اطلاعات پرواز فرودگاه تبريز

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 00:30

آتا

TBZ5668

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

01:10:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

آتا

TBZ5668

تهران

باطل شد

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:40

آتا

TBZ5602

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:05:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:20

ایران ایر

IRA3445

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:50:00

ATR-42-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:15

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

13:30:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

آتا

TBZ5608

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

13:30:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:10

آتا

TBZ5616

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

15:20:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:15

آسمان

IRC640

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

15:20:00

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

ایران ايرتور

IRB936

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:35:00

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:10

آتا

TBZ5604

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

19:15:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:25

ایران ایر

IRA3315

رشت

نشست | پایان دریافت بار

1

18:45:00

ATR-42-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:40

کارون

KRU2653

اهواز

اعلام ورود

20:45:00

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

ایران ايرتور

IRB946

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:25

آسمان

IRC3812

شیراز

باطل شد

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آتا

TBZ5606

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:30

آتا

TBZ5644

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:30

کیش

KIS7118

کیش

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:05

آتا

TBZ5650

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:50

آتا

TBZ5616

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ایران ايرتور

IRB978

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:15

ایران ايرتور

IRB900

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:45

آتا

TBZ5668

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:15

ایران ايرتور

IRB973

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:30

ایران ایر

IRA443

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:20

کاسپین

CPN046

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ايرتور

IRB986

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

آسمان

IRC3812

شیراز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:40

آتا

TBZ5608

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 05:00

آتا

TBZ5601

تهران

پرواز كرد

6, 7

1398-01-29 05:10

MDC-DC-9-40

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:30

آتا

TBZ5667

تهران

باطل شد

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

آتا

TBZ5615

مشهد

پرواز كرد

6, 7

1398-01-29 10:25

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:20

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

پرواز كرد

9, 10, 11

1398-01-29 14:45

MDC-DC-7

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:35

آتا

TBZ5607

تهران

پرواز كرد

6, 7

1398-01-29 14:55

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:45

آسمان

IRC641

تهران

پرواز كرد

4, 5

1398-01-29 16:10

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:00

آتا

TBZ5603

تهران

پرواز كرد

6, 7

1398-01-29 16:30

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

ایران ايرتور

IRB937

تهران

پرواز كرد

9, 10

1398-01-29 18:30

A300-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:55

ایران ایر

IRA3314

رشت

پرواز كرد

11

1398-01-29 20:00

ATR-42-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ5605

تهران

در حال سوار شدن

6, 7

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:10

کارون

KRU2652

اهواز

تاخیر - 21:10

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3444

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB947

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آسمان

IRC3813

شیراز

باطل شد

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:00

آتا

TBZ5615

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 08:30

آتا

TBZ5643

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:30

کیش

KIS7119

کیش

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 12:00

آتا

TBZ5649

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ايرتور

IRB901

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:40

آتا

TBZ5667

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:05

ایران ایر

IRA442

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:30

ایران ايرتور

IRB972

کیش

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:20

کاسپین

CPN047

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:00

ایران ايرتور

IRB992

بندرعباس

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:40

آتا

TBZ5607

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:00

ایران ايرتور

IRB979

تهران

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

آسمان

IRC3813

شیراز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

نشست | پایان دریافت بار

1

01:30:00

A321

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

ایران ایر

IRA779

باکو

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 01:45

ترکیش

THY882

استانبول

طبق برنامه

A321

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:35

قشم

QSM2242

نجف

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:40

آتا

TBZ6602

استانبول

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:45

ایران ايرتور

IRB9708

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

پرواز كرد

1398-01-29 03:25

A321

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:05

ایران ایر

IRA778

باکو

پایان پذیرش مسافر

1398-01-29 10:00

ATR-42-400

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 03:20

ترکیش

THY883

استانبول

طبق برنامه

A321

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:50

آتا

TBZ6601

استانبول

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:30

ایران ايرتور

IRB9709

استانبول

طبق برنامه

A300-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:50

قشم

QSM2243

بغداد

طبق برنامه

A300-600ST

۳۰ فروردين ۱۳۹۸