اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:10

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 11:40

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:25

آسمان

IRC3930

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

آسمان

IRC638

گرگان

طبق برنامه

737-100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:45

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:25

قشم

QSM1246

گرگان

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:45

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 16:35

آسمان

IRC639

گرگان

طبق برنامه

737-100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC3931

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

طبق برنامه

A300-600

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ