اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:45

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:25

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3319

تهران

پایان پذیرش مسافر

1

1397-04-26 21:35

ATR-42-400

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 12:20

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ