اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 06:30

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:30

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 16:45

قشم

QSM1291

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 18:15

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:25

قشم

QSM1209

مشهد

باطل شد

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:40

آتا

TBZ5632

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:55

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:00

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

4, 5

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 07:05

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

1, 2

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 08:30

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 17:30

قشم

QSM1290

تهران

طبق برنامه

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 19:15

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:00

قشم

QSM1208

مشهد

باطل شد

100

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 20:30

آتا

TBZ5631

تهران

طبق برنامه

MD82

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 21:30

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

ATR

۳ اسفند ۱۳۹۷

جمعه 22:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

A320

۳ اسفند ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ