اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:55

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:00

ایران ايرتور

IRB974

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

ایران ایر

IRA374

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:30

قشم

QSM1246

گرگان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:30

سپهران

SHI4354

تهران

طبق برنامه

A-310-300

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

ایران ايرتور

IRB974

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:55

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:45

ایران ايرتور

IRB980

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم

QSM1286

مشهد

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:40

قشم

QSM1247

گرگان

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB975

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:55

ایران ایر

IRA375

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

سپهران

SHI4355

تهران

طبق برنامه

737-100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:55

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB975

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:30

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:40

ایران ايرتور

IRB981

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

قشم

QSM1287

مشهد

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:45

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ