اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 20:20

سپهران

SHI4352

مشهد

تاخیر - 22:20

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:15

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

پويا

PYA2350

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 14:15

معراج

MRJ2829

تهران

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:35

آسمان

IRC624

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:15

معراج

MRJ2866

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 20:55

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:05

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 22:45

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 21:40

سپهران

SHI4353

مشهد

تاخیر - 23:40

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 07:50

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:00

پويا

PYA2351

تهران

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 15:15

معراج

MRJ2867

مشهد

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:10

آسمان

IRC625

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:15

معراج

MRJ2828

تهران

طبق برنامه

A319

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

ATR

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 23:30

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ