اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:05

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 12:50

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:45

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:40

آتا

TBZ5675

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 06:25

ایران ایر

IRA273

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:05

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 18:30

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 22:05

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:55

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 13:30

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:35

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 07:00

ایران ایر

IRA272

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:10

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

737-600

۴ اسفند ۱۳۹۷

شنبه 19:50

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

100

۴ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ