اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:45

تابان

TBN6301

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:30:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:40:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:10

زاگرس

IZG4063

تهران

اعلام ورود

23:20:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:45

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3449

کیش

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 20:45

تابان

TBN6302

تهران

پرواز كرد

1397-12-28 22:20

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-12-28 21:45

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

زاگرس

IZG4062

تهران

دريافت كارت پرواز | تاخیر - 23:45

1

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3448

کیش

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:55

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ