اطلاعات پرواز فرودگاه ساري

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:00

وارش

VRH5827

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

737-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:10

آسمان

IRC3904

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:15

کیش

KIS7098

کیش

باطل شد

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 13:10

آتا

TBZ5637

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:30

وارش

VRH5807

کیش

طبق برنامه

737-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:55

آسمان

IRC3974

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:30

ایران ایر

IRA3318

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:45

وارش

VRH5802

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:40

آسمان

IRC3905

شیراز

پرواز كرد

2

1398-01-29 17:40

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:30

وارش

VRH5803

مشهد

پرواز كرد

4

1398-01-29 18:28

737-600

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:00

کیش

KIS7099

کیش

باطل شد

100

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:00

وارش

VRH5806

کیش

طبق برنامه

737-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 14:10

آتا

TBZ5638

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

وارش

VRH5803

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:25

آسمان

IRC3975

اهواز

طبق برنامه

100

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:05

ایران ایر

IRA3319

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ