اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:00

آتا

TBZ5680

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

B737-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 00:40

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

B737-400

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:20

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:30

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA277

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 18:10

آتا

TBZ5679

تهران

پرواز كرد

5, 6

1398-06-26 18:20

B737-400

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-200

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA276

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ