اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 10:45

قشم

QSM1277

تهران

باطل شد

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

ساها

IRZ166

مشهد

طبق برنامه

737-200

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-200

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:40

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

737-200

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

پرواز كرد

5, 6

1398-05-01 06:00

737-200

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3406

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

قشم

QSM1276

تهران

باطل شد

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ساها

IRZ167

مشهد

طبق برنامه

737-200

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:00

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-200

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ