اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:55

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3445

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:15

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:45

کارون

KRU2653

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:00

ایران ايرتور

IRB986

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

آسمان

IRC640

تهران

باطل شد

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:50

کاسپین

CPN046

تهران

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:45

معراج

MRJ2827

کیش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:25

ایران ایر

IRA3315

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:35

وارش

VRH5810

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:40

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:20

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:20

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 10:20

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:50

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:10

آتا

TBZ5650

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:15

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:50

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:50

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

737-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:40

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:45

کیش

KIS7118

کیش

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ایران ایر

IRA443

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:10

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:30

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:20

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:30

کارون

KRU2652

اهواز

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:50

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB987

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:00

آسمان

IRC641

تهران

باطل شد

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 17:50

کاسپین

CPN047

تهران

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

معراج

MRJ2826

کیش

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:00

ایران ایر

IRA3314

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:30

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

وارش

VRH5811

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3444

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:20

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:45

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:50

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

737-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:00

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:30

کیش

KIS7119

کیش

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:30

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ایران ایر

IRA442

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 23:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:10:00

A321

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

ایران ایر

IRA779

باکو

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:45

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 04:10

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1397-11-04 03:55

A321

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:40

ایران ایر

IRA778

باکو

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:30

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷