اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:45

آسمان

IRC3914

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:40:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:55

آتا

TBZ5687

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:55:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 16:50

ایران ایر

IRA415

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:05

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:50

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:50

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 10:40

ایران ایر

IRA3425

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

ماهان

IRM4559

خارک

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:15

ایران ایر

IRA415

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:05

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:45

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:50

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 08:15

آسمان

IRC3915

تهران

پرواز كرد

4, 5

1397-12-04 08:25

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 10:00

آتا

TBZ5688

تهران

دريافت كارت پرواز

6, 7, 8

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:25

ایران ایر

IRA414

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:50

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:40

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:15

ایران ایر

IRA3424

اصفهان

طبق برنامه

ATR

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:40

ماهان

IRM4558

خارک

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:50

ایران ایر

IRA414

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:25

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ