اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:45

تابان

TBN6301

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:50

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:35

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:00

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:45

تابان

TBN6301

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:30

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

تابان

TBN6302

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:20

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:10

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:45

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:45

تابان

TBN6302

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ