اطلاعات پرواز فرودگاه اروميه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:05

ایران ایر

IRA3407

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 12:40

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 14:05

ساها

IRZ166

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 19:25

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:20

تابان

TBN6347

تهران

باطل شد

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 23:40

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:05

قشم

QSM1277

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:25

آتا

TBZ5680

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

آسمان

IRC858

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRA277

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:20

آتا

TBZ5677

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

دريافت كارت پرواز

5

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

ایران ایر

IRA3406

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

100

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 15:05

ساها

IRZ167

مشهد

طبق برنامه

737-600

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 20:30

آتا

TBZ5679

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 21:20

تابان

TBN6348

تهران

باطل شد

MD82

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:00

آتا

TBZ5678

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:50

قشم

QSM1276

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:20

آتا

TBZ5670

تهران

طبق برنامه

B737-400

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:15

آسمان

IRC859

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:30

ایران ایر

IRA276

تهران

طبق برنامه

F-28-1000

۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ