اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:35

آسمان

IRC850

تهران

اعلام ورود

08:55:00

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:55

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 15:50

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 17:40

زاگرس

IZG4105

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:20

قشم

QSM1246

گرگان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 07:55

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:10

آسمان

IRC3947

اصفهان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:20

کاسپین

CPN6986

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 20:45

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 09:20

آسمان

IRC852

مشهد

دريافت كارت پرواز

6

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 13:40

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:35

قشم

QSM1247

گرگان

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 18:30

زاگرس

IZG4104

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:05

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 22:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 08:25

آسمان

IRC3946

اصفهان

طبق برنامه

100

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 12:40

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 14:40

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:20

کاسپین

CPN6987

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 21:45

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IZG
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی