اطلاعات پرواز فرودگاه کرمانشاه

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 19:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

نشست | پایان دریافت بار

1

18:55:00

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 22:05

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 06:30

آسمان

IRC620

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:15

ایران ایر

IRA3409

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 09:05

آتا

TBZ5710

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 16:45

وارش

VRH5876

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:00

ایران ايرتور

IRB958

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:40

آسمان

IRC626

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 21:55

ایران ایر

IRA3411

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 19:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

پرواز كرد

1398-01-29 19:55

MD82

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

پنج شنبه 23:00

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

A320

۲۹ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:00

آسمان

IRC621

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 07:50

ایران ایر

IRA3408

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 10:00

آتا

TBZ5711

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 17:45

وارش

VRH5877

مشهد

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 19:45

ایران ايرتور

IRB959

مشهد

طبق برنامه

MD82

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:10

آسمان

IRC627

تهران

طبق برنامه

ATR

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

جمعه 22:30

ایران ایر

IRA3410

تهران

طبق برنامه

B737-400

۳۰ فروردين ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ