اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 13:55

آسمان

IRC3976

بندرعباس

نشست | پایان دریافت بار

1

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 17:45

تابان

TBN6231

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:35

قشم

QSM1291

تهران

باطل شد

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:10

ایران ایر

IRA289

تهران

باطل شد

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:15

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

یکشنبه 09:15

کاسپین

CPN6908

مشهد

طبق برنامه

M83

۱ مهر ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

شنبه 14:55

آسمان

IRC3977

بندرعباس

آماده پرواز

4, 5

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 18:45

تابان

TBN6232

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 19:15

قشم

QSM1290

تهران

باطل شد

100

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 21:55

ایران ایر

IRA288

تهران

باطل شد

A321

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 22:45

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۱ شهريور ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ