اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:50:00

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

ایران ایر

IRA378

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

09:00:00

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:05

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:20

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 11:30

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:05

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

پرواز كرد

6

1397-12-04 09:10

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA379

تهران

پایان پذیرش مسافر | ورود به سالن بازرسی

2, 3

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:50

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:55

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

A321

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 12:05

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ