اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 11:30

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:00

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:05

ایران ایر

IRA497

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

سه شنبه 12:10

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 12:35

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۲۱ آبان ۱۳۹۸

سه شنبه 18:40

ایران ایر

IRA496

تهران

طبق برنامه

F100

۲۱ آبان ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ