اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

19:05:00

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 21:30

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:30

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 08:10

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

727-200

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:30

کیش

KIS7096

کیش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 14:35

آسمان

IRC622

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:05

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 21:50

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

یکشنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

پرواز كرد

6, 7

1398-03-05 20:10

MD82

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 22:15

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۵ خرداد ۱۳۹۸

یکشنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۵ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 09:00

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

727-100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 10:15

کیش

KIS7097

کیش

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:15

آسمان

IRC623

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:40

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 23:20

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ