اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:20

ایران ایر

IRA3411

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

17:00:00

ATR-42-400

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:15

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 05:50

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:05

ایران ایر

IRA3419

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 19:30

معراج

MRJ2829

تهران

طبق برنامه

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:20

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 17:55

ایران ایر

IRA3410

تهران

پرواز كرد

1, 2

1399-04-19 17:55

ATR-42-400

۱۹ تير ۱۳۹۹

پنج شنبه 21:45

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

4, 5

100

۱۹ تير ۱۳۹۹

جمعه 06:25

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

1, 2

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 17:40

ایران ایر

IRA3418

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 20:30

معراج

MRJ2828

تهران

طبق برنامه

A319

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 22:50

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۲۰ تير ۱۳۹۹

جمعه 23:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۰ تير ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ