اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:30

کارون

IRG2548

خارک

نشست | پایان دریافت بار

1

10:20:00

F-27-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:35

زاگرس

IZG4125

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:20

ایران ایر

IRA405

تهران/شیراز

باطل شد

A330

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:20

ایران ایر

IRA319

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:35

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA407

تهران

باطل شد

F-27-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA415

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:35

زاگرس

IZG4125

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:30

قشم

QSM1218

تهران

باطل شد

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:15

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:00

کارون

IRG2549

خارک

پرواز كرد

1397-05-30 11:05

F-27-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

زاگرس

IZG4124

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 20:55

ایران ایر

IRA404

تهران/شیراز

باطل شد

A330

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:05

ایران ایر

IRA318

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 23:25

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

ایران ایر

IRA406

تهران

باطل شد

F-27-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ایران ایر

IRA414

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:25

زاگرس

IZG4124

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

قشم

QSM1219

تهران

باطل شد

F-27-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ