اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 10:25

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 11:25

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:00

ماهان

IRM1064

تهران

طبق برنامه

146-300

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 15:35

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:10

ایران ایر

IRA497

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 19:45

ماهان

IRM1026

تهران

طبق برنامه

BAE100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:00

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 12:05

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 13:50

ماهان

IRM1065

تهران

طبق برنامه

146-100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:25

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 16:50

ایران ایر

IRA496

تهران

طبق برنامه

100

۸ مهر ۱۳۹۹

سه شنبه 20:35

ماهان

IRM1027

تهران

طبق برنامه

BAE100

۸ مهر ۱۳۹۹

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ