اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:20

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:30

کیش

KIS7118

کیش

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:20

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:50

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:10

آتا

TBZ5650

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:15

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:35

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:40

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:20

ایران ایر

IRA443

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:00

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:20

آتا

TBZ5654

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:55

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:55

کاسپین

CPN030

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:40

ایران ایر

IRA343

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:55

قشم

QSM1273

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:20

آتا

TBZ5602

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:10

وارش

VRH5828

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:50

ماهان

IRM4560

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

آتا

TBZ5668

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:00

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:55

قشم

QSM1215

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:00

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:00

معراج

MRJ2825

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

آتا

TBZ5604

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:10

ایران ايرتور

IRB936

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:20

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:15

کیش

KIS7119

کیش

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 10:20

آتا

TBZ5649

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:20

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:40

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:45

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:30

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:50

ایران ایر

IRA442

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:00

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:45

آتا

TBZ5653

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:30

آتا

TBZ5601

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:50

کاسپین

CPN031

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:15

ایران ایر

IRA342

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:30

قشم

QSM1214

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:20

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:20

وارش

VRH5829

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

اصفهان

طبق برنامه

146-100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 11:50

ماهان

IRM4561

کرمان

طبق برنامه

BAE146

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:20

آتا

TBZ5667

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

A300-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:40

قشم

QSM1272

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:50

آتا

TBZ5603

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:00

معراج

MRJ2824

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:35

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:30

آتا

TBZ5605

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB937

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:45

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 01:20

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 13:30

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 04:10

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۴ اسفند ۱۳۹۷