اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:20

آسمان

IRC862

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:35:00

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

ایران ایر

IRA3426

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:40:00

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:30

آتا

TBZ5625

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:05

پويا

PYA2314

تهران

طبق برنامه

EMB145

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:10

ایران ایر

IRA3365

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:10

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 08:10

آسمان

IRC863

تهران

پرواز كرد

5

1397-12-04 08:20

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3307

اهواز

پرواز كرد

1

1397-12-04 08:40

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3366

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

آتا

TBZ5626

تهران

طبق برنامه

737-300

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

پويا

PYA2315

تهران

طبق برنامه

EMB145

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:15

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:15

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ