اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 19:30

تابان

TBN6301

تهران

باطل شد

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4063

تهران

نشست | دریافت بار از نقاله

1

22:00:00

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:20

ایران ایر

IRA407

تهران

باطل شد

F-27-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:10

ایران ایر

IRA405

تهران/شیراز

باطل شد

A330

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:05

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:55

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 18:40

قشم

QSM1219

تهران

پرواز كرد

1

1397-07-27 19:25

F-27-500

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 20:30

تابان

TBN6302

تهران

باطل شد

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

جمعه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

دريافت كارت پرواز

1, 2

MD82

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:55

ایران ایر

IRA406

تهران

باطل شد

F-27-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:00

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 19:50

ایران ایر

IRA404

تهران/شیراز

باطل شد

A330

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:50

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 22:45

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ