اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:25

آسمان

IRC626

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:35

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-10-10

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:20

کیش

KIS7096

کیش

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 14:50

تابان

TBN6231

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-4

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 18:25

قشم

QSM1291

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:10

قشم

QSM1317

قشم

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:45

آتا

TBZ5631

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-4

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 22:25

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 21:25

ایران ایر

IRA3410

تهران

پرواز كرد

2

1397-08-27 21:35

ATR

۲۷ آبان ۱۳۹۷

یکشنبه 22:00

آسمان

IRC627

تهران

پرواز كرد

4, 5

1397-08-27 23:45

100

۲۷ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 08:30

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-10-10

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 09:15

کیش

KIS7097

کیش

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 15:50

تابان

TBN6232

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-4

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 19:10

قشم

QSM1290

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:00

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MDC-DC-10-10

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 20:50

قشم

QSM1316

قشم

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 21:30

آتا

TBZ5632

تهران

طبق برنامه

MDC-DC-7

۲۸ آبان ۱۳۹۷

دو شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

F-27-500

۲۸ آبان ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ