اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 22:40

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۶ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:05

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 15:35

ایران ایر

IRA277

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 18:35

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC3854

تهران

طبق برنامه

A320

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:35

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:50

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 08:50

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:20

ایران ایر

IRA276

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ تير ۱۳۹۷

چهار شنبه 19:35

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ