اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:55

ایران ایر

IRA383

چابهار

باطل شد

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

اعلام ورود

13:45:00

727-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 16:55

آسمان

IRC3930

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:45

آسمان

IRC638

گرگان

طبق برنامه

737-100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آتا

TBZ5693

تهران

طبق برنامه

737-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA378

تهران

طبق برنامه

A320

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:55

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

727-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:45

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:00

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

727-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:50

ماهان

IRM4541

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:05

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:35

ایران ایر

IRA486

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

پرواز كرد

6

1397-05-30 09:58

727-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 10:40

ایران ایر

IRA383

تهران

باطل شد

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

دريافت كارت پرواز

6

727-200

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 17:25

آسمان

IRC639

گرگان

طبق برنامه

737-100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 21:50

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC3931

تهران

طبق برنامه

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:35

ایران ایر

IRA487

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

727-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

قشم

QSM1246

گرگان

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

727-200

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:10

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:45

ایران ایر

IRA375

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-80

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

A321

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:00

ماهان

IRM4540

تهران

طبق برنامه

A310

۳۱ مرداد ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ