اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 15:30

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3320

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

وارش

VRH5800

تهران

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA3472

تبریز

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:10

آتا

TBZ5690

بندرعباس

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 00:15

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-700

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA3473

تبریز

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آتا

TBZ5689

بندرعباس

طبق برنامه

MDC-DC-3

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3321

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-8-61

۲ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ