اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:35:00

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 21:35

آسمان

IRC638

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

22:50:00

100

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:10

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:30

ایران ايرتور

IRB974

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:15

آسمان

IRC3956

یزد

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:15

ایران ایر

IRA376

تهران/کرمان

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:45

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

پرواز كرد

5

1399-07-07 21:45

MD82

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 22:20

آسمان

IRC819

شیراز

پرواز كرد

6

1399-07-07 23:40

100

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 08:50

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 09:30

ایران ايرتور

IRB975

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:00

آسمان

IRC3957

یزد

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:20

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ