اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:50

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:00

ایران ایر

IRA343

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:55

آتا

TBZ5610

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:40

کاسپین

CPN6911

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ايرتور

IRB950

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN046

تهران

باطل شد

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

ایران ایر

IRA3473

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:35

ایران ایر

IRA447

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3445

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

ایران ایر

IRA449

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

معراج

MRJ2873

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:10

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:35

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:20

ایران ایر

IRA291

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

ایران ایر

IRA3315

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

کاسپین

CPN6910

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

ایران ایر

IRA342

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:45

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:05

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

ایران ايرتور

IRB951

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

کاسپین

CPN047

تهران

باطل شد

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:05

ایران ایر

IRA3472

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:05

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ5609

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:45

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A310

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 05:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:20

ایران ایر

IRA448

اصفهان

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:40

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:05

ایران ایر

IRA446

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:25

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

معراج

MRJ2872

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:10

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:05

ایران ایر

IRA290

اهواز

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:50

ایران ایر

IRA3314

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:05

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3444

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A310

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:25:00

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 02:55

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

ایران ایر

IRA779

باکو

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 03:25

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1398-11-02 03:15

A321

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA778

باکو

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸