اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:25

قشم

QSM1285

اهواز

نشست | پایان دریافت بار

2

08:15:00

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:05

آتا

TBZ5602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

09:00:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:45

معراج

MRJ2825

تهران

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

2

09:45:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:50

معراج

MRJ2873

مشهد

باطل شد

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 12:45

سپهران

SHI4346

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

2

14:30:00

737-600

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:00

آتا

TBZ5608

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

13:05:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:30

آسمان

IRC640

تهران

اعلام ورود

17:50:00

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:00

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:15

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3315

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3511

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:00

آسمان

IRC3812

شیراز

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 05:25

ایران ایر

IRA343

تهران

باطل شد

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:25

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:50

معراج

MRJ2825

تهران

باطل شد

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:05

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:45

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:55

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:50

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:10

سپهران

SHI4356

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:00

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:55

ایران ایر

IRA3473

ساری

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:50

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:50

آسمان

IRC640

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:35

ایران ایر

IRA3511

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:40

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

7, 8

1399-04-19 06:00

MDC-DC-9-40

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 09:00

قشم

QSM1284

اهواز

پرواز كرد

4, 5

1399-04-19 09:20

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 10:00

آتا

TBZ5607

تهران

پرواز كرد

8, 9

1399-04-19 10:00

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

پرواز كرد

12, 13

1399-04-19 11:05

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:50

معراج

MRJ2872

مشهد

باطل شد

A320

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 13:35

سپهران

SHI4347

شیراز

پرواز كرد

4, 5

1399-04-19 15:20

737-600

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

پرواز كرد

8, 9

1399-04-19 16:10

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:30

معراج

MRJ2824

تهران

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC641

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

6, 7

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3314

رشت

طبق برنامه

ATR-42-400

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3510

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:30

آسمان

IRC3813

شیراز

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 06:10

ایران ایر

IRA342

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:30

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:00

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:50

معراج

MRJ2824

تهران

باطل شد

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:25

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:45

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:50

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:00

سپهران

SHI4357

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:50

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:30

ایران ایر

IRA3472

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:20

آسمان

IRC641

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:15

ایران ایر

IRA3510

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:25

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 14:30

ایران ایر

IRA779

باکو

باطل شد

ATR-42-400

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:30

معراج

MRJ4816

استانبول

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 09:45

ایران ایر

IRA778

باکو

باطل شد

ATR-42-400

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 11:00

معراج

MRJ4817

استانبول

باطل شد

A319

۱۹ تير ۱۳۹۹