اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:30

زاگرس

IZG4001

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 22:00

آتا

TBZ5677

تهران

تاخیر

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 06:40

ایران ایر

IRA273

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 10:20

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:35

ایران ایر

IRA275

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:45

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 18:15

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 20:40

زاگرس

IZG4001

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 19:05

آتا

TBZ5679

تهران

پرواز كرد

5, 6

1397-09-19 22:25

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

زاگرس

IZG4000

تهران

پرواز كرد

1, 2, 6

1397-09-19 21:40

MD82

۱۹ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 07:30

ایران ایر

IRA272

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 11:05

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 12:25

ایران ایر

IRA274

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 13:20

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 19:05

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

سه شنبه 21:30

زاگرس

IZG4000

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ