اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:10

ایران ایر

IRA382

تهران

باطل شد

A321

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:35

آتا

TBZ5621

تهران

طبق برنامه

M83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

ایران ايرتور

IRB974

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:45

ایران ایر

IRA383

چابهار

باطل شد

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:15

آسمان

IRC3930

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 20:50

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:15

آسمان

IRC638

گرگان

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 09:45

ایران ایر

IRA382

چابهار

باطل شد

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 10:30

آتا

TBZ5622

تهران

طبق برنامه

M83

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 11:15

ایران ايرتور

IRB975

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

ایران ایر

IRA383

تهران

باطل شد

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 16:45

آسمان

IRC639

گرگان

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC3931

تهران

طبق برنامه

100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ