اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 13:30

وارش

VRH5807

كيش

طبق برنامه

737-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:25

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:05

ایران ایر

IRA3369

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 14:30

وارش

VRH5806

كيش

طبق برنامه

737-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:45

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 17:15

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:00

ایران ایر

IRA3368

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 22:40

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ