اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 23:55

آتا

TBZ5677

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

737-200

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:05

ایران ایر

IRA273

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:30

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 18:30

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:20

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:20

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 23:50

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:35

ایران ایر

IRA272

تهران

طبق برنامه

A320

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:20

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:30

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:05

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 21:10

ایران ایر

IRA3406

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ