اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:30

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 10:50

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC3790

تهران

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:00

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۱ مرداد ۱۳۹۸

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۱ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:20

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آسمان

IRC3791

تهران

طبق برنامه

F100

۲ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ