اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 19:25

آتا

TBZ5680

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 00:45

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 12:05

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 20:20

تابان

TBN6347

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 20:20

آتا

TBZ5679

تهران

دريافت كارت پرواز | منتظر اعلام باشید

5, 6

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:20

تابان

TBN6348

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:30

آتا

TBZ5676

تهران

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 20:30

آتا

TBZ6610

استانبول

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 13:15

آتا

TBZ6609

استانبول

طبق برنامه

B737-400

۶ خرداد ۱۳۹۸