اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:00

کاسپین

CPN6950

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:20:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:45

آسمان

IRC618

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

18:50:00

737-800

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

737-900

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:20

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:10

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

737-800

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:20

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

737-900

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:15

کاسپین

CPN6950

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 18:00

کاسپین

CPN6951

تهران

پرواز كرد

1

1398-01-29 18:20

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:45

آسمان

IRC619

مشهد

آماده پرواز

4

737-900

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:50

آسمان

IRC3725

تهران

دريافت كارت پرواز

4

737-900

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:55

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

M83

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 11:10

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

737-900

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 20:20

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

737-900

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 23:00

کاسپین

CPN6951

تهران

باطل شد

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ