اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB980

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

11:05:00

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

12:45:00

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

قشم

QSM1246

گرگان

اعلام ورود

15:15:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

باطل شد

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:10

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:30

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:40

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:25

قشم

QSM1286

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB981

مشهد

پرواز كرد

2, 3

1398-05-30 12:29

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

پرواز كرد

4

1398-05-30 13:55

A320

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

باطل شد

A300-600

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:45

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:15

قشم

QSM1287

مشهد

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:05

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ