اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

18:35:00

B.727

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 19:45

آسمان

IRC3724

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:00:00

B.727

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3428

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:30:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

کارون

KRU2608

تهران

اعلام ورود

22:20:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5625

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:50

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:30

کاسپین

CPN6956

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:20

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:10

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC3702

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

آتا

TBZ5685

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

پرواز كرد

4, 5

1397-09-19 19:30

B.727

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:35

آسمان

IRC3725

تهران

پرواز كرد

4, 5

1397-09-19 20:47

B.727

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:10

ایران ایر

IRA3429

تهران

| در حال سوار شدن

1

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

کارون

KRU2609

تهران

دريافت كارت پرواز | انجام امور بازرسی

1

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

آتا

TBZ5626

تهران

طبق برنامه

737-300

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:25

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

کاسپین

CPN6957

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:15

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:00

آسمان

IRC3703

بندرعباس

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

آتا

TBZ5686

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ