اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 08:30

ایران ایر

IRA3401

تهران

تاخیر - 11:00

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 11:50

آسمان

IRC3710

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:10

ایران ایر

IRA3403

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:50

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 09:30

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه

A320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 18:25

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

جمعه 09:05

ایران ایر

IRA3400

تهران

تاخیر - 12:05

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 12:35

آسمان

IRC3711

تهران

باطل شد

F100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 18:45

ایران ایر

IRA3402

تهران

باطل شد

ATR-72-500

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

جمعه 19:35

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه

100

۱۵ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 11:00

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه

320

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

شنبه 19:10

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه

100

۱۶ فروردين ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ