اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:05

آسمان

IRC818

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:15

آسمان

IRC3885

چابهار

طبق برنامه

F-28-1000

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:35

ایران ایر

IRA3420

اصفهان/کرمان

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:05

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:00

ایران ایر

IRA3412

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:05

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 08:50

ایران ایر

IRA378

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 13:05

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 09:35

آسمان

IRC3884

چابهار

طبق برنامه

727-100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:45

آسمان

IRC819

شیراز

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3413

بندرعباس

طبق برنامه

ATR-72-500

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:10

ایران ایر

IRA3421

کرمان/اصفهان

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:00

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 09:35

ایران ایر

IRA379

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-9-40

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:00

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 14:50

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ