اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC618

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

20:45:00

B.727

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

آتا

TBZ5685

تهران

باطل شد

737-600

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:10

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:40

پويا

PYA2314

تهران

باطل شد

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3365

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:20

زاگرس

IZG4018

تهران

پرواز كرد

5

1397-12-28 19:31

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

آسمان

IRC3725

تهران

پرواز كرد

4, 5

1397-12-28 22:10

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5686

تهران

باطل شد

737-600

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:15

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:40

پويا

PYA2315

تهران

باطل شد

EMB145

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3385

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ