اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA273

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:05

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:05

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 07:30

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 13:45

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

B737-400

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 19:20

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 21:40

ایران ایر

IRA279

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:50

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

تهران

پرواز كرد

4, 5, 6

1397-12-04 07:30

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

ایران ایر

IRA272

تهران

پرواز كرد

1, 2, 6

1397-12-04 07:15

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 08:10

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

A320

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 15:00

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 20:00

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-200

۵ اسفند ۱۳۹۷

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA278

تهران

طبق برنامه

100

۵ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ