اطلاعات پرواز فرودگاه اردبيل

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 11:40

ایران ایر

IRA495

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

11:15:00

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 12:15

آسمان

IRC3710

تهران

نشست | پایان دریافت بار

1

13:40:00

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 16:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 18:25

آسمان

IRC3790

تهران

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:10

ایران ایر

IRA3401

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 14:40

آسمان

IRC3968

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 18:05

آسمان

IRC3962

تهران

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 20:35

ایران ایر

IRA3403

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
کانتر
کانتر
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ

چهار شنبه 12:15

ایران ایر

IRA494

تهران

پرواز كرد

1

1398-05-30 12:41

100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 13:15

آسمان

IRC3711

تهران

پرواز كرد

4

1398-05-30 14:38

B737

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 17:10

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

چهار شنبه 19:10

آسمان

IRC3791

تهران

طبق برنامه

F100

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 12:45

ایران ایر

IRA3400

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 15:20

آسمان

IRC3969

مشهد

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 19:00

آسمان

IRC3963

تهران

طبق برنامه

F100

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

پنج شنبه 21:30

ایران ایر

IRA3402

تهران

طبق برنامه

ATR-42-500

۳۱ مرداد ۱۳۹۸

روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
نقاله
نقاله
زمان واقعی
زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ
روز
روز
زمان برنامه ای
زمان برنامه ای
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
تاریخ و زمان واقعی
تاریخ و زمان واقعی
هواپیما
هواپیما
تاریخ
تاریخ