اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC624

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

11:35:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 11:50

قشم

QSM1291

تهران

نشست | پایان دریافت بار

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:20

معراج

MRJ2866

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

12:20:00

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:00

ایران ایر

IRA289

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 08:15

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

وارش

VRH5809

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:00

قشم

QSM1291

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:20

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:30

ایران ایر

IRA287

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:00

معراج

MRJ2829

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:50

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:55

آسمان

IRC625

تهران

پرواز كرد

4, 5

1398-09-19 12:30

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

قشم

QSM1290

تهران

پرواز كرد

8

1398-09-19 13:00

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 13:20

معراج

MRJ2867

مشهد

پرواز كرد

6, 7

1398-09-19 13:35

A320

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 19:10

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

سه شنبه 22:45

ایران ایر

IRa288

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 09:10

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:45

قشم

QSM1290

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:00

وارش

VRH5808

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:50

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

ایران ایر

IRA286

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:00

معراج

MRJ2828

تهران

طبق برنامه

A320

۲۰ آذر ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:20

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ آذر ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ