اطلاعات پرواز فرودگاه ايلام

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:00

آسمان

IRC3844

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:10:00

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:25

ایران ایر

IRA3351

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:30

ماهان

IRM4572

تهران

طبق برنامه

146-200

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:55

آسمان

IRC3844

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:30

آسمان

IRC3845

تهران

پرواز كرد

2, 3

1399-04-19 16:45

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA3350

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:15

ماهان

IRM4573

تهران

طبق برنامه

146-200

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:25

آسمان

IRC3845

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ