اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:00

آتا

TBZ5633

تهران

طبق برنامه

MD83

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 11:55

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:00

ماهان

IRM1026

تهران

طبق برنامه

146-300

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 15:45

ماهان

IRM1026

تهران

طبق برنامه

146-300

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:10

آتا

TBZ5634

تهران

طبق برنامه

MD80

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۶ بهمن ۱۴۰۰

چهار شنبه 16:45

ماهان

IRM1027

تهران

طبق برنامه

146-100

۶ بهمن ۱۴۰۰

پنج شنبه 16:45

ماهان

IRM1027

تهران

طبق برنامه

146-100

۷ بهمن ۱۴۰۰

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
IRM
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

 

                                                                   نظرسنجی