اطلاعات پرواز فرودگاه زاهدان

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

07:50:00

A320

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 09:00

ماهان

IRM1071

تهران

باطل شد

A310

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 13:05

ایران ایر

IRA3492

تهران

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 14:15

قشم

QSM1248

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 07:50

آسمان

IRC850

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 08:20

ایران ایر

IRA382

تهران

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 11:40

ایران ایر

IRA383

چابهار

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 12:35

آسمان

IRC853

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 20:40

زاگرس

IZG4049

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

دريافت كارت پرواز | ورود به سالن بازرسی

4

A320

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 10:00

ماهان

IRM1070

تهران

باطل شد

A310

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 15:00

قشم

QSM1249

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 08:50

آسمان

IRC852

مشهد

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 08:55

ایران ایر

IRA382

چابهار

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 12:15

ایران ایر

IRA383

تهران

طبق برنامه

A321

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 13:35

آسمان

IRC851

تهران

طبق برنامه

A320

۳۰ تير ۱۳۹۸

یکشنبه 21:40

زاگرس

IZG4048

تهران

طبق برنامه

MD82

۳۰ تير ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 17:05

ایران ایر

IRA1530

جده

طبق برنامه

A300-600ST

۲۹ تير ۱۳۹۸

شنبه 21:05

ایران ایر

IRA1518

جده

طبق برنامه

A300-600

۲۹ تير ۱۳۹۸