اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:05

ایران ایر

IRA225

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:00

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:05

ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:20

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:45

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA224

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:40

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:25

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:30

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:00

ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:30

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ