اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:35

ایران ایر

IRA3428

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

15:15:00

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 16:15

آسمان

IRC618

مشهد

باطل شد

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:40

کارون

KRU2608

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:35:00

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 19:50

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:00

آسمان

IRC862

تهران

باطل شد

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:15

کیش ایر

KIS7120

كيش

طبق برنامه

f100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:00

ایران ایر

IRA483

مشهد

باطل شد

AB3

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:10

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

AB3

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:25

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:15

کاسپین

CPN6952

مشهد

باطل شد

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:25

ایران ایر

IRA3365

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:10

ایران ایر

IRA3307

اهواز

پرواز كرد

2

1399-04-19 16:15

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 17:15

آسمان

IRC619

مشهد

باطل شد

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:45

کارون

KRU2609

تهران

پرواز كرد

5

1399-04-19 18:50

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:20

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

F100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:30

آسمان

IRC863

تهران

باطل شد

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA482

مشهد

باطل شد

AB3

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:00

کیش ایر

KIS7121

كيش

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:55

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

AB3

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 16:35

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 18:10

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:10

کاسپین

CPN6953

مشهد

باطل شد

MD83

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:00

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:15

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

F100

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ