اطلاعات پرواز فرودگاه يزد

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:25

ایران ایر

IRA292

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 11:05

کاسپین

CPN6953

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:35

کاسپین

CPN6956

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:45

زاگرس

IZG4019

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:10

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:55

آسمان

IRC862

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:45

ایران ایر

IRA3426

تهران

طبق برنامه

ATR-72-200/210

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 12:30

ایران ایر

IRA3306

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3428

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 17:45

آسمان

IRC3724

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:25

آسمان

IRC618

مشهد

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:00

ایران ایر

IRA293

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:00

کاسپین

CPN6952

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:35

کاسپین

CPN6957

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:45

زاگرس

IZG4018

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:50

آسمان

IRC863

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:20

ایران ایر

IRA3307

اهواز

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3366

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3364

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:40

آسمان

IRC3725

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:15

آسمان

IRC619

مشهد

طبق برنامه

B.727

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ