اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 22:45

وارش

VRS5802

مشهد

طبق برنامه

747

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:10

وارش

VRS5800

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:45

وارش

VRS5803

مشهد

پرواز كرد

1

1397-12-28 20:05

747

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:00

وارش

VRS5801

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:30

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:20

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:59

وارش

VRS5803

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:35

قشم

QS2246

نجف

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 13:50

قشم

QSM2247

بغداد

طبق برنامه

A-310-300

۲۹ اسفند ۱۳۹۷