اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:45

پارس ایر

PRS4418

تهران

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 11:30

وارش

VRH5807

كيش

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 13:30

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC3972

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:00

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:15

وارش

VRH5806

كيش

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 14:15

پارس ایر

PRS4419

تهران

طبق برنامه

ATR

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 19:20

آسمان

IRC3973

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:00

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

سه شنبه 20:30

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

F100

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:00

وارش

VRH6820

نجف

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

/ VRH
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 15:00

وارش

VRH6819

نجف

طبق برنامه

B737

۱۶ خرداد ۱۴۰۲

 

                                                                   نظرسنجی