اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:10

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:40

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:05

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 15:25

قشم

QSM1286

مشهد

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:05

آسمان

IRC818

شیراز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:15

آسمان

IRC3885

چابهار

طبق برنامه

F-28-1000

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:35

ایران ایر

IRA3420

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:05

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:45

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

A321

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:15

قشم

QSM1287

مشهد

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:15

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 16:05

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 09:35

آسمان

IRC3884

چابهار

طبق برنامه

727-100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:05

ایران ایر

IRA3413

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:45

آسمان

IRC819

شیراز

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ