اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 08:15

ماهان

IRM4536

تهران

طبق برنامه

RJ100

2023-06-06

سه شنبه 11:40

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

100

2023-06-06

سه شنبه 16:00

معراج

MRJ2875

مشهد

طبق برنامه

A319

2023-06-06

سه شنبه 19:25

ماهان

IRM1026

تهران

طبق برنامه

RJ100

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 09:00

ماهان

IRM4537

تهران

طبق برنامه

2,4

RJ100

2023-06-06

سه شنبه 12:10

آسمان

IRC3711

تهران

4-5

100

2023-06-06

سه شنبه 17:00

معراج

MRJ2874

مشهد

4-5

A319

2023-06-06

سه شنبه 20:10

ماهان

IRM1027

تهران

2,4

RJ100

2023-06-06

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 19:40

ایران ایر

IRA1750

جده

طبق برنامه

A300-600

m 2023-06-06

IRA
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی