اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:30

وارش

VRH5872

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

ايرتور

IRB970

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

ایران ایر

IRA3449

کیش

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

قشم ایر

QSM1218

تهران

باطل شد

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:40

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

تابان

TBN6231

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

ایران ایر

IRA225

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:25

ایران ایر

IRA408

تهران

پرواز كرد

5

1398-09-19 12:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ايرتور

IRB983

مشهد

پرواز كرد

3, 4

1398-09-19 12:30

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

وارش

VRH5873

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3448

کیش

طبق برنامه

ATR

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

ايرتور

IRB971

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

قشم ایر

QSM1219

تهران

باطل شد

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA224

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

تابان

TBN6232

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ