اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

اعلام ورود

20:50:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:30

آسمان

IRC818

شیراز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 18:50

آسمان

IRC3930

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

دريافت كارت پرواز

4

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 17:10

آسمان

IRC819

شیراز

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:40

آسمان

IRC3931

تهران

طبق برنامه

100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

طبق برنامه

A300-600

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ