اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:30:00

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

20:55:00

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:15

آسمان

IRC818

شیراز

نشست | پایان دریافت بار

1

21:05:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:20

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:25

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:30

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:05

آسمان

IRC3930

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

آسمان

IRC638

گرگان

طبق برنامه

737-100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

پرواز كرد

4

1397-09-19 21:52

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:45

آسمان

IRC819

شیراز

پرواز كرد

6

1397-09-19 22:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

آماده پرواز

5, 7

1397-09-19 22:07

A300-600

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 08:55

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 09:35

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

727-200

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:05

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 14:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

727-200

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 16:35

آسمان

IRC639

گرگان

طبق برنامه

737-100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:35

آسمان

IRC3931

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ