اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:50

آسمان

IRC3724

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:10:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:45:00

MD83

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آسمان

IRC3702

بندرعباس

باطل شد

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-800

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:35

پويا

PYA2314

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:50

آتا

TBZ5625

تهران

طبق برنامه

md83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

پويا

PYA2319

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:50

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:45

کاسپین

CPN6950

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-800

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:50

آسمان

IRC619

مشهد

پرواز كرد

5

1398-06-26 18:05

737-900

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

پرواز كرد

4

1398-06-26 18:45

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 19:20

آسمان

IRC3703

بندرعباس

باطل شد

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

B737

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:30

پويا

PYA2318

مشهد

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:40

ایران ایر

IRA3307

اهواز

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آتا

TBZ5626

تهران

طبق برنامه

MD83

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

پويا

PYA2315

تهران

طبق برنامه

EMB145

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:25

ایران ایر

IRA3427

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-900

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:45

کاسپین

CPN6951

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ