اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

FOKER100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:40

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:20

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC3790

تهران

باطل شد

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

پرواز كرد

1, 2

1398-06-26 19:20

FOKER100

۲۶ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه

100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

B.727

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آسمان

IRC3791

تهران

باطل شد

F100

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ