اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:40

آتا

TBZ5702

مشهد

باطل شد

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:25

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:30

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:15

کیش

KIS7085

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

تهران

پرواز كرد

5

1397-04-26 23:02

B.727

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 11:30

آتا

TBZ5703

مشهد

باطل شد

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:10

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:20

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:15

کیش

KIS7084

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:20

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ