اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

ایران ایر

IRA3320

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 18:30

وارش

VRH5807

کیش

طبق برنامه

737-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3369

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:00

وارش

VRH5806

کیش

طبق برنامه

737-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3368

مشهد

طبق برنامه

ATR-72

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:45

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-300

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3321

تهران

طبق برنامه

ATR-72

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ