اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:10

آتا

TBZ5680

تهران

تاخیر - 23:35

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:15

ایران ایر

IRA277

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:05

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:30

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD.88

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 05:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:50

ایران ایر

IRA276

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 20:55

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ