اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:00

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه

A320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 11:30

آسمان

IRC3710

تهران

باطل شد

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:00

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه

A320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:20

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:10

آسمان

IRC3968

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:40

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه

320

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:30

آسمان

IRC3711

تهران

باطل شد

F100

۲ بهمن ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 11:45

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه

320

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:00

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:45

آسمان

IRC3969

مشهد

طبق برنامه

F100

۳ بهمن ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ