اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

AB3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:30

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC3957

زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN6950

تهران

باطل شد

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:05

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:30

کارون

KRU2561

اهواز

باطل شد

F50

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:10

آسمان

IRC3725

تهران

پرواز كرد

4

1399-07-07 22:13

F100

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:50

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

AB3

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:00

آسمان

IRC3956

زاهدان

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN6951

تهران

باطل شد

MD83

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:50

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:15

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:15

کارون

KRU2560

اهواز

باطل شد

F50

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ