اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 13:30

کیش

KIS7096

کیش

طبق برنامه

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:45

آسمان

IRC624

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

قشم

QSM1291

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:15

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 09:00

آتا

TBZ5711

تهران

پرواز كرد

1, 2

1397-04-25 09:55

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 14:30

کیش

KIS7097

کیش

طبق برنامه

B737-400

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC625

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 19:40

قشم

QSM1290

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

دو شنبه 22:45

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۵ تير ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ