اطلاعات پرواز فرودگاه ايلام

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:30

آسمان

IRC840

تهران

نشست | پایان دریافت بار

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 10:55

آسمان

IRC3900

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:45

ماهان

IRM4572

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:00

آسمان

IRC841

تهران

پرواز كرد

2, 3

1400-11-06 08:15

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:25

آسمان

IRC3901

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:30

ماهان

IRM4573

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRM
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی