اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 22:10

وارش

VRH5800

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:50

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:10

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 10:00

وارش

VRH5826

بندرعباس

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:50

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MD.88

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:15

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:10

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ