اطلاعات پرواز فرودگاه ايلام

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:40

آسمان

IRC840

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:05

آسمان

IRC3900

مشهد

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:25

ماهان

IRM4572

تهران

طبق برنامه

146-200

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:10

آسمان

IRC3901

مشهد

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC841

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4573

تهران

طبق برنامه

146-200

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ