اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 16:30

آتا

TBZ5680

تهران

باطل شد

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:50

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:50

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA273

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:50

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:30

آتا

TBZ5679

تهران

باطل شد

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:50

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

ایران ایر

IRA272

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

737-600

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ