اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:25

ایران ایر

IRA3320

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

وارش

VRH5807

كيش

طبق برنامه

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3369

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3368

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-300

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3321

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۱۹ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ