اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:05:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

آسمان

IRC638

گرگان

نشست | پایان دریافت بار

1

21:40:00

737-100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:05

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:25

قشم

QSM1246

گرگان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:35

آسمان

IRC3931

تهران

آماده پرواز

6

1397-12-28 22:35

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

پرواز كرد

4

1397-12-28 22:25

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

قشم

QSM1247

گرگان

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

طبق برنامه

A300-600

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ