اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 09:45

کیش

KIS7096

کیش

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 18:15

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:35

آسمان

IRC624

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:55

آتا

TBZ5632

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

4, 5

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

1, 2

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 08:40

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 10:30

کیش

KIS7097

کیش

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 19:15

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:10

آسمان

IRC625

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 20:45

آتا

TBZ5631

تهران

طبق برنامه

MD82

۴ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ