اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:35

آسمان

IRC3914

تهران

نشست

06:20:00

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:30

آسمان

IRC3948

خارک

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3425

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:15

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3449

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:40

آسمان

IRC3914

تهران

باطل شد

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

737-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:35

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

آسمان

IRC3949

خارک

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3448

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3424

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

737-600

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

آسمان

IRC3915

تهران

باطل شد

B737-400

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

737-600

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 04:10

ایران ایر

IRA1557

مدینه

نشست | پایان دریافت بار

A500

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:05

ایران ایر

IRA1404

جده

پرواز كرد

1398-05-01 05:50

A313

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

ایران ایر

IRA1408

جده

طبق برنامه

A313

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:05

ایران ایر

IRA1422

جده

طبق برنامه

A313

۱ مرداد ۱۳۹۸