اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:30

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 13:15

ماهان

IRM1004

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 19:55

آسمان

IRC3854

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:30

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 14:25

ماهان

IRM1003

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 20:40

آسمان

IRC3855

تهران

طبق برنامه

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 05:05

ایران ایر

IRA1571

جده

طبق برنامه

m 2023-06-06

سه شنبه 10:05

ایران ایر

IRA1663

جده

طبق برنامه

m 2023-06-06

سه شنبه 15:35

ایران ایر

IRA1671

جده

طبق برنامه

m 2023-06-06

/ / / IRA
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:45

ایران ایر

IRA1670

جده

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 11:45

ایران ایر

IRA1764

جده

طبق برنامه

2023-06-06

سه شنبه 20:10

ایران ایر

IRA1672

جده

طبق برنامه

2023-06-06

 

                                                                   نظرسنجی