اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:25

قشم

QSM1209

مشهد

باطل شد

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 19:55

آتا

TBZ5632

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

21:10:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

22:10:00

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 22:25

آسمان

IRC626

تهران

اعلام ورود

23:30:00

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 06:30

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:40

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 09:30

پويا

PYA2328

تهران

باطل شد

601P

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 13:20

وارش

VRH5809

کیش

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 16:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:20

ایران ایر

IRA289

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:30

ایران ايرتور

IRB981

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:25

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:25

آسمان

IRC625

تهران

پرواز كرد

4, 5

1397-12-28 19:46

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 20:00

قشم

QSM1208

مشهد

باطل شد

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 21:00

آتا

TBZ5631

تهران

پرواز كرد

6

1397-12-28 22:20

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

پایان پذیرش مسافر | منتظر اعلام باشید

5

100

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

پرواز كرد

7, 8

1397-12-28 23:10

MD82

۲۸ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:05

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

1, 2

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 07:35

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

4, 5

ATR-42-400

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:15

وارش

VRH5808

کیش

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 14:30

پويا

PYA2329

تهران

باطل شد

A500

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

ایران ايرتور

IRB980

کیش

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 17:00

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 21:55

ایران ایر

IRa288

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 22:30

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 10:00

آتا

TBZ6613

اسپارتا

طبق برنامه

MD82

۲۹ اسفند ۱۳۹۷

چهار شنبه 10:30

پويا

PYA2388

نجف

باطل شد

601P

۲۹ اسفند ۱۳۹۷