اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:30

قشم ایر

QSM1218

تهران

نشست | پایان دریافت بار

2

15:45:00

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:30

ايرتور

IRB970

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:00

تابان

TBN6306

اصفهان

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:30

وارش

VRH5872

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:40

ایران ایر

IRA407

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:25

ایران ایر

IRA409

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ايرتور

IRB970

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:30

وارش

VRH5872

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:30

قشم ایر

QSM1219

تهران

پرواز كرد

6, 7

1399-04-19 16:50

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:30

ايرتور

IRB971

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:00

تابان

TBN6302

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 22:30

وارش

VRH5873

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:25

ایران ایر

IRA406

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:00

ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA408

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:00

ايرتور

IRB971

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:30

وارش

VRH5873

تهران

باطل شد

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 13:15

ایران ایر

IRA671

دبی

باطل شد

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:10

ایران ایر

IRA670

دبی

باطل شد

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹