اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:00

کاسپین

CPN6930

تهران

باطل شد

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:25

آتا

TBZ5625

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:20

پويا

PYA2314

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

ایران ایرتور

IRB8081

كيش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:30

پويا

PYA2319

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:00

ایران ایر

IRA3439

كيش

طبق برنامه

ATR-72

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:05

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:20

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:00

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:20

کاسپین

CPN6952

مشهد

باطل شد

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:55

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:40

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:15

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

آتا

TBZ5625

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:00

کاسپین

CPN6931

تهران

باطل شد

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

آتا

TBZ5626

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:25

ایران ایر

IRA3438

كيش

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:15

پويا

PYA2318

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ایرتور

IRB8080

كيش

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:20

پويا

PYA2315

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:35

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:30

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD83

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:25

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:35

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

کاسپین

CPN6953

مشهد

باطل شد

md83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:25

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:25

ایران ایر

IRA3307

اهواز

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:40

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:15

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:30

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

آتا

TBZ5626

تهران

طبق برنامه

MD83

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ