اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:00

آسمان

IRC862

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 07:15

ایران ایر

IRA292

تهران

باطل شد

AB3

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 09:45

کاسپین

CPN6955

كيش

باطل شد

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:15

کارون

KRU2608

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA483

مشهد

باطل شد

AB3

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:15

کاسپین

CPN6952

مشهد

باطل شد

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:25

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:55

آسمان

IRC618

مشهد

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3365

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 06:55

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 16:55

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:45

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:00

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 20:35

کاسپین

CPN6950

تهران

باطل شد

MD83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:25

ایران ایر

IRA3440

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:40

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:30

آسمان

IRC863

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA482

مشهد

باطل شد

AB3

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 10:35

کاسپین

CPN6954

كيش

باطل شد

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:00

کارون

KRU2609

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:45

ایران ایر

IRA293

تهران

باطل شد

AB3

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 16:35

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 17:50

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:10

کاسپین

CPN6953

مشهد

باطل شد

MD83

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 20:25

آسمان

IRC619

مشهد

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 07:55

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:25

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 17:30

ایران ایر

IRA3307

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:40

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:40

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

F100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 21:30

کاسپین

CPN6951

تهران

باطل شد

MD83

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:00

ایران ایر

IRA3441

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 22:20

ایران ایر

IRA3366

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ