اطلاعات پرواز فرودگاه بوشهر

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:50

زاگرس

IZG4025

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 07:50

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3425

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

کارون

IRG2548

خارک

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:55

آتا

TBZ5687

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

ایران ايرتور

IRB982

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:35

ایران ایر

IRA3449

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

ایران ایر

IRA407

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

آسمان

IRC3914

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:25

ایران ایر

IRA3425

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:30

قشم

QSM1218

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

زاگرس

IZG4063

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:05

زاگرس

IZG4024

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 10:05

ایران ایر

IRA3448

کیش

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:00

کارون

IRG2549

خارک

طبق برنامه

ATR

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:55

آتا

TBZ5688

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

ایران ايرتور

IRB983

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

ایران ایر

IRA3424

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:10

ایران ایر

IRA3424

اصفهان

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC3915

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ایران ایر

IRA406

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

قشم

QSM1219

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

زاگرس

IZG4062

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ