اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:50

آسمان

IRC638

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

737-100

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5693

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA374

تهران

باطل شد

MDC-DC-9-80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

قشم

QSM1248

تهران

باطل شد

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

قشم

QSM1246

گرگان

باطل شد

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:00

ایران ایر

IRA486

مشهد

باطل شد

MDC-DC-9-80

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

پرواز كرد

4

1397-04-26 23:05

A321

۲۶ تير ۱۳۹۷

سه شنبه 22:20

آسمان

IRC3931

تهران

پرواز كرد

6

1397-04-26 23:03

100

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:00

آتا

TBZ5694

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA487

مشهد

باطل شد

MDC-DC-9-80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

قشم

QSM1246

گرگان

باطل شد

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

قشم

QSM1249

تهران

باطل شد

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

ایران ایر

IRA375

تهران

باطل شد

MDC-DC-9-80

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:50

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

طبق برنامه

A310

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ