اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 04:45

وارش

VRH5879

اصفهان

نشست | پایان دریافت بار

1

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

وارش

VRH5807

كيش

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:00

کیش ایر

KIS7098

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

وارش

VRH5806

كيش

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

4

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

کیش ایر

KIS7099

كيش

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:30

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-700

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ