

6

1398-03-05 16:10

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB972

کیش

پرواز كرد

9, 10, 11

1398-03-05 16:35

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 19:15

ایران ایر

IRA290

اهواز

پرواز كرد

9, 10

1398-03-05 19:55

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

پرواز كرد

5, 6

1398-03-05 20:15

MDC-DC-9-40

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:30

معراج

MRJ2824

تهران

در حال سوار شدن

1, 2

A319

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:50

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:10

ایران ايرتور

IRB937

تهران

تاخیر - 00:10

A300-600

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:30

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

باطل شد

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

کرمان

باطل شد

BAE146

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

باطل شد

146-100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3442

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

ساها

IRZ169

مشهد

باطل شد

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:20

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:50

ایران ایر

IRA3404

رشت/گرگان

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:40

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3444

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:30:00

A321

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 20:50

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:30

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:15

ایران ایر

IRA779

باکو

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1398-03-05 03:00

A321

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 15:10

آتا

TBZ6601

استانبول

پرواز كرد

1398-03-05 15:10

B737-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:05

ایران ایر

IRA778

باکو

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:15

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸