اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:45

قشم

QSM1273

تهران

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:35

زاگرس

IZG4089

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:50

ایران ایر

IRA291

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:15

معراج

MRJ2825

تهران

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB911

شیراز

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:00

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:55

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:55

قشم

QSM1215

بندرعباس

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:00

سپهران

SHI4356

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:10

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:00

ایران ایر

IRA445

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:30

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 05:15

ایران ایر

IRA447

تهران

طبق برنامه

A320

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 06:00

زاگرس

IZG4089

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 07:50

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 09:00

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 10:15

ایران ایر

IRA449

اصفهان

طبق برنامه

A321

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 10:30

قشم

QSM1273

تهران

باطل شد

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 11:15

پويا

PYA2316

یزد

طبق برنامه

ERJ-135

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 12:05

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA443

تهران

طبق برنامه

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 12:40

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB8051

بندرعباس

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 13:40

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 13:40

کاسپین

CPN6911

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 14:30

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 17:35

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 17:45

معراج

MRJ2825

تهران

باطل شد

A319

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3473

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 21:45

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:30

قشم

QSM1272

تهران

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:25

زاگرس

IZG4088

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:30

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:35

ایران ایر

IRA290

اهواز

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB910

شیراز

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:55

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

A300-600

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:35

قشم

QSM1214

بندرعباس

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:45

معراج

MRJ2824

تهران

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:50

سپهران

SHI4357

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:10

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA444

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 06:00

ایران ایر

IRA448

اصفهان

طبق برنامه

A321

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 06:50

زاگرس

IZG4088

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 08:50

کاسپین

CPN6910

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA446

تهران

طبق برنامه

A320

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 11:15

قشم

QSM1272

تهران

باطل شد

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 12:15

پويا

PYA2317

یزد

طبق برنامه

ERJ-135

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 12:55

ایران ایر

IRA442

تهران

طبق برنامه

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 13:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 13:10

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB8050

بندرعباس

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 14:45

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 15:00

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

100

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3472

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 18:35

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 18:45

معراج

MRJ2824

تهران

باطل شد

A319

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 22:30

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-8-61

۹ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 22:45

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۹ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:45

معراج

MRJ4816

استانبول

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 21:00

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

737-400

۹ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:15

معراج

MRJ4817

استانبول

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

737-400

۹ مهر ۱۳۹۹