اطلاعات پرواز فرودگاه ايلام

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:55

آسمان

IRC840

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

ایران ایر

IRA3351

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

آسمان

IRC3900

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:45

آسمان

IRC842

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3355

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

ماهان

IRM4572

تهران

طبق برنامه

146-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:40

آسمان

IRC3844

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:25

آسمان

IRC841

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3354

اصفهان

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

آسمان

IRC3901

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:15

آسمان

IRC843

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:50

ایران ایر

IRA3350

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:10

آسمان

IRC3845

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:15

ماهان

IRM4573

تهران

طبق برنامه

BAE146

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ