اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:25

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 09:00

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC3702

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-800

۴ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:00

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 10:00

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 14:20

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 17:50

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-900

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

آسمان

IRC3703

بندرعباس

طبق برنامه

100

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

ایران ایر

IRA3429

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ تير ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۴ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ