اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5670

تهران

طبق برنامه

MD83

2023-06-06

سه شنبه 19:20

ماهان

IRM1023

تهران

طبق برنامه

146-100

2023-06-06

سه شنبه 19:30

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD83

2023-06-06

سه شنبه 20:20

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:00

ماهان

IRM1020

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 08:00

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 18:20

آتا

TBZ5669

تهران

طبق برنامه

MD83

2023-06-06

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1022

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 20:30

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD83

2023-06-06

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRC
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی