اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 16:15

قشم

QSM1248

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:40:00

RJ100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:00

قشم

QSM1286

مشهد

طبق برنامه

RJ100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:15

آسمان

IRC818

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:55

ایران ايرتور

IRB974

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:35

ایران ایر

IRA376

تهران/کرمان

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:45

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:00

قشم

QSM1287

مشهد

پرواز كرد

4

1399-04-19 17:45

RJ100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:45

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

RJ100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:45

آسمان

IRC819

شیراز

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:15

ایران ايرتور

IRB975

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 11:20

ایران ایر

IRA377

کرمان

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ