اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:40

ایران ایر

IRA407

تهران

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA409

تهران

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:35

ایران ایر

IRA3449

کیش

باطل شد

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ايرتور

IRB970

تهران

طبق برنامه

60-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:40

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:25

ایران ایر

IRA406

تهران

باطل شد

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 14:00

ایران ایر

IRA408

تهران

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:10

ایران ایر

IRA3448

کیش

باطل شد

ATR

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 22:00

ايرتور

IRB971

تهران

طبق برنامه

A300-600

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA670

دبی

باطل شد

A320

۱۵ فروردين ۱۳۹۹