اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 11:35

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:25

آسمان

IRC3962

تهران

باطل شد

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:10

ایران ایر

IRA497

تهران

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

دو شنبه 12:35

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 15:55

آسمان

IRC3963

تهران

باطل شد

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

دو شنبه 16:45

ایران ایر

IRA496

تهران

طبق برنامه

F100

۶ خرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ