اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:20

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 07:55

آتا

TBZ5625

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:10

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 15:40

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:30

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

کارون

KRU2608

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:05

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آتا

TBZ5626

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:10

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

md83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:40

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 17:30

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

کارون

KRU2609

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ