اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 08:55

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 13:10

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:20

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

تهران

باطل شد

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:30

ایران ایر

IRA3406

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:00

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

A320

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 21:00

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 20:00

آتا

TBZ6610

استانبول

طبق برنامه

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 14:00

آتا

TBZ6609

استانبول

طبق برنامه

737-600

۴ بهمن ۱۳۹۷