اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:25

آسمان

IRC3930

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

16:25:00

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

اعلام ورود

20:25:00

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:00

ایران ايرتور

IRB974

تهران

اعلام ورود

20:50:00

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

آسمان

IRC638

گرگان

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB980

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

قشم

QSM1246

گرگان

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:00

زاگرس

IZG4104

مشهد

پرواز كرد

4

1398-06-26 16:08

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 17:10

آسمان

IRC639

گرگان

پرواز كرد

6

1398-06-26 17:35

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB975

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC3931

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:30

قشم

QSM1247

گرگان

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB981

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ