اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:30

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

کیش

KIS7120

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:35

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:00

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:25

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

کاسپین

CPN6950

تهران

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 07:25

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:05

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 15:30

کاسپین

CPN6956

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:05

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

کیش

KIS7121

کیش

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:10

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:45

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:25

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 22:40

کاسپین

CPN6951

تهران

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:00

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 16:30

کاسپین

CPN6957

کیش

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ