اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:30

وارش

VRH5827

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:20

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:55

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 10:30

کیش ایر

KIS7098

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 13:00

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3904

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:30

وارش

VRH5826

بندرعباس

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 14:30

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-700

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:55

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 11:30

کیش ایر

KIS7099

كيش

طبق برنامه

MDC-DC-3

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:00

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

B737

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 18:10

آسمان

IRC3905

شیراز

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRC
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی