اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:50

وارش

VRH5872

تهران

باطل شد

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

وارش

VRH5872

تهران

باطل شد

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

قشم ایر

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:25

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:50

وارش

VRH5873

تهران

باطل شد

737-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:55

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:45

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

وارش

VRH5873

تهران

باطل شد

737-600

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:20

قشم ایر

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:15

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ