اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

06:10:00

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 08:50

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 11:20

معراج

MRJ2866

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:30

قشم

QSM1291

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:35

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 21:40

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

دريافت كارت پرواز | در حال سوار شدن

4, 5

ATR

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 09:40

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

B737-400

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 12:15

معراج

MRJ2867

مشهد

طبق برنامه

A319

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 13:15

قشم

QSM1290

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:10

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 22:15

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 23:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ