اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:25

ایران ایر

IRA292

تهران

اعلام ورود

07:10:00

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD83

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC3702

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-800

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:10

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

پويا

PYA2314

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

پويا

PYA2319

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-800

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:00

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-900

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

آسمان

IRC3703

بندرعباس

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

پويا

PYA2315

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

پويا

PYA2318

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3307

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-900

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ