اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 10:55

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 11:25

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 11:35

آسمان

IRC3710

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:00

ایران ایر

IRA495

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

پنج شنبه 11:30

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-72-500

۴ بهمن ۱۳۹۷

پنج شنبه 12:25

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

100

۴ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 12:25

آسمان

IRC3711

تهران

طبق برنامه

100

۵ بهمن ۱۳۹۷

جمعه 13:40

ایران ایر

IRA494

تهران

طبق برنامه

A320

۵ بهمن ۱۳۹۷

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ