اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:25:00

A321

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 07:55

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:00

ایران ایر

IRA382

تهران

باطل شد

A321

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 11:35

ایران ایر

IRA383

چابهار

باطل شد

A321

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:00

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 20:10

کاسپین

CPN6946

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

پرواز كرد

4

1397-07-27 22:09

A321

۲۷ مهر ۱۳۹۷

شنبه 08:45

ایران ایر

IRA382

چابهار

باطل شد

A321

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 12:20

ایران ایر

IRA383

تهران

باطل شد

A321

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 14:50

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:10

کاسپین

CPN6947

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۸ مهر ۱۳۹۷

شنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۲۸ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ