اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:30

آسمان

IRC858

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

737-100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:15

قشم

QSM1208

مشهد

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 09:30

ایران ایر

IRA275

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 12:45

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 14:45

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:50

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:20

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 15:50

قشم

QSM1276

تهران

پرواز كرد

5, 6

1399-04-19 16:05

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 15:50

قشم

QSM1209

مشهد

باطل شد

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 18:00

آسمان

IRC859

تهران

پرواز كرد

3, 4

1399-04-19 18:05

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 10:35

ایران ایر

IRA274

تهران

باطل شد

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 13:30

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 15:40

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:20

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:15

ایران ایر

IRA3406

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ