اطلاعات پرواز فرودگاه ايلام

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:40

آسمان

IRC840

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:40:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:15

ایران ایر

IRA3351

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

08:40:00

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:30

ماهان

IRM4572

تهران

طبق برنامه

146-200

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:15

آسمان

IRC3844

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:40

آسمان

IRC840

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:50

آسمان

IRC3844

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 08:10

آسمان

IRC841

تهران

پرواز كرد

2

1397-12-04 08:25

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3350

تهران

پرواز كرد

1

1397-12-04 09:20

ATR-72-500

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:15

ماهان

IRM4573

تهران

طبق برنامه

146-200

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 15:45

آسمان

IRC3845

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 16:20

آسمان

IRC3845

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ