اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:40

آتا

TBZ5668

تهران

اعلام ورود

06:35:00

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:00

معراج

MRJ2825

تهران

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:05

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

قشم

QSM1215

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:45

معراج

MRJ2873

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:20

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:15

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-8-50

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:55

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:30

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:45

کاسپین

CPN6911

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC640

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:20

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3483

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-8-50

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:10

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:20

ایران ايرتور

IRB979

تهران

آماده پرواز

10, 11

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

6, 7

1398-05-01 06:10

MDC-DC-9-40

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 07:35

آتا

TBZ5667

تهران

دريافت كارت پرواز

6, 7

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:45

معراج

MRJ2872

مشهد

طبق برنامه

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

قشم

QSM1214

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:30

معراج

MRJ2824

تهران

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 05:40

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:30

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:00

کاسپین

CPN6910

عسلویه

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:40

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:25

آسمان

IRC641

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3482

ساری

طبق برنامه

ATR-42-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

اعلام ورود

06:35:00

A321

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 03:10

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

03:25:00

A300-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

تاخیر - 18:00

A320

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:45

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲ مرداد ۱۳۹۸