اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 13:50

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 15:30

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

A500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:30

وارش

VRS5807

کیش

طبق برنامه

737-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 23:45

وارش

VRS5802

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:00

وارش

VRS5806

کیش

طبق برنامه

737-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:25

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:30

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:45

وارش

VRS5803

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ