اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

وارش

VRH5809

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:50

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA287

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

معراج

MRJ2829

تهران

طبق برنامه

A319

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 08:15

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:45

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

کیش

KIS7096

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:20

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

1, 2

ATR

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

وارش

VRH5808

کیش

طبق برنامه

MD82

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

ایران ایر

IRA286

تهران

طبق برنامه

100

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

1, 2

ATR-42-400

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 09:10

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 10:15

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

کیش

KIS7097

کیش

طبق برنامه

MD82

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 16:50

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ