اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 22:20

آسمان

IRC626

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

100

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 05:50

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:55

آسمان

IRC624

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:00

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:15

قشم

QSM1291

تهران

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:45

ایران ایر

IRA283

تهران

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:00

قشم

QSM1206

بندرعباس

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 21:50

ایران ایر

IRA288

تهران

پرواز كرد

1, 2

1399-07-07 21:50

A320

۷ مهر ۱۳۹۹

دو شنبه 23:50

آسمان

IRC627

تهران

پرواز كرد

4, 5

1399-07-08 00:05

100

۷ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 06:25

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

1, 2

ATR

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 07:25

آسمان

IRC625

تهران

طبق برنامه

4, 5

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 10:50

قشم

QSM1207

بندرعباس

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:00

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 14:35

ایران ایر

IRA282

تهران

طبق برنامه

A319

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:35

قشم

QSM1290

تهران

باطل شد

100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ