اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:40

آتا

TBZ5646

تهران

تاخیردارد02:15

02:15

MD83

2023-06-06

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 06:50

ایران ایر

IRA343

تهران

طبق برنامه

A319

2023-06-06

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 09:00

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 11:30

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

100

2023-06-06

سه شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 15:15

ایران ایرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 16:00

ماهان

IRM1002

تهران

طبق برنامه

146-100

2023-06-06

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 17:45

ایران ایرتور

IRB950

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 07:40

ایران ایر

IRA342

تهران

طبق برنامه

A319

2023-06-06

سه شنبه 08:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

100

2023-06-06

سه شنبه 14:00

آتا

TBZ5647

تهران

طبق برنامه

MD83

2023-06-06

سه شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 16:15

ایران ایرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

2023-06-06

سه شنبه 16:45

ماهان

IRM1001

تهران

طبق برنامه

146-100

2023-06-06

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

سه شنبه 18:30

ایران ایرتور

IRB951

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-82

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 02:45

پگاسوس

PGT508

استانبول

طبق برنامه

A320

m 2023-06-06

سه شنبه 06:05

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A320

m 2023-06-06

سه شنبه 12:30

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

MD83

m 2023-06-06

/ / / THY
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 04:05

پگاسوس

PGT509

استانبول

پذیرش مسافر

A320

2023-06-06

سه شنبه 06:15

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MD83

2023-06-06

سه شنبه 06:55

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A320

2023-06-06

 

                                                                   نظرسنجی