اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA273

تهران

تاخیر

F-28-1000

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:35

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:45

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:50

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA273

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:15

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:50

فلای پرشیا

FPI7414

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:55

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:30

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:40

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

ایران ایر

IRA272

تهران

تاخیر - 08:05

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:15

ایران ایر

IRA272

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 13:00

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:15

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 17:30

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:40

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 19:45

آتا

TBZ6610

استانبول

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 14:00

آتا

TBZ6609

استانبول

طبق برنامه

737-600

۳ بهمن ۱۳۹۸