اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7098

كيش

نشست | پایان دریافت بار

1

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

وارش

VRH5807

كيش

نشست | پایان دریافت بار

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

ایران ایر

IRA3320

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3369

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:30

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:45

ایران ایر

IRA3320

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:35

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

وارش

VRH5800

تهران

طبق برنامه

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:40

آتا

TBZ5690

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

ایران ایر

IRA3482

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:00

کیش ایر

KIS7099

كيش

پرواز كرد

1

1398-06-26 17:02

F100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3368

مشهد

پرواز كرد

2

1398-06-26 17:40

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:15

وارش

VRH5803

مشهد

آماده پرواز

1

737-300

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3321

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

وارش

VRH5801

تهران

طبق برنامه

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

آتا

TBZ5689

بندرعباس

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA3483

تبریز

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:35

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:00

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-700

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3321

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ